Đề chất vấn 15 phút giờ đồng hồ Anh lớp 6 học kì 2 gồm đáp án (4 đề)

Với Đề chất vấn 15 phút giờ Anh lớp 6 học kì 2 gồm đáp án (4 đề) được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn giờ đồng hồ Anh 6 của những trường trên cả nước sẽ giúp học sinh có kế hoạch ôn luyện từ bỏ đó lấy điểm cao trong những bài thi giờ Anh lớp 6.

Bạn đang xem: Top 5 đề kiểm tra 15 phút tiếng anh lớp 6 học kì 2 có đáp án

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát unique Học kì 2

Năm học tập 2021

Môn: tiếng Anh 6

Thời gian làm cho bài: 15 phút

(Đề khám nghiệm số 1)

I. Put the words in the correct order to lớn make sentences

1. mother / My / tall / is / and / thin.

…………………………………………………………………………………..

2. has / Anna / oval / an / face.

………………………………………………………………….………………..

3. need / I / a / toothpaste / of / tube.

…………………………………………………………………………………..

4. eggs / How many / want / bởi / you?

………………………………………………………………………………….

II. Match the question in column A with the right answer in column B.

AB
1.What weather does she like?

2.How often bởi vì you go shopping?

3.How vì chưng you go khổng lồ school?

4.Why don’t we go lớn the beach?

a.I walk to lớn school.

b.Good idea.

c.Once a week.

d.She likes warm weather.

Your answers:

1 – __________ 2 – __________ 3 – __________ 4 – __________

Đáp án

I. Put the words in the correct order to lớn make sentences

1. My mother is tall and thin.

2. Anna has an oval face.

3. I need a tube of toothpaste.

4. How many eggs vày you wants?

II. Match the question in column A with the right answer in column B.

1-d (– Cô ấy thích thời máu gì? – Cô ấy thích trời ấm.)

2-c (– các bạn đi sắm sửa bao lâu 1 lần? – 1 tuần một lần.)

3-a (– các bạn đến trường bằng phương tiện gì? – mình đi bộ.)

4-b (– tại sao họ không đi hải dương nhỉ? – Ý con kiến hay!)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát quality Học kì 2

Năm học tập 2021

Môn: giờ Anh 6

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề kiểm tra số 2)

I. Fill in the blanks with the words from the box

*

Linda và Bing are close friends. They often (1) ________ khổng lồ the movie theater at the weekend. They (2) ___________ go khổng lồ the zoo. They also have a (3) __________, but not always. They go (4) ________ the countryside. They always bring a (5) ________, some water and a camping stove. Sometimes, (6) ________ camp overnight. They lượt thích camping very (7) ________. They can enjoy the fresh air & the (8) ________ beauty.

II. Match a sentence in column A with a sentence in column B

AB
1. How vị you feel?a. Two kilos.
2. What’s your favorite sport?b. I feel happy.
3. How much meat bởi vì you need?c. Yes, it is.
4. Is Hanoi smaller than Ho đưa ra Minh City?d. It’s soccer.

Your answers:

1 – __________ 2 – __________ 3 – __________ 4 – __________

Đáp án

I. Fill in the blanks with the words from the box

1. Go2. Sometimes3. Picnic4. To
5. Tent6. They7. Much8. Natural

II. Match a sentence in column A with a sentence in column B

1-b (– bạn cảm thấy thế nào? – Tôi thấy vui.)

2-d (– Môn thể thao ưa thích của doanh nghiệp là gì? – Đó là nhẵn đá.)

3-a (– bạn phải bao nhiêu thịt? – 2 cân.)

4-c (– bao gồm phải Hà Nội nhỏ tuổi hơn tp Hồ Chí Minh? – Đúng vậy.)

Phòng giáo dục và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát quality Học kì 2

Năm học tập 2021

Môn: tiếng Anh 6

Thời gian làm cho bài: 15 phút

(Đề bình chọn số 3)

I. Make question for under part in these sentences?

1. Henry feels cold.

________________________________________________________

2. I want some hot drinks.

________________________________________________________

3. Yes, there is some lemonade.

________________________________________________________

4. My favorite drink is soda.

________________________________________________________

II. Give the correct tenses of the verbs in the blanket

1. My school (have) ____________ two floors.

2. She (drink) _____________ a lot of juice every day.

Xem thêm: " Trình Độ Chuyên Môn Tiếng Anh Là Gì ? Trình Độ Chuyên Môn Tiếng Anh Là Gì

3. They (see) _________________ a new film next week.

4. What about (visit) _______________ our parents?

5. He (ride) ___________ his bicycle every day. He (ride) _________________ his bicycle now.Đáp án

I. Make question for under part in these sentences?

1. How does Henry feel?

2. What vì chưng you want?

3. Is there any lemonade?

4. What is your favourite drink?

II. Give the correct verb forms or tenses.

1. has (chủ ngữ “my school” là số ít)

2. drink (câu chia thời lúc này đơn vì bao gồm mốc thời hạn every day)

3. are going to see (câu phân tách thời tương lai ngay gần vì bao gồm mốc thời gian “next week”)

4. Visiting (what about + Ving: đề xuất cùng có tác dụng gì)

5. rides – is riding (để ý các mốc thời gian “every day” với “now”)

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021

Môn: giờ Anh 6

Thời gian làm cho bài: 15 phút

(Đề soát sổ số 4)

I. Underline the correct answer

1. What (does/ do/ is/ are) Mrs. Mai do? She’s an engineer.

2. A farmer works on a (factory/ farm/ hospital/ museum)

3. Is their house (big/ small/ noisy/ beautiful)? – No, it isn’t. It’s small.

4. How many girls are there? There (am/ is/ are/ has) two.

5.Susan lives in a village. It is in the (city/ country/ park/ zoo)

6. There are some trees (from/ under/ to/ in) the right of the house.

7. Are these their pens? Yes, (those/ these/ they/ their) are.

8. We are going khổng lồ school (by/ in/ on/ with) foot.

II. Choose the best answer

1. What/ color/ her/ eye/?

A. What colors are her eyes?

B. What màu sắc is her eyes?

C. What colors are her eyes?

D. What màu sắc are her eyes?

2. There/ be/ oranges/ bananas.

A. There is some oranges & bananas.

B. There are some oranges and any bananas.

C. There are some oranges và some bananas.

D. There are any oranges và some bananas.

3. Phuong/ Mai/ be/ going/ vacation/ summer.

A. Phuong & Mai are going summer vacation.

B. Phuong and Mai are going on vacation this summer.

C. Phuong và Mai is going on summer vacation.

D. Phuong and Mai is going summer vacation.

4. He/ sometimes/ play/ soccer/ weekend.

A. He sometimes playing soccer at the weekend.

B. He sometimes play soccer at the weekend.

C. He sometimes plays soccer at the weekend.

D. He sometimes plays soccer the weekend.

Đáp án

I. Underline the correct answer Đáp ánGiải thích
1doesCâu hỏi nghề nghiệp
2farmCụm tự “work on a farm”: làm việc ở nông trại
3bigVì câu trả khẩu ca “nó nhỏ”
4areCấu trúc there are + danh từ bỏ số nhiều
5countryVillagelà ngôi làng
6toTo the right of:về phía bên đề nghị của
7theyThey sửa chữa thay thế cho pens
8onGo on foot:đi bộ
II. Choose the best answerĐáp ánGiải thích
1DEyes là đôi mắt luôn luôn ở dạng số những Dịch: mắt cô ấy color gì?
2CCấu trúc there are + danh từ bỏ số nhiều
3BChủ ngữ là 2 tín đồ nên cồn từ phải chia là “are”
4CCâu phân tách thời HTĐ vì có trạng tự “sometimes”

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *