tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Người ta đặt 3 năng lượng điện tích q1 = 8.10-9C, q2 = q.3 = - 8.10-9C trên 3 đỉnh của tam giác gần như ABC cạnh 6cm trong ko khí. Lực công dụng lên điện tích q0 = 6.10-9C đặt tại tâm O của tam giác là

A.72.10-5N

B. 72.10-6N

C. 60.10-6N

D. 5,5.10-6N


*

Đáp án: A

*

*

*
*

*
*


Người ta để 3 năng lượng điện q 1 = 8 . 10 9 C , q 2 = q 3 = - 8 . 10 - 9 C trên 3 đỉnh của tam giác đa số ABC cạnh a = 6 centimet trong không khí. Xác định lực tác dụng lên q 0 = 6 . 10 - 9 C để ở tâm O của tam giác.

Bạn đang xem: Người ta đặt 3 điện tích q1=8.10^-9

A . 3 , 6 . 10 - 4 ( N )

B . 7 , 2 . 10 - 4 ( N )

C . 10 , 8 . 10 - 4 ( N )

D. 0


Cho 3 điện tích điểm q1 = 6.10-9C ; q2 = -8.10-9¬C ; q.3 = -8.10-9C đặt tại ba đỉnh của một tam giác ABC đông đảo cạnh a = 6cm trong ko khí. Xác minh vectơ lực công dụng lên q0¬= 8.10-9C đặt tại tâm tam giác


Người ta đặt 3 năng lượng điện q 1 = 8.10 − 9 C , q 2 = q 3 = − 8.10 − 9 C tại 3 đỉnh của tam giác gần như ABC cạnh a = 6 cm trong không khí. Độ phệ lực tác dụng lên điện tích q 0 = 6.10 − 9 C để ở tâm O của tam giác là

A. 7 , 2.10 − 4 N

B. 14 , 4.10 − 4 N .

C. 4 , 8.10 − 4 N .

D.

Xem thêm: Điều Nào Là Đúng Khi Võ Sư Dùng Cuồng Phong Quyền Lên Mục Tiêu Tàng Hình?

9 , 6.10 − 4 N .


Người ta đặt 3 năng lượng điện tích quận 1 = 8.10-9 C, q2 = q3 = -8.10-9 C tại bố đỉnh của một tam giác đều cạnh6 centimet trong không khí. Xác minh lực tác dụng lên năng lượng điện q0 = 6.10-9 C đặt tại tâm O của tam giác


Người ta để 3 điện tích q 1 = 8 . 10 - 9 C , q 2 = q 3 = - 8 . 10 - 9 C tại cha đỉnh của tam giác rất nhiều ABC cạnh a = 6 centimet trong không khí. Khẳng định lực công dụng lên q 0 = 6 . 10 - 9 C đặt ở tâm O của tam giác ?


Lực điện tổng hợp công dụng lên q 0 là: F → = F → 1 + F → 2 + F → 3 = F → 1 + F → 23

Trong đó: F 1 = k q 1 q 0 A O 2 = k q 1 q 0 2 3 a 3 2 2 = 3 k q 1 q 0 a 2 = 36.10 5

Vì BO = AO = CO phải q 1 = q 2 = q 3 → F 1 = F 2 = F 3

F → 2 ; F → 3 = 120 0 → F 1 = F 23

*


Người ta để 3 điện tích(q_1=8.10^-9C,q_2=q_3=-8.10^-9C)tại cha đỉnh của một tam giác đông đảo ABC cạnh a=6cm trong ko khí. Độ to lực tác dụng lên điện tích(q_0=6.10^-9C) để tại tâm O của tam giác là?


Cho cha điện tích tất cả cùng độ lớn bằng 10-6C đặt tại ba đỉnh của tam giác phần lớn ABC cạnh 6 centimet trong không khí. Xác định lực tác dụng lên năng lượng điện q0=10-6 để ở tâm của tam giác phần đa nếu

a) q1, q2, q.3 > 0

b) q1 2 và q3> 0


a,

*

khoảng từ trung tâm D đến các cạnh(r=dfrac23.sqrt6^2-3^2=2sqrt3)

ta có(F_1=F_2=F_3=kdfracq_1.q_0 ightleft(2sqrt3.10^-2 ight)^2=7,5left(N ight))

ta tổng lực F2 và F3 với cosa=120 độ

(F_23=sqrtF_2^2+F_3^2+2F_2F_3cosalpha=7,5left(N ight))

theo phương chiều như hình vẽ ta có(F=left|F_23-F_1 ight|=0)


ý b khác ở phương với chiều các lực

*

thiếu F2 các bạn tự thêm

từ ý a ta vẫn có(F_1=F_23=7,5left(N ight))

nhx do phương chiều lực đc biểu diễn trong hình

(F=F_1+F_23=15left(N ight))


Hai năng lượng điện q 1 = 4 . 10 - 8 C , q 3 = 2 . 10 - 9 C để tại hai đỉnh A với C của tam giác vuông BAC (vuông trên A, AB = 12 cm, AC = 9 cm) trong ko khí. Xác định dấu với độ to của năng lượng điện q 2 để ở B để lực tổng hợp bởi q 1 cùng q 2 tính năng lên q 3 bao gồm phương tuy nhiên song cùng với AB.


Ta có: BC = A B 2 + A C 2 = 15 cm. Các điện tích q 1 v à q 2 công dụng lên q 3 các lực F 1 → cùng F 2 → .

Lực tổng hợp tác dụng lên q 3 là F → = F 1 → + F 2 → . Để F → song song với AB thì F 2 → phải hướng tới phía B tức là q 2 yêu cầu là điện tích âm cùng F 1 F 2 = A C B C (như hình vẽ).

*

Vì F 1 = k | q 1 q 3 | A C 2 v à F 2 = k | q 2 q 3 | B C 2 ⇒ F 1 F 2 = | q 1 | B C 2 | q 2 | A C 2 = A C B C

⇒ q 2 = q 1 B C 3 A C 3 = 18 , 5 . 10 - 8 ( C ) . V ậ y q 2 = - 18 , 5 . 10 - 8 C .


Hai điện tích q 1 = q 2 = 8 . 10 - 8 C đặt ở A, B trong ko khí, AB = 6 cm. Xác minh độ khủng lực chức năng lên q 3 = 8 . 10 - 8 C đặt tại C. Biết CA = CB = 5 cm. Lực tổng hợp bởi hai điện tích q 1 và q 2 công dụng lên q 3 có:

A. nơi đặt tại C, bao gồm phương vuông góc cùng với AB, có độ to F = 36 , 864 . 10 - 3 ( N )

B. nơi đặt tại C, có phương tuy vậy song với AB, bao gồm độ bự F = 36 , 864 . 10 - 3 ( N )

C. vị trí đặt tại C, tất cả phương vuông góc cùng với AB, gồm độ lớn F = 1 , 63 . 10 - 3 ( N )

D. nơi đặt tại C, gồm phương tuy nhiên song cùng với AB, bao gồm độ lớn F = 1 , 63 . 10 - 3 ( N )


Lớp 11 đồ dùng lý
1
0
Gửi bỏ
Đúng 0

phản hồi (0)
olm.vn hoặc hdtho
bigbiglands.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *