*
*
*
*
*
*
*
*

Thủy phân hoàn toàn một lượng tristrearin trong hỗn hợp NaOH (vừa đủ), thu được 1 mol glyxerol và:


Đun glixerol với hỗn hợp các gồm n axit béo khác biệt (có xúc tác H2SO4) có thể thu được bao nhiêu loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?


Cho hỗn hợp X gồm 2 axit bự RCOOH và R’COOH tác dụng với glixerol. Con số chất phệ tối đa có thể thu được là từng nào ?


Thủy phân 1 chất bự X trong môi trường thiên nhiên axit, sau phản ứng nhận được glixerol và 2 axit béo.

Xác định số đồng phân cấu trúc của X ?


Thủy phân hoàn toàn chất phệ X trong môi trường thiên nhiên axit, nhận được axit oleic cùng axit stearic gồm tỉ lệ mol khớp ứng 1 : 2. Khối lượng phân tử của X là:


Cho 0,1 mol tristearin (C17H35COO)3C3H5 tính năng hoàn toàn với H2O dư, đun nóng, tất cả xúc tác H2SO4 thu được m gam glixerol. Cực hiếm của m là


Xà phòng hóa hoàn toàn trieste X bằng dd NaOH nhận được 9,2g glixerol với 83,4g muối của một axit no. Axit kia là


Xà chống hoá trọn vẹn 17,24 gam hóa học béo bắt buộc vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn hỗn hợp sau bội phản ứng thu được khối lượng xà phòng là


Đun nóng chất béo đề xuất vừa đủ 40 kg hỗn hợp NaOH 15%, đưa sử bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Cân nặng (kg) glixerol nhận được là


Một nhiều loại chất béo có M tb = 792,8. Tự 10 kg chất phệ trên vẫn điều chế được m kg xà phòng natri tất cả 28% hóa học phụ gia. M có mức giá trị


Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo, nhận được CO2 cùng H2O hơn kém nhau 7 mol. Mặt khác, a mol chất bự trên tính năng tối nhiều với 800 ml dung dịch Br2 1M. Cực hiếm của a là


Cho các phát biểu sau:

(a) Chất bự được gọi tầm thường là triglixerit xuất xắc triaxylglixerol.

Bạn đang xem: Khi xà phòng hóa triolein ta thu được sản phẩm là

(b) hóa học béo nhẹ hơn nước, ko tan trong nước cơ mà tan những trong dung môi hữu cơ.

(c) bội nghịch ứng thủy phân chất bự trong môi trường thiên nhiên axit là bội nghịch ứng thuận nghịch.

(d) Tristearin, triolein tất cả công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Số phát biểu đúng là


Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số hóa học trong hàng khi thủy phân trong hỗn hợp NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là


Cho triolein lần lượt tác dụng với Na, H2 (Ni, to), hỗn hợp NaOH (to), Cu(OH)2. Số trường hợp gồm phản ứng xẩy ra là:


Thủy phân trọn vẹn triglixerit X trong dung dịch NaOH chiếm được glixerol, natri stearate với natri oleat. Đốt cháy trọn vẹn m gam X nhận được H2O cùng 9,12 mol CO2. Ngoài ra m gam X công dụng hoàn toàn với H2 dư(xúc tác Ni, nung nóng) thu được chất phệ Y. Đem cục bộ Y tác dụng hoàn toàn cùng với NaOH vừa đủ, thu lấy toàn cục muối sau bội nghịch ứng đốt cháy trong oxi dư thì thu được tối đa a gam H2O. Quý giá của a gần nhất với giá trị nào sau đây ?


Cho 1 mol triglixerit X tính năng với dung dịch NaOH dư, thu được 1 mol glixerol, 1 mol natri panmitin và 2 mol natri oleat. Tuyên bố nào tiếp sau đây sai?


Hỗn thích hợp X gồm các triglixerit. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X, cần dùng hoàn toản 3,75 mol O2 thì nhận được H2O với 2,7 mol CO2. Khía cạnh khác, xà phòng hóa trọn vẹn 50,4 gam X bởi dung dịch NaOH, thu được glixerol và m gam muối. Cực hiếm của m là


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X phải vừa đủ 3,26 mol O2, chiếm được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam nước. Ngoài ra thủy phân trọn vẹn a gam X trong dung dịch NaOH đun nóng, nhận được dung dịch chứa b gam muối. Cực hiếm của b là


Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH, thu được glixerol, natri stearat cùng natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X buộc phải vừa đầy đủ 3,22 mol O2, thu được H2O cùng 2,28 mol CO2. Khía cạnh khác, m gam X tác dụng tối đa với a mol Br2 vào dung dịch. Quý giá của a là


Thủy phân trọn vẹn a mol triglixerit X trong dung dịch NaOH vừa đủ, nhận được glixerol và m gam tất cả hổn hợp muối. Đốt cháy trọn vẹn a mol X đề nghị vừa đầy đủ 7,75 mol O2 cùng thu được 5,5 mol CO2. Phương diện khác, a mol X tính năng tối nhiều với 0,2 mol Br2 trong dung dịch. Cực hiếm của m là


Câu 40. Thực hiện thí nghiệm xà phòng hóa chất béo:

Bước 1: cho vào bát sứ khoảng 3 gam mỡ thừa lợn với 6 ml hỗn hợp NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ các thành phần hỗn hợp và tiếp tục khuấy bởi đũa thủy tinh khoảng tầm 30 phút, thỉnh phảng phất thêm vài giọt nước bỏ vào để giữ mang lại thể tích của hỗn hợp không đổi rồi để nguội.

Bước 3: Rót thêm vào các thành phần hỗn hợp 9 – 12 ml hỗn hợp NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ xong để yên lếu láo hợp.

Phát biểu nào dưới đây sai?


Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất lớn X bắt buộc dùng vừa đủ 3,24 mol O2. Khía cạnh khác, thủy phân hoàn toàn lượng chất béo trên bởi NaOH thu được m gam tất cả hổn hợp hai muối của axit oleic và axit stearic. Biết lượng X trên có thể làm mất màu dung dịch chứa về tối đa 0,04 mol Br2. Cực hiếm của m là


Xà chống hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm các triglixerit bởi dung dịch NaOH, nhận được glixerol và các thành phần hỗn hợp X gồm tía muối C17HxCOONa, C15H31COONa, C17HyCOONa có tỉ lệ mol tương xứng là 3 : 4 : 5. Hiđro hóa trọn vẹn m gam E, thu được 68,96 gam hỗn hợp Y. Giả dụ đốt cháy trọn vẹn m gam E thì cần vừa đủ 6,14 mol O2. Cực hiếm của m là


Thủy phân chất lớn triglixerit X trong dung dịch NaOH bạn ta nhận được xà phòng là hỗn hợp 2 muối bột natri oleat, natri panmitat theo tỉ lệ thành phần mol theo lần lượt là 2 : 1. Khi đốt cháy a mol X thu được b mol CO2 cùng c mol H2O. Liên hệ giữa a, b, c là


Khi nấu nóng 2,225 kilogam chất phệ Tristearin (có cất 20% tạp hóa học trơ) với hỗn hợp NaOH dư. Mang sử công suất của bội nghịch ứng 100%. Khối lượng glixerol nhận được là


Đốt cháy trọn vẹn m gam triglixerit X yêu cầu vừa đầy đủ 3,08 mol O2, chiếm được CO2 với 2 mol H2O. đến m gam X chức năng với dung dịch NaOH vừa đủ, chiếm được glixerol và 35,36 gam muối. Khía cạnh khác, m gam X công dụng tối nhiều với a mol Br2 vào dung dịch. Cực hiếm của a là


Xà chống hóa trọn vẹn triglixerit X trong dung dịch NaOH dư, thu được glyxerol, natri oleat, natri stearat và natri panmitat. Phân tử khối của X là


Thủy phân hoàn toàn m gam triglixerit X buộc phải dùng toàn diện 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu được glixerol và 91,8 gam muối của 1 axit béo. Quý giá của m là


Khi thuỷ phân chất mập X trong dung dịch NaOH, thu được tất cả hổn hợp hai muối hạt C17H35COONa, C15H31COONa có khối lượng hơn nhát nhau 1,817 lần với glixerol. Vào phân tử X có


Đốt cháy trọn vẹn 25,74 gam triglixerit X, thu được CO2 với 1,53 mol H2O. Cho 25,74 gam X tính năng với dung dịch NaOH vừa đủ, chiếm được glixerol cùng m gam muối. Khía cạnh khác, 25,74 gam X tính năng được tối đa với 0,06 mol Br2 vào dung dịch. Cực hiếm của m là


Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X cần vừa đủ 7,8 mol O2 chiếm được 5,5 mol CO2 và 5,2 mol H2O. Phương diện khác đến a gam X bội nghịch ứng với vừa đủ dung dịch Br2. Số mol Br2 gia nhập phản ứng là:


Cho 28,96 gam các thành phần hỗn hợp X có chất phệ Y với axit Z (trong kia Y được chế tạo từ glixerol cùng axit Z) tính năng vừa đủ với 0,1 mol NaOH chiếm được 1,84 gam glixerol. Phân tử khối của axit Z là:


Cho những sơ vật dụng phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 3H2O (undersett^ooversetH_2SO_4longleftrightarrow) X1 + X2 + X3 + X4

(b) X1 + 2H2 (xrightarrowNi,t^o) X2

Cho biết: X là triglixerit tất cả số link π bé dại hơn 6 và có 55 nguyên tử cacbon trong phân tử; X1, X2, X3, X4 là rất nhiều hợp hóa học hữu cơ không giống nhau, X2 nhiều hơn thế nữa X3 hai team CH2. Nhận định nào dưới đây không đúng?


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X đề nghị vừa đầy đủ 0,32 mol O2 chiếm được 0,228 mol CO2 cùng 0,208 mol H2O. Khía cạnh khác, đến a gam X vào 45 ml hỗn hợp hỗn hợp tất cả NaOH 0,1M và KOH 0,1M sau phản nghịch ứng trọn vẹn cô cạn dung dịch thu được hóa học rắn cất m gam muối khan. Cực hiếm của m là


Hỗn thích hợp E bao gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit X. đến m gam E công dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, nhận được 86,76 gam hỗn hợp hai muối. Nếu đốt cháy không còn m gam E thì nên cần vừa đầy đủ 7,47 mol O2, nhận được H2O và 5,22 mol CO2. Khối lượng của X vào m gam E là


Thực hiện xà chống hóa m gam chất lớn X bằng KOH nhận được 96,2 gam hóa học rắn với 9,2 gam glixerol. Cực hiếm m là:


Hỗn hòa hợp X gồm các triglixerit trong phân tử đa số chứa axit stearic, axit oleic, axit linoleic.Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần a mol O2 chiếm được 0,285 mol CO2. Xà chống hóa trọn vẹn m gam X bằng dung dịch NaOH toàn diện được m1 gam muối. Giá trị a và m1 thứu tự là


Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X bắt buộc vừa đủ x mol O2, sau bội phản ứng thu được CO2 cùng y mol H2O. Biết m = 78x - 103y. Nếu mang lại a mol X tác dụng với dung dịch Br2 dư thì lượng Br2 phản nghịch ứng tối đa là 0,45 mol. Quý giá của a là


 Tiến hành nghiên cứu xà phòng hóa chất béo:

Bước 1: cho vào bát sứ nhỏ khoảng 2 ml dầu dừa và 6 ml hỗn hợp NaOH 40%.

Xem thêm: On The Verge Of Là Gì - Và Cấu Trúc On The Verge Of Trong Tiếng Anh

Bước 2: Đun sôi dịu hỗn hợp, tiếp tục khuấy đều bởi đũa thủy tinh khoảng chừng 30 phút cùng thỉnh thoảng thêm nước cất để giữ đến thể tích hỗn hợp không đổi rồi để nguội láo hợp.

Bước 3: Rót thêm vào tất cả hổn hợp 7-10 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ rồi để yên láo hợp.

Cho các phát biểu sau:

(a) Sau bước 3, thấy bao gồm lớp hóa học rắn màu trắng nổi lên là glixerol.

(b) Thêm dung dịch NaCl bão hòa nóng để gia công tăng năng suất phản ứng.

(c) Ở cách 2 còn nếu không thêm nước cất, các thành phần hỗn hợp bị cạn khô thì phản ứng thủy phân ko xảy ra.

(d) Trong phân tách này, rất có thể thay dầu dừa bởi dầu nhờn chất trơn tru máy.

Số phân phát biểu đúng là


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT bởi Bộ tin tức và Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *