tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Nhúng một thanh sắt nặng trĩu 100g vào 100ml dd lếu láo hợp gồm Cu(NO3) 0,2M và AgNO3 0,2M, sau một thời hạn thấy trọng lượng thanh kim loại là 101,72g. Tính cân nặng sắt đã phản ứng


*

Nhúng một thanh sắt nặng nề 100 gam vào 100 ml hỗn hợp hỗn hợp tất cả C u N O 3 2 0,2M và A g N O 3 0,2M. Sau một thời hạn lấy thanh kim loại ra, cọ sạch làm khô cân được 101,72 gam (giả thiết những kim loại tạo thành đều dính hết vào thanh sắt). Tính cân nặng sắt vẫn phản ứng.

Bạn đang xem: Nhúng 1 thanh sắt nặng 100g vào 100ml


*

Nhúng một thanh sắt nặng nề 100 gam vào 100 ml hỗn hợp hỗn hợp tất cả Cu(NO3)20,2M và AgNO30,2M. Sau một thời gian lấy thanh kim loại ra, rửa sạch có tác dụng khô cân nặng được 101,72 gam (giả thiết những kim các loại tạo thành đều bám hết vào thanh sắt). Tính trọng lượng sắt đang phản ứng.


Nhúng một thanh sắt nặng trĩu 100 gam vào 100 ml hỗn hợp hỗn hợp tất cả Cu(NO3)20,2M cùng AgNO30,2M. Sau một thời gian lấy thanh kim loại ra, cọ sạch làm cho khô cân được 101,72 gam (giả thiết các kim nhiều loại tạo thành đều bám hết vào thanh sắt). Tính cân nặng sắt đã phản ứng.


(left{eginmatrixn_Culeft(NO_3 ight)_2=0,2.0,1=0,02left(mol ight)\n_AgNO_3=0,2.0,1=0,02left(mol ight)endmatrix ight.)

PTHH: fe + 2AgNO3--> Fe(NO3)2+ 2Ag

0,010,01---->0,02

fe + Cu(NO3)2--> Fe(NO3)2+ Cu

aa----->a

=> 100 - 56(0,01+a) + 0,02.108 + 64a = 101,72

=> a = 0,015

=> nFe= 0,015 + 0,01 = 0,025 (mol)

=> mFe= 0,025.56 = 1,4(g)


1 thanh fe 100g nhúng vào 100ml tất cả hổn hợp Cu(NO3)2 0,2 M với AgNO3 0,2M. Sau 1 thời hạn lấy thanh sắt ra cọ sạch, làm cho khô, cân nặng được 101,72g(giả thiết các kim loại tạo ra đều bám hết vào thanh sắt)

a. Tính khối lượng sắt sẽ phản ứng. B.Giả sử thể tích dung dịch sau làm phản ứng ko chũm đổi. Tính mật độ MOL sau phản nghịch ứng.

Xem thêm: Một Miếng Gỗ Mỏng Hình Tròn Bán Kính 4Cm, Một Miếng Gỗ Mỏng, Hình Tròn Bán Kính 4 Cm


Nhúng một thanh sắt vào dung dịch Cu(NO3)2. Sau một thời gian lấy thanh fe ra, có tác dụng khô, thấy cân nặng thanh sắt tăng 4 gam. Khối lượng sắt đã phản ứng là:

A. 7,0 gam

B. 8,4 gam

C. 21gam

D. 28 gam


Nhúng một thanh fe vào dung dịch tất cả hổn hợp chứa 0,03 mol AgNO3 và 0,04 mol Cu(NO3)2. Sau thời điểm các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, trọng lượng thanh sắt tăng m gam (coi toàn bộ kim các loại sinh ra dính vào thanh sắt). Cực hiếm của m là

A. 1,44

B. 5,36

C. 2,72

D. 3,60


Nhúng một thanh fe vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,02 mol AgNO3 với 0,05 mol Cu(NO3)2. Sau khi các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, cân nặng thanh sắt tăng m gam (coi tổng thể kim loại sinh ra phụ thuộc vào thanh sắt). Quý hiếm của m là

A. 2,00

A. 2,00

C. 1,44

D. 3,60


Nhúng một thanh sắt vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,03 mol AgNO3 cùng 0,04 mol Cu(NO3)2. Sau khoản thời gian các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn, cân nặng thanh sắt tăng m gam (coi toàn bộ kim loại sinh ra bám vào thanh sắt). Giá trị của m là:

A. 1,44

B.5,36

C.2,72

D.3,60


Đáp án C

F e + A g N O 3 0 , 03 m o l C u N O 3 2 0 , 04 m o l

Khối lượng fe tăng m gam.Fe + 3Ag+ → Fe2+ + 2Ag↓Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu↓

Ta có:

mFe tăng = mAg + mCu - mFe phản bội ứng = 0,03 × 108 + 0,04 × 64 - (0,015 + 0,04) × 56 = 2,72 gam


Câu 1: Nhúng thanh sắt kẽm kim loại M vào 1lít dung dịch CuSO4 x mol/lít, xong phản ứng thấy thanh sắt kẽm kim loại M tăng 20g. Nếu cũng nhúng thanh kim loại trên vào 1 lít dung dịch FeSO4 x mol/lít, dứt phản ứng thì thấy thanh M tăng 16g. Vậy M là sắt kẽm kim loại nào?

Câu2: cho 2 thanh kim loại R( hóa trị II) bao gồm cùng khối lượng. Nhúng thanh đầu tiên vào hỗn hợp Cu(NO3)2 và thanh thứ 2 vào dd Pb(NO3)2. Sau một thời hạn khi số mol 2 muối bằng nhau, mang 2 thanh kim loại đó ra khỏi dd thấy trọng lượng thanh thứ nhất giảm 0,2% còn cân nặng thanh thứ 2 tăng 28,4%. Yếu tắc R là ngtố nào?

Câu 3: dìm một vật bằng Cu có cân nặng 5g tring 250g dd AgNO3 4%. Khi lấy vật ra thì lượng AgNO3 vào dd đã bớt 17%. Trọng lượng của đồ vật sau làm phản ứng là bao nhiêu?

Câu4: Nhúng một thanh Zn vào 2lít dd cất AgNO3 cùng Cu(NO3)2 bao gồm số mol bằng nhau, cho đến khi 2 muối bột trong dd bội nghịch ứng hết thì nhận được dd A. đem thanh Zn đem cân nặng lại, thấy khối lượng tăng 14,9 gam so với ban đầu. Nồng độ mol của dung dịch A?

Câu5: Nhúng 1 thang graphit được phủ một lớp kim loại hóa trị 2 vaò dd CuSO4 dư. Sau bội phản ứng cân nặng của thanh graphit giảm đi 0,24g. Cũng thanh graphit này trường hợp được nhúng vào dd AgNO3 thì khi phản ứng kết thúc thấy trọng lượng thanh graphit tạo thêm 0,52 gam. Kim loại hóa trị 2 là?

Câu6: Nhúng một thanh kim loại X hóa trị 2 vào dd CuSO4 dư. Sau phản ứng trọng lượng thanh sắt kẽm kim loại giảm 0,12g. Còn mặt khác cũng thanh kim loại X đó được nhúng vào dd AgNO3 dư thì kết thúc phản ứng trọng lượng thanh tăng 0,26g. Ngtố X là?

Câu 7: cho 2 dd FeCl2 và CuSO4 bao gồm cùng mật độ mol. - Nhúng thanh sắt kẽm kim loại M hóa trị 2 vào 1lít dd FeCl2 sau phản bội ứng cân nặng thanh kim loạităng16g. - Nhúng cùng thanh sắt kẽm kim loại ấy vào 1 lít dd CuSO4 sau bội phản ứng trọng lượng thanh sắt kẽm kim loại tăng 20g. đưa thiết các phản ứng xảy ra trọn vẹn và thanh kim loại M không bị tan hết. Sắt kẽm kim loại M là?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *