Tìm họ nguyên hàm của (Fleft(x ight)=int fracx^3 x^4 -1 , m dx:)

A. (Fleft(x ight)=ln left|x^4 -1 ight|+C.)

B. (Fleft(x ight)=frac12 ln left|x^4 -1 ight|+C. )

C. (Fleft(x ight)=frac13 ln left|x^4 -1 ight|+C.)

D. (Fleft(x ight)=frac14 ln left|x^4 -1 ight|+C. )


Bạn đang xem: Nguyên hàm (x^2+1)/(x^4+1)

*
đã trả lời14 tháng 10, 2020bởi ngocnguyen2912 ● cộng tác ViênThần đồng(884 điểm)

Chọn D

Đặt (t=x^4 -1)(Rightarrow m ; dt=4x^3 m .dxRightarrow x^3 m .dx=frac14 m dt)(Fleft(x ight)=int fracx^3 x^4 -1 , m dx=frac14 int frac m dtt ) (=frac14 m lnleft|t ight|+C=frac14 ln left|x^4 -1 ight|+C)


Hàm số (fleft(x ight)=x^4 -3x^2 ) tất cả họ nguyên hàm là A. (Fleft(x ight)=x^3 -6x+C) B. (Fleft(x ight)=x^5 +x^3 +C ) C. (Fleft(x ight)=fracx^5 5 -x^3 +1+C) D. (Fleft(x ight)=fracx^5 5 +x^3 +C)
Họ nguyên hàm (F(x)) của hàm số (f(x)=cot ^2 x) là: A. (cot x-x+C. ) B. (-cot x-x+C.) C. (cot x+x+C. ) D. ( an x+x+C.)
Hàm số (F(x)=e^x + an x+C) là bọn họ nguyên hàm của hàm số (f(x)) nào? A. (f(x)=e^x -frac1sin ^2 x .) B. (f(x)=e^x +frac1sin ^2 x . ) C. (f(x)=e^x -frac1cos ^2 x ) D. (f(x)=e^x left(1+frace^-x cos ^2 x ight).)

Xem thêm: Box-Sizing Border-Box Là Gì, Thuộc Tính Box Sizing Trong Css3

Nếu (int fleft(x ight)dx=e^x +sin^2 x+C ) thì (fleft(x ight)) là hàm nào? A. (e^x +cos ^2 x. ) B. (e^x +cos 2x. ) C. (e^x +2sin x. ) D. (e^x +sin 2x. )
Tìm một nguyên hàm (Fleft(x ight) ) của hàm số (fleft(x ight)=2-x^2 biết Fleft(2 ight)=frac73 .) A. (Fleft(x ight)=2x-fracx^3 3 +frac13) . B. (Fleft(x ight)=2x-fracx^3 3 +frac193 . ) C. (Fleft(x ight)=2x-fracx^3 3 +1.) D.( Fleft(x ight)=2x-fracx^3 3 +3.)
Nguyên hàm của hàm số (f(x)=5x^4 -2) là: (A. int f left(x ight) m dx=x^3 +x+C B. int f left(x ight) m dx=x^5 -x+C) ( C. int f left(x ight) m dx=x^5 -2x+C D. int f left(x ight) m dx=x^5 +2x+C)
Nếu (Fleft(x ight)) là một trong nguyên hàm của hàm số (y=frac1x-1 với Fleft(2 ight)=1 thì Fleft(3 ight)) bằng A. (frac12) . B. (ln frac32) . C. (ln 2). D.(ln 2+1.)
Hàm số (Fleft(x ight)=e^x^2 ) là một nguyên hàm của hàm số làm sao sau đây? A. ( fleft(x ight)=frace^x^2 2x . ) B. (fleft(x ight)=e^2x . ) C. (fleft(x ight)=2xe^x^2 . ) D. (fleft(x ight)=x^2 e^x^2 -1 )
Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồngHạng 2: 100.000 đồngHạng 3: 50.000 đồngHạng 4-10: 20.000 đồngBảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *