Trong phản ứng giữa M với H2SO4 đặc nóng, M là chất khử nhường electron.

H2SO4 đặc là hóa học oxi hóa dấn electron:

*

*

Trong phản ứng khử oxit kim loại bởi teo ta luôn luôn có:

nO (trong oxit) = nCO = 0,8 mol

⇒Tỉ lệ:

*

Dựa vào các đáp án ta thấy n = 2 hoặc n = 3

*


Bạn đang xem: Khử hoàn toàn m gam oxit mxoy

Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50g trong dung dịch HCl. Sau thời điểm thu được 336ml khí H2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68%. Kim loại đó là sắt kẽm kim loại nào?


Ngâm một vật bằng đồng có khối lượng 10 gam vào 250 gam dung dịch AgNO3 4%. Lúc lấy vật ra thì lượng AgNO3 vào dung dịch giảm 17%. Vậy khối lượng của vật sau phản ứng là:


Hỗn hợp X gồm Cu và sắt có tỉ lệ khối lượng tương ứng là 7 : 3. Lấy m gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,7 mol HNO3. Sau phản ứng còn lại 0,75m gam chất rắn và có 0,25 mol khí Y gồm NO và NO2. Giá trị của m là:


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Exempt Là Gì ? Nghĩa Của Từ Exempt From Trong Tiếng Việt

Hòa rã 14,8 gam hỗn hợp gồm fe và Cu vào lượng dư dung dịch hỗn hợp HNO3 và H2SO4 đặc nóng. Sau phản ứng thu được 10,08 lít NO2 (đktc) và 2,24 lít SO2 (đktc). Khối lượng sắt trong hỗn hợp ban đầu là:


Hòa tan hoàn toàn 0,1 mol FeS2 vào 200 ml hỗn hợp HNO3 4M, sản phẩm thu được tất cả dung dịch X cùng một chất khí thoát ra. Dung dịch X có thể hòa tan buổi tối đa m gam Cu. Biết vào các quá trình trên, sản phẩm khử độc nhất của N+5 hồ hết là NO. Cực hiếm của m là:


*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *