toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Một người đi xe đạp trong 3 giờ

*

một người đi xe đạp điện trong 3 giờđầu mỗi giờ đi được12,5km ,trong nhị giờ sau từng giờ đi được 13,75km.hỏi trên cả quãng đường trung bình từng giờ bạn đó đi được mấy km?


*

1 fan đi xe đạp trong 3h đầu ,mỗi giờ đồng hồ đi được 12,5km .trong 2 tiếng đồng hồ sau từng giờ đi được 13,75km.hỏi bên trên cả quãng con đường ,trung bình từng giờ tín đồ đó đi được bao nhiêu km?


*

3 tiếng đầu đi được số ki lô mét là :

12,5 x 3 = 37,5 ( km )

2 giờ sau đi được số ki lô mét là :

13,75 x 2 = 27,5 ( km )

Trung bình từng giờ đi được số ki lô mét là :

( 37,5 + 27,5 ) : ( 3 + 2 ) = 13,6 ( km )

Đáp số : 13,6 km


3 tiếng đầu đi được số ki lô mét là :

12,5 x 3 = 37,5 ( km )

2 giờ sau đi được số ki lô mét là :

13,75 x 2 = 27,5 ( km )

Trung bình mỗi giờ đi được số ki lô mét là :

( 37,5 + 27,5 ) : ( 3 + 2 ) = 13,6 ( km )

Đáp số : 13,6 km


Một fan đi xe đạp điện trong 3h đầu, từng giờ đi được 12,5km trong2 giờ sau, từng giờ đi được 13,75km . Hỏi bên trên cả quãng đường , trung bình mỗi giờ fan đó đi được bao nhiêu km


3 giờ đồng hồ đầu fan đi xe đạp đó đi được :

12,5×3=37,5(km)" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">12,5×3=37,5(km)

2 giờ sau người đi xe đạp điện đóđi được :

13,75×2=27,5(km)" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">13,75×2=27,5(km)

Trung bình từng giờ người đi xe đạp điện đó đi được :

(37,5+27,5)÷(3+2)=13(km)" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">(37,5+27,5)÷(3+2)=13(km)

Đáp số :13km" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">13km


Trong tía giờ đầu đi được số cây là

(12,5.3=37,5left(km ight))

Trong nhị giờ sau đi được số kilomet là

(13,75.2=27,5left(km ight))

Trên cả quãng đường, trung bình từng giờ fan đó đi được số cây là

(left(37,5+27,5 ight):left(2+3 ight)=13left(km ight))


Một tín đồ đi xe đạp điện trong 3 giờ đầu, từng giờ đi được 12,5 km trong 2 tiếng đồng hồ sau , từng giờ đi được 13,75km . Hỏi trên cả quãng mặt đường , trung bình từng giờ fan đó đi được bao nhiêu km

Xem thêm: Máy Bay Có Đông Cơ Ra Đời Vào Năm Nào, Máy Bay Có Động Cơ Ra Đời Năm Nào

3 tiếng đầu bạn đi xe đạp đó đi được :

(12,5 imes3=37,5left(km ight))

2 giờ sau người đi xe đạp điện đóđi được :

(13,75 imes2=27,5left(km ight))

Trung bình mỗi giờ bạn đi xe đạp điện đó đi được :

(left(37,5+27,5 ight)divleft(3+2 ight)=13left(km ight))

Đáp số : (13km)


Một bạn đi xe đạp điện trong 3 giờ đầu, từng giờ đi được 12,5 km trong 2 tiếng đồng hồ sau , mỗi giờ đi được 13,75km . Hỏi bên trên cả quãng con đường , trung bình từng giờ tín đồ đó đi được từng nào km


Một người đi xe đạp điện trong 3h đầu, mỗi giờ đi được 12,5 km trong 2 tiếng sau , mỗi giờ đi được 13,75km . Hỏi trên cả quãng đường , trung bình từng giờ fan đó đi được từng nào km


3 tiếng đầu tín đồ đi xe đạp đó đi được :

12,5×3=37,5(km)12,5×3=37,5(km)

2 tiếng sau người đi xe đạp đóđi được :

13,75×2=27,5(km)13,75×2=27,5(km)

Trung bình mỗi giờ tín đồ đi xe đạp đó đi được :

(37,5+27,5)÷(3+2)=13(km)(37,5+27,5)÷(3+2)=13(km)

Đáp số :13km


Một bạn đi xe đạp điện trong 3 giờ đầu, từng giờ đi được 12,5 km trong 2 tiếng sau , từng giờ đi được 14,75km . Hỏi trên cả quãng mặt đường , trung bình mỗi giờ bạn đó đi được từng nào km


(3)giờ đầu tín đồ đó đi được quãng con đường là:

(12,5 imes3=37,5left(km ight))

(2)giờ sau fan đó đi được quãng đường là:

(14,75 imes2=29,5left(km ight))

Trung bình từng giờ bạn đó đi được số ki-lô-mét là:

(left(37,5+29,5 ight)divleft(3+2 ight)=13,4left(km ight))


giải:

trong 3 giờ đầu tín đồ đó đi được số ki-lô-mét là:

3x12,5=37,5(km)

Trong 2 tiếng sau,mỗi tiếng đi được số ki-lô-mét là:

2x14,75=29,5(km)

Trung bình từng giờ bạn đó đi được số ki-lô-mét là:

(37,5+29,5):(3+2)=13,4(km)

ĐS:13,4 km

Chúc bàn sinh hoạt tốt!


Một bạn đi xe đạp điện trong 3 giờ đầu, từng giờ đi được 12,5 km ; trong 2 tiếng sau , từng giờ đi được 13,75km . Hỏi bên trên cả quãng mặt đường , trung bình mỗi giờ người đó đi được từng nào km ?


quang dg di vào 3h dau;

3x12,5 = 37,5km

quang dg di trong 2h sau;

2x 13,75 = 27,5km

tb moi gio di dc la;

(37,5+27,5):5 = 13km/h


3giờ đầu tín đồ đi xe đạp đó đi được :

12,5 x 3 = 37,5 ( km )

2giờ sau người đi xe đạp điện đóđi được :

13,75 x 2 = 27,5 ( km )

Trung bình mỗi giờ bạn đi xe đạp điện đó đi được :

( 37,5 + 27,5 ) : (3 + 2 ) = 13 ( km )

Đáp số : 13 km


Một fan đi xe đạp trong 3h đầu, mỗi giờ đi được 12,5km; trong 2 tiếng đồng hồ sau, từng giờ đi được 13,75km. Hỏi trên cả quãng đường, trung bình mỗi giờ bạn đó đi được từng nào ki – lô – mét?


3 giờ đồng hồ đầu, đi được số ki-lô-mét là :

12,5 × 3 = 37,5 ( km )

2 tiếng sau, đi được số ki-lô-mét là :

13,75 × 2 = 27,5 ( km )

Trung bình từng giờ, bạn đó đi xe đạp được số ki-lô-mét là :

( 37,5 + 27,5 ) : ( 3 + 2 ) = 13 ( km )

Đáp số : 13km


Một fan ₫i xe đạp điện treong 3h đầu ; từng giờ đi được 12,5 km ; trong 2 giờ sau, từng giờ đi được 13,75 km. Hỏi bên trên cả quãng đường, trung bình mỗi giờ fan đóđi được từng nào km ?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *