admin April 15, 20trăng tròn Tin Tức Comments Off on Nhỏ Từ Từ Na2CO3 Và NaHCO3 Vào HCl – Bài Tập Môn Hóa Học 1,046 Views


Nhỏ Từ Từ Na2CO3 Và NaHCO3 Vào HCl – Bài Tập Môn Hóa Học

Cho rảnh 0,1 lít hỗn hợp chứa hỗn hợp NaHCO3 2M, Na2CO3 1M vào 0,1 lkhông nhiều dug dịch chưa HCl 1M và H2SO4 0,5M nhận được V lkhông nhiều khí và hỗn hợp X. Cho 0,1 lít dd Ba(OH)2 2M cùng NaOH 0,75M vào hỗn hợp X nhận được m gam kết tủa. Tìm m với V.

Đáp án :

nHCO3- = 0,2 và nCO32- = 0,1

nH+ = 0,2 và nSO42- = 0,05

Nhận thấy nH+ CO2 + H2O

a………….2a………..a

HCO3- + H+ —> CO2 + H2O

2a………..2a……….2a

—> nHCl = 2a + 2a = 0,2 —> a = 0,05

nCO2 = 3a = 0,15 —> V = 3,36 lít

Phần còn dư: nCO32- dư = 0,05 với nHCO3- dư = 0,1

nOH- = 0,475 với nBa2+ = 0,2

OH- + HCO3- —> CO32- + H2O

0,475…0,1 —>…….0,1

Vậy nCO32- tổng = 0,15

Ba2+ + CO32- —> BaCO3

Ba2+ + SO42- —> BaSO4

Kết tủa gồm BaCO3 (0,15) và BaSO4 (0,05)

—> n = 41,2 gam

tag tân oán na2co3 bài xích violet na2co3 hcl nhỏ tuổi na2co3 nhỏ mol b estandarizacion de con equivalent mass of when titrated with estimation using standard solution give the net ionic equation for reaction and that occurs aqueous solutions laporan standarisađam mê dengan phương thơm trình ion rút ít gọn pt between reakđam mê standardization các hóa học fe cu(oh)2 là nồng độ mol/y y xác minh bởi lượng 2hcl 2hcl+na2co3=2nacl+h2o+co2 2hcl+na2co3 →2nacl+h2o+co2 8 moles is collected at stp what volume loãng jonowo chức năng với td und titration xh2o balanced by na2co3+hcl yields nacl+h2o+co2 na2co3+2hcl na2co3+2hcl=2nacl+h2o+co2 type nacl h2co3 na2co3+hcl=2nacl+h2o+co2 4 (aq) → hclo phân tích và lý giải hiện tượng na2co3+hcl=nacl+h2o+co2 acid base curve buffer balanceamento lớn bacl2 na2co3+hcl=co2+h2o+nacl complete gì na2co3+hcl+ca(oh)2 chemical na2co3+hcl=co2 cộng double displacement doświadczenie driving force dilute ditambah tipo reaccion equivalence point exothermic or endothermic experiment na2co3+hclo3=naclo3+co2+h2o hclo4 hclo3 full fenolftaleina forms gives gas produced ra na2co3+hcl=h2co3+nacl na2co3+hcl+h2o na2co3+hcl=h2o+nacl+co2 kno3 h20 hco3 indicator i k2co3 khco3 k2sio3 cucl2 limiting reactant lab report methyl orange menghasilkan molecular mole ratio mgco3 met na2co3+hcl=nacl+h2co3 observations obserwacje o que acontece observation ph phenolphthalein precipitate sản phẩm es redox reazione na2co3(s)+hcl(aq)→ na2co3(s)+hcl(aq)=co2(g)+h2o(l)+nacl(aq) s aq states titulacion tepkimeđam mê red tac vs biết vao va wnioski react how to balance entre reakcja z na2co3+h2so4+hcl na2co3+h2o+hcl agno3 chuẩn na2so4 ba(no3)2 na2co3+hcl=co2+nacl+h2o weight it against in presence na2co3+hcl=nacl+co2+h2o state symbols neutralization phenolphtalein vừa đủ reação calculation total koh kcl nano3 na2co3(aq) hcl(aq) dil larutung mncl2+na2co3+hcl miareczkowanie na2co3+hcl=nacl+h2o hcl(aq)+na2co3(s)→ standardizzazione na2co3-nacl-hcl-mgcl2-agcl hien tuong viết pthh pka 02 không co voi khong tất cả hổn hợp đổ thêm calculations discussion factor has following qualitative sầu profile why used this method pdf will

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *