Nhập học tập giờ Anh là amission, phiên âm /ədˈmɪʃ.ən/. Nhập học là ngày tựu ngôi trường của sinh viên Khi trúng tuyển vào các trường ĐH thông qua thẳng hay trực con đường.Quý Khách sẽ xem: Nhập sinh giờ anh là gì

Nhập học tập giờ đồng hồ Anh là Admission, phiên âm /ədˈmɪʃ.ən/. Nhập học là ngày vào học được ngôi trường thông tin trước mang đến sinch viên lúc nhập học tập.

Bạn đang xem: Nhập sinh tiếng anh là gì

Lúc học sinh được trúng tuyển chọn vào những ngôi trường học viên ước muốn. Các trường đại gọc đã gửi giấy báo trúng tuyển cùng ngày nhập học tập mang lại học viên.

Từ vựng giờ Anh chủ đề giáo dục.

Academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: Bảng điểm.

Certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: Bằng, chứng từ.

Qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/: Bằng cấp.

*

Ministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: Bộ giáo dục.

Subject group /ˈsʌbdʒɪkt ɡruːp/, subject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn /: Sở môn.

College /ˈkɑːlɪdʒ /: Cao đẳng.

Subject head /ˈsʌbdʒɪkt hed/: Chủ nhiệm bộ môn, trưởng cỗ môn.

Train /treɪn/, training /ˈtreɪnɪŋ /: Đào chế tạo.

Pass /pæs /: Điểm vừa phải.

Credit / ˈkredɪt/: Điểm khá.

Distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: Điểm xuất sắc.

Pass (an exam) /pæs/: Đỗ.

Xem thêm:

Birth certificate /bɜːrθ sərˈtɪfɪkət/: Giấy knhì sinh.

Conduct /kənˈdʌkt /: Hạnh kiểm.

Materials /məˈtɪriəlz/: Tài liệu.

Performance /pərˈfɔːrməns /: Học lực.

Term /tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): Học kỳ.

Hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br), dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): Ký túc xá.

Graduation ceremony /ˌɡrædʒuˈeɪʃn ˈserəmoʊni/: Lễ giỏi nghiệp.

Enroll /ɪnˈroʊl /, enrolment /ɪnˈroʊlmənt /: Số lượng học sinh nhập học.

Enrollment /ɪnˈroʊlmənt /: Nhập học.

Một số mẫu mã câu tiếng Anh về nhập học tập.

As a result of increased educational access, enrollment rates more than doubled between 1996 and 2006.

Do kỹ năng tiếp cận giáo dục tăng thêm, Tỷ Lệ nhập học tập tăng gấp đôi từ thời điểm năm 1996 mang đến năm 2006.

The enrollment rate of Chinese classes at university cấp độ increased by 51% from 2002 khổng lồ năm ngoái.

Bài viết nhập họcgiờ Anh là gì đượctổng hòa hợp vị thầy giáo trung tâm giờ Anh bigbiglands.com.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *