Hỗn đúng theo X bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 với Fe3O4 cùng với số mol từng hóa học là 0,1 mol hoà rã hết vào dung dịch Y bao gồm (HCl, H2SO4 loãng) dư thu được hỗn hợp Z. Nhỏ đàng hoàng hỗn hợp Cu(NO3)2 1M vào dung dịch Z cho đến lúc xong xuôi thoát khí NO. Thể tích hỗn hợp Cu(NO3)2 phải dùng cùng thể tích khí bay ra làm việc đktc là:


Phương pháp giải

Quy các thành phần hỗn hợp 0,1 mol Fe2O3 với 0,1 mol FeO thành 0,1 mol Fe3O4

Fe3O4 + 8H+ → Fe2+ + 2Fe3+ + 4H2O (1)

0,2 0,2 0,4

Fe + 2H+ → Fe2+ + H2­ (2)

0,1 0,1

Dung dịch Z (Fe2+: 0,3 mol; Fe3+: 0,4 mol) + Cu(NO3)2 (3)

$3Fe^2++NO_3^-+4H^+,, o lớn ,3Fe^3++NOuparrow +2H_2O$ (4)

0,3 0,1 0,1


Quy tất cả hổn hợp 0,1 mol Fe2O3 cùng 0,1 mol FeO thành 0,1 mol Fe3O4

=> Hỗn đúng theo X gồm: Fe3O4 0,2 mol với Fe 0,1 mol + hỗn hợp Y

Fe3O4 + 8H+ → Fe2+ + 2Fe3+ + 4H2O (1)

0,2 0,2 0,4

Fe + 2H+ → Fe2+ + H2­ (2)

0,1 0,1

Dung dịch Z (Fe2+: 0,3 mol; Fe3+: 0,4 mol) + Cu(NO3)2 (3)

$3Fe^2++NO_3^-+4H^+,, o lớn ,3Fe^3++NOuparrow +2H_2O$ (4)

0,3 0,1 0,1

VNO = 0,1 . 22,4 = 2,24 lít;

$n_Cu(NO_3)_2=frac12n_NO_3^-=0,05mol$

$n_d^2Cu(NO_3)_2=frac0,051=0,05$lít (xuất xắc 50 ml)


Đáp án nên chọn là: c


*

+ Nếu $n_Cu(NO_3)_2=n_NO_3^-=0,1molRightarrow V_Cu(NO_3)_2=100ml$→ B sai

+ Từ (4) nếu như không cần bằng: VNO = 0,3 ´ 22,4 = 6,72 lkhông nhiều → A sai


...

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm fe feo fe2o3 fe3o4


Bài tập gồm liên quan


Những bài tập quy thay đổi sắt Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Nung m gam bột Fe vào oxi thu được 3 gam hỗn hợp hóa học rắn X. Hoà tan không còn hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 dư bay ra 0,56 lkhông nhiều NO (đktc) là thành phầm khử duy nhất. Giá trị m là:


Vào cụ kỷ XVII những bên kỹ thuật đã lấy được một mẩu Fe nguyên ổn hóa học từ bỏ các mhình họa vỡ vạc của thiên thạch. Sau khi đem đến phòng thử nghiệm do bảo quản không giỏi cho nên nó bị oxi hóa thành m gam hóa học rắn X gồm sắt cùng các oxit của nó. Để khẳng định cân nặng của mẩu Fe thì những bên kỹ thuật đã mang lại m gam hóa học rắn X bên trên vào vào dung dịch HNO3 loãng, dư chiếm được khí NO tuyệt nhất và hỗn hợp muối Y. Cô cạn dung dịch muối bột Y khối lượng 48,4 gam hóa học rắn khan. Mẩu thiên thạch bởi sắt nguyên ổn hóa học kia gồm trọng lượng là:


Cho 11,36 gam hỗn hợp có sắt, FeO, Fe2O3 với Fe3O4 phản ứng hết cùng với hỗn hợp HNO3 loãng dư thu được một,344 lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất sinh sống đktc) và dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X sau bội nghịch ứng được m gam muối bột khan. Giá trị m là:


Nung 8,4 gam sắt vào bầu không khí, sau bội phản ứng nhận được m gam X tất cả Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4. Hoà tan m gam tất cả hổn hợp X bằng HNO3 dư, thu được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là thành phầm khử độc nhất. Giá trị m là:


Nung m gam Fe vào không khí, sau đó 1 thời gian ta nhận được 11,2 gam tất cả hổn hợp chất rắn X tất cả Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hoà tung không còn 11,2 gam tất cả hổn hợp hóa học rắn X vào dung dịch HNO3 dư thu được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử tuyệt nhất. Giá trị m là:


Hoà rã hết m gam hỗn hợp X tất cả sắt, Fe2O3, Fe3O4 vào dung dịch HNO3 quánh rét chiếm được 4,48 lít khí gray clolor tuyệt nhất (đktc). Cô cạn dung dịch sau làm phản ứng chiếm được 145,2 gam muối khan, giá trị m là:


Hoà tung hoàn toàn 49,6 gam hh X bao gồm sắt, FeO, Fe2O3 với Fe3O4 bằng H2SO4 sệt, nóng chiếm được hỗn hợp Y cùng 8,96 lít khí SO2(đktc). Thành phần tỷ lệ về trọng lượng của oxi trong các thành phần hỗn hợp X và trọng lượng muối hạt trong hỗn hợp Y lần lượt là:


Để khử trọn vẹn 3,04 gam hỗn hợp X có FeO, Fe3O4, Fe2O3 đề xuất 0,05 mol H2. Mặt không giống hoà chảy hoàn toàn 3,04 gam tất cả hổn hợp X trong hỗn hợp H2SO4 sệt lạnh thì thu được thể tích V ml SO2 (đktc). Giá trị V(ml) là:


Hỗn vừa lòng X gồm Fe, FeO, Fe2O3 với Fe3O4 cùng với số mol từng hóa học là 0,1 mol hoà tan hết vào hỗn hợp Y bao gồm (HCl, H2SO4 loãng) dư chiếm được dung dịch Z. Nhỏ đàng hoàng hỗn hợp Cu(NO3)2 1M vào hỗn hợp Z cho tới khi xong xuôi thoát khí NO. Thể tích hỗn hợp Cu(NO3)2 phải cần sử dụng với thể tích khí thoát ra sống đktc là:


Nung x mol Fe cùng 0,15 mol Cu vào không khí một thời hạn chiếm được 63,2 gam hỗn hợp chất rắn. Hoà tan trọn vẹn các thành phần hỗn hợp chất rắn bên trên bằng H2SO4 sệt, nóng, dư chiếm được dung dịch Y và 6,72 lít khí SO2 (đktc). Giá trị của x mol là


Cho 8,16 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Fe, FeO, Fe3O4 cùng Fe2O3 làm phản ứng không còn cùng với dung dịch HNO3 loãng, thu được 1,344 lít NO (đktc) với dung dịch Z. Dung dịch Z tổ hợp về tối đa 5,04 gam sắt ra đời khí NO. Biết trong các phản nghịch ứng, NO là sản phẩm khử độc nhất của N+5. Số mol HNO3 đang phản bội ứng là


Hòa rã trọn vẹn 2,44 gam bột X tất cả FeO, Fe3O4, Fe2O3, Cu bằng dung dịch H2SO4 đặc lạnh, dư. Sau bội nghịch ứng chiếm được 0,504 lít khí SO2 (thành phầm khử độc nhất vô nhị, đktc) và dung dịch chứa 6,6 gam tất cả hổn hợp muối bột sunfat. Phần trăm khối lượng của Cu vào X là


Cho 52 gam hỗn hợp A tất cả Fe, FeO, Fe3O4, Cu, CuO vào m gam dung dịch H2SO4 98% (to), phản bội ứng trọn vẹn chiếm được 2,24 lít khí SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất), hỗn hợp M chứa 108 gam 2 muối hạt sunfat cùng 1,6 gam chất rắn ko tan chỉ gồm một sắt kẽm kim loại. Giá trị của m là


Hoà tung không còn m gam hỗn hợp X có sắt, FeS, FeS2 và S bằng HNO3 rét dư chiếm được 9,072 lít khí màu nâu nhất (đktc, thành phầm khử duy nhất) và hỗn hợp Y. Chia dung dịch Y thành 2 phần đều nhau.

Phần 1 mang lại công dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được 5,825 gam kết tủa trắng.

Xem thêm: Top 14 Vị Anh Hùng Dân Tộc Tiêu Biểu Nhất Trong Lịch Sử Việt Nam ?

Phần 2 rã trong dung dịch NaOH dư chiếm được kết tủa Z, nung Z vào bầu không khí cho khối lượng ko thay đổi được a gam chất rắn.

Giá trị của m và a thứu tự là:


Đốt cháy trọn vẹn 6,48 gam hỗn hợp X gồm: FeS, FeS2, S, Cu, CuS, FeCu2S2 thì nên cần 2,52 lít oxi với thấy bay ra 1,568 lkhông nhiều (đktc) SO2. Mặt khác mang đến 6,48 gam X tính năng hỗn hợp HNO3 rét dư thu được V lít khí màu nâu độc nhất vô nhị (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của V với m thứu tự là:


Hỗn thích hợp X tất cả Fe3O4, CuO, Al, trong các số đó oxi chỉ chiếm 25% khối lượng. Cho 1,344 lkhông nhiều khí CO (đktc) trải qua m gam X (to), sau đó 1 thời hạn chiếm được chất rắn Y và các thành phần hỗn hợp khí Z gồm tỉ kăn năn đối với H2 bởi 18. Hòa chảy hoàn toàn Y vào dung dịch HNO3 loãng dư chiếm được dung dịch cất 3,08m gam muối bột và 0,896 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m gần nhất với cái giá trị như thế nào dưới đây ?


Hòa tan hết a mol FeCO3 vào dung dịch HCl (rước dư 10% đối với lượng đề xuất dùng) chiếm được hỗn hợp X. Cho dung dịch AgNO3 dư vào hỗn hợp X thu được b gam kết tủa. Biết sản phẩm khử của N+5

là khí NO tốt nhất, các bội nghịch ứng hầu hết xảy ra trọn vẹn. Biểu thức về quan hệ thân a và b là


*

Cơ quan liêu nhà quản: công ty chúng tôi Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phxay cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP. – BTTTT bởi vì Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *