Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Em ko nên hỏi chung chung như vậy. Vì đối với mỗi một bài toán thì lại khác.

Bạn đang xem: Khối lượng bình brom tăng là gì

Ví dụ: Dẫn hỗn hợp gồm 2 khí là metan và etilen đi qua bình đựng dung dịch nước brom. Sau phản ứng thấy khối lượng bình brom tăng lên m gam và có V lít khí thoát ra...

VẬY trong bài toán này, m gam brom tăng lên là do đâu???

Chính là do khí etilen phản ứng với brom, nên đã bị giữ lại ở trong bình brom. Khí metan không phản ứng thì sẽ thoát ra ngoài.

PTHH: C2H4 + Br2 -> C2H4Br2

Vậy m(gam) =metilen.


*

Một bình kín chứa 0,04 mol C2H2, và 0,06 mol H2, một ít bột Ni. Nung nóng bình sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ khí Y vào dung dịch brom dư thì có 0,896 lít hỗn hợp khí Z bay ra. Tỉ khối của Z so với H2 bằng 4,5. Vậy khối lượng bình đựng dung dịch brom tăng lên là

A. 0,6 gam

B.1,2 gam

C.0,8 gam

D.0,84 gam


Đáp án C

Một bình kín chứa 0,04 mol C2H2; 0,06 mol H2, một ít Ni.Nung → hhY.hhY + Br2 dư thì có 0,04 mol hhZ thoát ra. dZ/H2 = 4,5.• Theo bảo toàn khối lượng: mC2H2 + mH2 = mbình brom tăng + mZ→ mbình brom tăng = 0,04 x 26 + 0,06 x 2 - 0,04 x 9 = 0,8 gam


Dẫn 2 mol một olefin X qua dung dịch brom dư, khối lượng bình sau phản ứng tăng 56 gam. Vậy công thức phân tử của X là:

A.C2H4.

B.C3H6.

C.C4H8.

D.C5H10.


35. Cho 0,2 mol hỗn hợp X gồm etan,propan và propen qua dd brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 4,2g. Lượng khí còn lại đem đốt cháy hoàn toàn thu đc 6,48g nước. Vậy % thể tích etan , propan và propen lần lượt là?

m tăng = mC3H6 = 4.2 (g)

=> nC3H6 = 0.1 mol

Đặt :

nC2H6 = a (mol)

nC3H8 = b (mol)

=> a + b = 0.2 - 0.1 = 0.1 (mol ) (1)

nH2O = 6.48/18 = 0.36 (mol)

Bảo toàn H :

6a + 8b = 0.36*2 = 0.72 (2)

(1) , (2) :

a = 0.04

b = 0.06

%C2H6 = 0.04 / 0.2 * 100% = 20%

%C3H6 = 0.1/0.2 * 100% = 50%

%C3H8 = 100 - 20 - 50 = 30%


Cho 0,2 mol hỗn hợp X gồm etan, propan và propen qua dung dịch brom dư, thấy khối lượng bình brom tăng 4,2g. Lượng khí còn lại đem đốt cháy hoàn toàn thu được 6,48g nước. Vậy % thể tích etan, propan và propen lần lượt là

A. 30%, 20%, 50%.

B. 20%, 50%, 30%.

C.

Xem thêm: Font-Weight Là Gì - Kiến Thức Về Css (P7): Thuộc Tính Font

50%, 20%, 30%.

D. 20%, 30%, 50%.


khối lượng bình brom tăng 4,2g ⇒ mC3H6 = 4,2g ⇒ nC3H6 = 0,1

⇒ nAnkan = 0,2 – 0,1 = 0,1

Đặt nC2H6 = a ; nC3H8 = b

Có a+ b = nAnkan = 0,1 (1)

3a + 4b = nH2O = 6,48 : 18 = 0,36 (2)

Từ (1) và (2) ⇒ a = 0,04 ; b = 0,06

⇒ %VC2H6 = 0,04 : 0,2 = 20%

%VC3H8 = 30%

%VC3H6 = 50%

Đáp án D.


Cho axetilen vào bình dung dịch brom dư. Khối lượng bình tăng lên a gam, a là khối lượng của

A. dung dịch brom

B. khối lượng brom

C. axetilen

D. brom và khí axetilen


Cho 22,4 lít khí (đktc) hỗn hợp X (gồm C2H2, C3H4, C2H4, H2) có tỉ khối so với He bằng 5,5 qua bột Ni nung nóng thu được hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp Y lội qua bình nước brom dư thì thoát ra khỏi bình 4,48 lít (đktc) khí Z có tỉ khối so với H2bằng 11,5. Khối lượng bình brom đã tăng:

A. 24 gam.

B. 12 gam.

C. 10 gam.

D. 17,4 gam.


Đáp án D

nX = 1 mol; MX = 5,5.4 = 22

nZ = 0,2 mol; MZ = 11,5.2 = 23

BTKL: m bình Br2 tăng = mX – mZ = 1.22 – 0,2.23 = 17,4 gam


Cho 22,4 lít khí (đktc) hỗn hợp X (gồm C2H2, C3H4, C2H4, H2) có tỉ khối so với He bằng 5,5 qua bột Ni nung nóng thu được hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp Y lội qua bình nước brom dư thì thoát ra khỏi bình 4,48 lít (đktc) khí Z có tỉ khối so với H2 bằng 11,5. Khối lượng bình brom đã tăng:

A. 24 gam.

B. 12 gam

C. 10 gam

D. 17,4 gam


Chọn D

nX = 1 mol; MX = 5,5.4 = 22

nZ = 0,2 mol; MZ = 11,5.2 = 23

BTKL: m bình Br2 tăng = mX – mZ = 1.22 – 0,2.23 = 17,4 gam


Cho 22,4 lít khí (đktc) hỗn hợp X (gồm C2H2, C3H4, C2H4, H2) có tỉ khối so với He bằng 5,5 qua bột Ni nung nóng thu được hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp Y lội qua bình nước brom dư thì thoát ra khỏi bình 4,48 lít (đktc) khí Z có tỉ khối so với H2 bằng 11,5. Khối lượng bình brom đã tăng:

A. 24 gam.

B. 12 gam.

C. 10 gam.

D. 17,4 gam.


Đáp án D

nX = 1 mol; MX = 5,5.4 = 22

nZ = 0,2 mol; MZ = 11,5.2 = 23

BTKL: m bình Br2 tăng = mX – mZ = 1.22 – 0,2.23 = 17,4 gam


Dẫn 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm CH4 , C2H4 qua bình Brom dư thấy khối lượng bình đựng dung dịch Brom tăng 5,6 gam . Tính % về khối lượng của mỗi hiddro cacbon có trong hỗn hợp ?


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *