tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy bắt buộc vừa đủ 17,92 lít khí co (đktc), thu được agam sắt kẽm kim loại M. Hòa hợp hết a gam M bằng dung dịch H 2 SO 4 quánh nóng (dư), thu được20,16 lít khí SO 2 (sản phẩm khử duy nhất, làm việc đktc). Oxit MxOy là :


*

Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy nên vừa đủ 17,92 lít khí co (đktc), nhận được a gam sắt kẽm kim loại M. Kết hợp hết a gam M bằng dung dịch H2SO4 quánh nóng dư nhận được 20,16 lít SO2 (sản phẩm khử duy nhất, sống đktc). Oxit MxOy là:

A. Cr2O3

B. FeO

C. Fe3O4

D. CrO


*

Đáp án C

Ta có: nCO= 0,8 mol; nSO2= 0,9 mol

MxOy + yCO → xM + yCO2 (1)

Ta thấy đáp án M là fe hoặc Cr nên M bao gồm số oxi hóa tối đa là +3

2M + 6H2SO4 → M2(SO4)3+ 3SO2+ 6H2O (2)

Theo PT (2): nM= 2/3.nSO2= 0,6 mol

Theo PT (1):

x y = n M n C O = 0 , 6 0 , 8 = 3 4 => Oxit là F e 3 O 4


Khử hoàn toàn m gam oxit M x O y yêu cầu vừa đầy đủ 17,92 lít khí teo (đktc), thu được a gam kim loại M. Hoà tan hết a gam M bởi dung dịch H 2 S O 4 quánh nóng (dư), nhận được 20,16 lít khí S O 2 (sản phẩm khử duy nhất, sinh sống đktc). Oxit MxOy là

A. C r 2 O 3

B. F e O

C. F e 3 O 4

D. C r O


Khử trọn vẹn 7,2 gam oxit M x O y đề nghị vừa đủ 2,24 lít khí teo (đktc), thu được a gam kim loại M. Hoà tan không còn a gam M bởi dung dịch H 2 S O 4 quánh nóng (dư), thu được 3,36 lít khí S O 2 (sản phẩm khử duy nhất, làm việc đktc). Oxit M x O y là

A. C r 2 O 3

B. F e O

C. F e 3 O 4

D. C r O


Một oxit kim loại bị khử hoàn toàn cần 1,792 lít khí teo (đktc) thu được m gam kim loại R. Hòa tan hết m gam R bằng dung dịch HNO3 sệt nóng thu được 4,032 lít khí NO2 độc nhất vô nhị (đktc). CTPT của oxit là

A.

Bạn đang xem: Khử hoàn toàn m gam oxit mxoy cần vừa đủ 17 92 lít khí co

Cr2O3

B. CrO

C. Fe3O4

D. FeO


Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam kim loại M (hóa trị II) trong hỗn hợp HNO3 đặc, nóng, dư chiếm được 3,92 lít khí NO2 (sản phẩm khử nhất ở đktc). Kim loại M là

A. Ag.

B. Fe.

C.Mg.

D.Cu.


Một oxit kim loại có cách làm MxOy chứa 27,59% oxi về khối lượng. Khử trọn vẹn oxit kim loại này bởi CO chiếm được 1,68 gam M. Tổ hợp hết M vào một lượng hỗn hợp HNO3 sệt nóng, thu được 1,6128 lít các thành phần hỗn hợp G tất cả NO2 cùng N2O4 tại một atm; 54,6°C, bao gồm tỉ khối so với H2 là 34,5 và một dung dịch A chỉ cất M(NO3)2. Phối hợp G vào dung dịch KOH dư trong điều kiện có không gian thu được dung dịch B, đến 24,05 gam Zn vào hỗn hợp B thu được các thành phần hỗn hợp khí D. Thể tích tất cả hổn hợp D (đktc) là:

A. 2,24 lít

B. 3,36 lít

C. 4,48 lít

D. 5,6 lít


Lớp 0 hóa học
1
0
Gửi diệt

Chọn A

*

*


Đúng 0

bình luận (0)

Hòa tan m gam tất cả hổn hợp X gồm Fe2O3, CuO, MgO, FeO, Fe3O4 trong H2SO4 sệt nóng, dư, thu được 3,36 lít SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất). Mặt khác, nung m gam X cùng với khí co dư, thu được hóa học rắn Y và hỗn hợp khí Z. đến Z vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 35 gam kết tủa. Hòa tan Y trong dung dịch HNO3 sệt nóng, due nhận được V lít khí NO2 (sản phẩm khử tốt nhất ở điều kiện tiêu chuẩn). Quý giá của V là:

A.33,6.

B. 11,2.

C. 44,8.

Xem thêm: Bảng Tra Cung Khảm Là Gì - Bảng Tra Cung Mệnh Và Niên Mệnh

D. 22,4.


Lớp 0 hóa học
1
0
Gửi bỏ
Đúng 0

comment (0)

Hỗn thích hợp X gồm Zn và kim loại M. đến 12,1 gam X chức năng với hỗn hợp NaOH dư chiếm được 2,24 lít khí (đktc) và a gam hóa học rắn. Mặt khác đến 12,1 gam X tan trọn vẹn trong dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư, thu được 11,2 lít khí NO2 (là sản phẩm khử duy nhất, đktc). Tính chất của kim loại M

A. Tan được trong dung dịch các thành phần hỗn hợp Ca(OH)2 và KOH dư.

B.không rã được trong hỗn hợp H2SO4đặc, nguội.

C.tác dụng cùng với clo và dung dịch HCl đã tạo ra cùng một muối.

D.tan được trong hỗn hợp Fe(NO3)2.


Lớp 0 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ

Chọn B.

*
Þ M không chức năng được cùng với NaOH.

Từ kia suy ra:

*
*
(với n là hoá trị của M)

*
Từ (1), (2) suy ra M = 56 (Fe)

Vậy tính chất của M là không tan được trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội.


Đúng 0

comment (0)

Hòa tan trọn vẹn 20,88 gam một oxit sắt bởi dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được hỗn hợp X cùng 3,248 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối hạt sunfat khan. Quý giá của m là

A. 58,0.

B.48,4

C.52,2.

D.54,0.


Lớp 12 hóa học
1
0
gởi Hủy

Đáp án A

*

*

=> mFe2(SO4)3 = 0,145.400 = 58g =>Chọn A.


Đúng 0

phản hồi (0)

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
bigbiglands.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *