*

Một thửa ruộng hình thang tất cả đáy to là 30m, đáy bé xíu bằng 80% đáy khủng và hơn độ cao 4m. Vừa phải cứ 100m2 thu hoạch được 60kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó fan ta thu hoạch được từng nào tạ thóc?

giúp bản thân nhek !!!


*

Một thửa ruộng hình thang có đáy phệ là 30m , đáy bé bằng 80% đáy lớn và hơn chiều cao 4m . Mức độ vừa phải cứ 100m2 thu hoạch được 60kg thóc . Hỏi trên thửa ruộng đó tín đồ ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?


*

Đáy nhỏ xíu hình thang là :

30:100x80=24(m)

Chiều cao hình thang là :

24-4=20(m)

Diện tích hình thang là :

(30+24)x20:2=540(m2)

Mỗi m2 thu được số ki-lô-gam thóc là :

60:100=0,6(kg)

Đổi : 0,6kg=0,006 tạ

Thửa ruộng thu số tạ thóc là :

0,006x540=3,24(tạ)

Đáp số : 3,24 tạ thóc.

Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 30m


Đáy bé xíu của hình thang là: 30:100×80=2430:100×80=24 (m)

Chiều cao của hình thang là: 24−4=2024−4=20 (m)

Diện tích của hình thang là: (30+24)×20:2=540 (m2)

Đổi 60kg=0,6tạ

Thửa ruộng đó bạn ta thu hoặc được số tạ thóc là: 540:100×0,6=3,24 (tạ)

Đáp số: 3,24 tạ thóc


Bài 5: Một thửa ruộng hình thang gồm đáy lớn là 30m, đáy nhỏ xíu bằng 80% đáy to và hơn chiều cao 4m.Trung bình cứ 100m 2 thu hoạch được 60kg thóc. Hỏi bên trên thửa ruộng đó tín đồ ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?


Đáy bé của hình thang là:

30:100×80=2430:100×80=24(m)

Chiều cao của hình thang là:

24−4=2024−4=20(m)

Diện tích của hình thang là:

(30+24)×20:2=540(m2)

Đổi60kg=0,6tạ

Thửa ruộng đó người ta thu hoặc được số tạ thóc là:

540:100×0,6=3,24(tạ)

Đáp số: 3,24 tạthóc


bạn ơiHồ Trần khỏe khoắn Quỳnhtư đăng tự vấn đáp vui ko bn

đây la xã hội học chứ ko kungfu nơi để các bạn chơi + tự đăng từ bỏ trả lời


Một thửa ruộng hình thang có đáy khủng 120m , đáy bé bằng 2 3 đáy mập , chiều cao bằng 3 4 đáy bé . Vừa phải cứ 100m2 thu hoạch được 70kg thóc . Hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc


Đáy bé bỏng là :

(120 imesfrac23=80left(m ight))

Chiều cao là :

(80 imesfrac34=60left(m ight))

Diện tích là :

(fracleft(120+80 ight) imes602=6000left(m^2 ight))

Trên thửa ruộng đó fan ta thu hoạch được :

6000:100x70=4200(kg)=42 tạ

Đ/s:..........

#H


Đáy bé bỏng là :(120xfrac23=80left(m ight))

Chiều cao là :

(80xfrac34=60left(m ight))

Diện tích hình thang sẽ là :(fracleft(120+80 ight)x602=6000left(m^2 ight))

Đ/S :..........


Đáy nhỏ bé của thửa ruộng hình thang là : 120 x 2/3 = 80 ( m )

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là : 80 x 3/4 = 60 ( m )

Diện tích thửa ruộng hình thang là : ( 120 + 80 ) x 60 : 2 = 6000 ( m2)

Trên thửa ruộng đó tín đồ ta thu hoạch số ki - lô - gam thóc là : 6000 : 100 x 70 = 4200 ( kg )

Đổi 4200 kg = 42 tạ

ĐS : 42 tạ

Hok tốt


Một thửa ruộng hình thang tất cả đáy béo 120m , đáy bé bằng 2/3 đáy to , chiều cao bằng 3 phần tư đáy nhỏ xíu . Vừa đủ cứ 100m2 thu hoạch được 70kg thóc . Hỏi bên trên thửa ruộng đó người ta thu hoạchđược bao nhiêu tạ thóc ?


đáy bé xíu thửa ruộng là:

120 : 3 x 2 = 80 (m)

chiều cao thửa ruộng là:

80 : 4 x 3 = 60 (m)

diện tích thửa ruộng là:

(120 + 80) x 60 : 2 = 6000 (m2)

số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng kia là:

6000 : 100 x 70 = 4200 (kg) = 42 (tạ)

đáp số: 42 tạ thóc. 


Đáy bé nhỏ của thửa ruộng là : 120 x(frac23)= 80 ( m )

Đáy bự của thửa ruộng là :

80 x(frac34)= 60 ( m )Diện tích thửa ruộng là :

( 120 + 80 ) x 60 : 2 = 6000 ( m2)

Trên thửa ruộng bạn ta thu hoạch được số thóc là :

6000 : 100 x 70 = 4200 ( kg ) Đổi 4200 kg = 42 tạ

Đáp số : 42 tạ.

Xem thêm: Cổng Line In Là Gì - Amply Không Có Cổng Line


Một thửa ruộng hình thang tất cả đáy bé bỏng 150m, đáy lớn gấp rưỡi đáy bé , độ cao kém đáy béo là 25m . Vừa đủ cứ 100m2 thu hoạch được 60kg thóc Hỏi bên trên thửa ruộng kia thu hoạch được từng nào tấn thóc


Độ lâu năm đáy to của thửa ruộng hình thang là:

(150 imesfrac32=225left(m ight))

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

(225-25=200left(m ight))

Diện tích của thửa ruộng hình thang là:

(fracleft(150+225 ight) imes2002=37500left(m^2 ight))

Trên thửa ruộng kia thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là:

(37500div100 imes60=22500left(kg ight))

Đổi:(22500kg=22,5)(tấn)


Một thửa ruộng hình thang có đáy bự dài 52m, đáy nhỏ nhắn bằng 75% đáy lớn. Chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy.

a) Tính diện tích s thửa ruộng đó.

b) bạn ta ghép lúa bên trên thửa ruộng, mức độ vừa phải cứ 100m2 thu hoạch được 70kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?


Đáy bé bỏng của hình thang là :

52 x 75% = 39 (m)

Chiều cao của hình thang là:

( 52 + 39 ) :2 = 45,5 (m)

a) diện tích s thửa ruộng sẽ là :

( 52 + 39 ) x 45,5 :2 = 2070,25 (m2)

b) Cả thửa ruộng thu hoạch được số thóc là:

2070,25 : 100 x 70 = 1449,175 (kg)

Đổi :1449,175kg = 14,49175 tạ

Đáp số : a)2070,25 m2

b)14,49175 tạ


Một thủa ruộng hình thang tất cả đáy lớn 36m , đáy bé bỏng 22m , độ cao bằng trung bình cùng hai đáy . Biết cứ 100m2 thu hoạch được 60kg thóc . Hỏi thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ thóc ?


chiều cao :

(36+22):2=29(m)

diện tích:

(36+22)x29:2=841(m2)

thửa ruộng thu hoạch đc :

841:100x60=504,6(kg)=5,046(tạ)

đ/s:.............


Chiều cao của thửa ruộng là :

(36+22):2=29(m)

Diện tích thửa ruộng là :

(36+22)x29:2=841(m2)

Thửa ruộng thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là :

841:100x60=504,6(kg)

Đổi:504,6 kilogam = 5,046 tạ

Đáp số:5,046 tạ


Một thửa ruộng hình thang có đáy phệ là 36m, đáy nhỏ bé là 22m, độ cao bằng trung bình cộng của nhị đáy. Vụ mùa vừa rồi cứ 100m2 thu hoạch được 60kg thóc. Hỏi thửa ruộng thu hoạch được toàn bộ bao nhiêu tạ thóc?


bài giải

Chiều cao thửa ruộng hình thang là :

(36 + 22) : 2 = 29 ( m )

Diện tích thửa ruộng hình thang là :

(36 + 22) x 29 : 2 = 841 ( m2)

Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng hình thang là :

841 : 100 x 60 = 504,6 ( kilogam ) = 5,046 ( tạ )


bài bác giải

chiều cao thửa ruộng hình thang là :

(36 + 22) : 2 = 29 ( m )

diện tích s thửa ruộng hình thang là :

(36 + 22) x 29 : 2 = 841 ( m2)

Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó là :

841 x 60 : 100 = 504,6 ( kg )

Đổi : 504,6 kilogam = 5,046 tạ


Một thửa ruộng hình thang gồm đáy lớn 72m đáy bé nhỏ bằng 75% lòng lớn độ cao là 45m. Biết rằng cứ 100m2 thu hoạch được 60kg thóc . Hỏi thửa ruộng kia thu được bao nhiêu tạ thóc?


đáy bé bỏng là : 72 : 100 * 75 = 54 m

diện tích hình thang là : ( 72 + 54 ) * 45 : 2 = 2835 (m2)

thửa ruộng thu hoạch đươc là : 2835 :100 * 60 = 1701 ( kilogam )

1701 kilogam = 17,01 tạ

đs : 17,01 tạ


1, bài xích giải

đáy nhỏ bé thửa ruộng hình thang là

72 x75% :100=54 m

diện tích thửa ruộng hình thang là

(72+54) x45 :2 =2835 m2

thửa ruộng kia thu hoạch được số tạ thóc là

2835:100x60 =1701 kg

1701 kg=17,01 tạ thóc

Đs 16,01 tạ


một bể tắm dạng HHCN bao gồm chiều dài 20m,chiều rộng lớn 8.5m và chiều cao 2,4m(đo trong lòng bể).Người ta lát đáy cùng mặt bao quanh bể bằng gạch men white có hình vuông vắn cạnh 1dm.Hỏi A)Tính diện tích cần dùng để lát gạch,B)tính số viên gạch men cần dùng để làm lát gạch


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *