Từ vựng giờ đồng hồ Anh về chủ đề dạy dỗ để giúp các bạn nói tới lịch học tập của mình, ngôi trường bản thân đã học, môn học tập mình đang theo, điểm thi cuối kỳ là bao nhiêu.

Bạn đang xem: Năm học tiếng anh là gì

Đang xem: Năm học tập giờ đồng hồ anh là gì

*

6.academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểm7.certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: bằng, hội chứng chỉ9. credit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /, credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /: bệnh thành tích48. course book /kɔːrs bʊk/, textbook /ˈtekstbʊk/, teaching materials /ˈtiːtʃɪŋ məˈtɪriəlz/: giáo trình51. visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər / visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/: gia sư thỉnh giảng56. president /ˈprezɪdənt/, rector /ˈrektər/; principal /ˈprɪnsəpl /, school head /skuːl hed /, headmaster /ˌhedˈmæstər /or headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/: hiệu trưởng57. school records /skuːl ˈrekərd/, academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/; school record book /skuːl ˈrekərd bʊk/: học bạ61. teacher training workshop /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp / , conference /ˈkɑːnfərəns/ : hội thảo chiến lược giáo viên67. hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br) / dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): ký kết túc xá84. learner-centered /ˈlɜːrnər ˈsentərd/, learner-centeredness /ˈlɜːrnər sentərdnəs/: phương pháp rước fan học có tác dụng trung tâm88. prepare for a class/lesson /prɪˈper fər ə klæs /ˈlesn /, lesson preparation / ˈlesn ˌprepəˈreɪʃn/: biên soạn bài (câu hỏi làm của giáo viên)97. university/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển chọn sinc đại học, cao đẳng108. primary /ˈpraɪmeri /, elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /); primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/: tè học109. lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /, middle school /ˈmɪdl skuːl /, junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: trung học cơ sở110. upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/, high school /haɪ skuːl/, secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/: trung học tập phổ thông

*

▪ Giảng dạy theo giáo trình bao gồm sẵn.

▪ Làm câu hỏi tận nơi, ko bắt buộc tải.

▪ Thời gian giảng dạy linc hoạt.

▪ Chỉ cần có máy tính liên kết Internet bình ổn, tai nghe, microphone bảo vệ mang đến câu hỏi dạy dỗ học tập online.

▪ Yêu cầu hội chứng chỉ:

TOEIC ≥ 850 hoặc IELTS ≥ 7.0.

*

▪ Học trực tiếp 1 thầy 1 trò suốt cả buổi học.

▪ Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp lúc, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức mau lẹ.

Xem thêm: Endoplasmic Reticulum Là Gì, Thuật Ngữ Anh Văn Sinh Học, Endoplasmic Reticulum

▪ Lộ trình được thiết kế với riêng biệt cho từng học viên khác biệt.

▪ Dựa trên phương châm, đặc điểm từng ngành Việc của học tập viên.

▪ Học đông đảo lúc hầu hết nơi, thời gian biến hóa năng động.

*

▪ Được học trên môi trường xung quanh bài bản 7 năm tay nghề huấn luyện và giảng dạy Tiếng Anh.

▪ Cam kết cổng output bằng văn bản.

▪ Học lại MIỄN PHÍ cho đến khi chấm dứt cổng đầu ra.

▪ Tặng MIỄN PHÍ giáo trình chuẩn chỉnh quốc tế với tài liệu vào quá trình học.

▪ Đội ngũ giảng viên xịn, trên 900 Toeic.

*

A/an/the là hầu hết từ hết sức không còn xa lạ trong tiếng anh, bọn chúng được gọi là mạo từ. Có 2 loại mạo từ: mạo tự không khẳng định và mạo tự xác định.

*

bigbiglands.com Learning System – Hệ thống học giờ đồng hồ Anh giao tiếp toàn vẹn cho những người bắt đầu ban đầu.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *