Nung m gam bột Fe trong oxi chiếm được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hoà tung không còn hỗn hợp X vào hỗn hợp HNO3 dư thoát ra 0,56 lkhông nhiều NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị m là:


Bạn đang xem: Nung m gam bột sắt trong oxi thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn x

Phương thơm pháp giải

- Quy các thành phần hỗn hợp X gồm Fe cùng O với số mol theo lần lượt là x với y mol

- áp dụng bí quyết giải nhanh(m_Fe = frac7.m_hh + 56.n_e10)


Cách 1: Quy tất cả hổn hợp X gồm Fe cùng O với số mol thứu tự là x cùng y mol

=> msắt + mO = 56x + 16y = 3 (1)

nNO = 0,025 mol

Bảo toàn e: 3nsắt = 2no + 3nNO => 3x = 2y + 3.0,025 (2)

Từ (1) cùng (2) => x = 0,045 mol; y = 0,03

=> m = mFe = 0,045.56 = 2,52

Cách 2: vận dụng bí quyết giải nhanh

(m_Fe = frac7.m_hh + 56.n_e10 = frac7.3 + 56.0,025.310 = 2,52gam)


*
*
*
*
*
*
*
*

Nung m gam bột sắt vào oxi chiếm được 3 gam tất cả hổn hợp hóa học rắn X. Hoà tan hết tất cả hổn hợp X vào hỗn hợp HNO3 dư bay ra 0,56 lít NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị m là:


Vào ráng kỷ XVII những nhà công nghệ đã mang được một mẩu sắt nguyên ổn hóa học tự các mhình ảnh vỡ của thiên thạch. Sau Khi đem lại phòng thí điểm bởi bảo vệ không tốt nên nó bị oxi hóa thành m gam hóa học rắn X tất cả Fe cùng các oxit của chính nó. Để xác định trọng lượng của mẩu Fe thì những công ty công nghệ đã mang lại m gam chất rắn X trên vào vào dung dịch HNO3 loãng, dư chiếm được khí NO độc nhất cùng dung dịch muối hạt Y. Cô cạn hỗn hợp muối bột Y cân nặng 48,4 gam hóa học rắn khan. Mẩu thiên thạch bằng Fe nguyên ổn chất kia bao gồm khối lượng là:


Cho 11,36 gam các thành phần hỗn hợp có sắt, FeO, Fe2O3 với Fe3O4 bội nghịch ứng không còn với hỗn hợp HNO3 loãng dư thu được một,344 lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất làm việc đktc) với dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X sau làm phản ứng được m gam muối khan. Giá trị m là:


Nung 8,4 gam sắt trong không gian, sau phản ứng thu được m gam X gồm Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4. Hoà tung m gam tất cả hổn hợp X bằng HNO3 dư, thu được 2,24 lkhông nhiều khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử tốt nhất. Giá trị m là:


Nung m gam sắt trong bầu không khí, sau một thời gian ta nhận được 11,2 gam tất cả hổn hợp chất rắn X có Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hoà rã không còn 11,2 gam tất cả hổn hợp chất rắn X vào dung dịch HNO3 dư chiếm được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử độc nhất vô nhị. Giá trị m là:


Hoà tan hết m gam các thành phần hỗn hợp X tất cả sắt, Fe2O3, Fe3O4 trong hỗn hợp HNO3 sệt rét nhận được 4,48 lkhông nhiều khí màu nâu độc nhất (đktc). Cô cạn hỗn hợp sau bội phản ứng thu được 145,2 gam muối hạt khan, quý giá m là:


Xem thêm: Hoạt Chất Fipronil Là Gì ? Có Độc Không ? Có Nguy Hiểm Không ?

Hoà tan hoàn toàn 49,6 gam hh X bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 bằng H2SO4 sệt, lạnh thu được hỗn hợp Y cùng 8,96 lít khí SO2(đktc). Thành phần tỷ lệ về cân nặng của oxi vào các thành phần hỗn hợp X cùng trọng lượng muối hạt vào hỗn hợp Y lần lượt là:


Để khử trọn vẹn 3,04 gam tất cả hổn hợp X bao gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 phải 0,05 mol H2. Mặt khác hoà tung trọn vẹn 3,04 gam tất cả hổn hợp X trong hỗn hợp H2SO4 sệt lạnh thì nhận được thể tích V ml SO2 (đktc). Giá trị V(ml) là:


Hỗn vừa lòng X có Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 với số mol từng hóa học là 0,1 mol hoà chảy không còn vào dung dịch Y có (HCl, H2SO4 loãng) dư chiếm được hỗn hợp Z. Nhỏ thong thả dung dịch Cu(NO3)2 1M vào hỗn hợp Z cho tới khi kết thúc thoát khí NO. Thể tích dung dịch Cu(NO3)2 bắt buộc dùng cùng thể tích khí thoát ra sinh hoạt đktc là:


Nung x mol Fe cùng 0,15 mol Cu trong bầu không khí một thời gian thu được 63,2 gam hỗn hợp hóa học rắn. Hoà tan trọn vẹn các thành phần hỗn hợp chất rắn bên trên bằng H2SO4 đặc, lạnh, dư thu được hỗn hợp Y với 6,72 lít khí SO2 (đktc). Giá trị của x mol là


Cho 8,16 gam hỗn hợp X có sắt, FeO, Fe3O4 cùng Fe2O3 phản nghịch ứng không còn với dung dịch HNO3 loãng, thu được một,344 lít NO (đktc) cùng dung dịch Z. Dung dịch Z phối hợp tối đa 5,04 gam Fe sinh ra khí NO. Biết trong các làm phản ứng, NO là thành phầm khử độc nhất của N+5. Số mol HNO3 vẫn phản nghịch ứng là


Hòa rã trọn vẹn 2,44 gam bột X tất cả FeO, Fe3O4, Fe2O3, Cu bởi hỗn hợp H2SO4 sệt nóng, dư. Sau bội phản ứng chiếm được 0,504 lít khí SO2 (sản phẩm khử tốt nhất, đktc) và dung dịch chứa 6,6 gam các thành phần hỗn hợp muối sunfat. Phần trăm cân nặng của Cu vào X là


Cho 52 gam hỗn hợp A có sắt, FeO, Fe3O4, Cu, CuO vào m gam dung dịch H2SO4 98% (to), bội phản ứng trọn vẹn nhận được 2,24 lít khí SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất), dung dịch M chứa 108 gam 2 muối hạt sunfat cùng 1,6 gam hóa học rắn ko rã chỉ gồm một kim loại. Giá trị của m là


Hoà tan hết m gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Fe, FeS, FeS2 với S bởi HNO3 nóng dư thu được 9,072 lkhông nhiều khí màu nâu duy nhất (đktc, thành phầm khử duy nhất) cùng dung dịch Y. Chia hỗn hợp Y thành 2 phần cân nhau.

Phần 1 cho công dụng cùng với dung dịch BaCl2 dư thu được 5,825 gam kết tủa trắng.

Phần 2 rã vào dung dịch NaOH dư thu được kết tủa Z, nung Z trong không khí cho trọng lượng không đổi được a gam hóa học rắn.

Giá trị của m cùng a thứu tự là:


Đốt cháy hoàn toàn 6,48 gam các thành phần hỗn hợp X gồm: FeS, FeS2, S, Cu, CuS, FeCu2S2 thì nên 2,52 lít oxi và thấy bay ra 1,568 lít (đktc) SO2. Mặt khác mang lại 6,48 gam X chức năng hỗn hợp HNO3 nóng dư nhận được V lít khí màu nâu độc nhất (đktc, thành phầm khử duy nhất) và hỗn hợp Y. Cho dung dịch Y tác dụng cùng với hỗn hợp Ba(OH)2 dư nhận được m gam kết tủa. Giá trị của V cùng m lần lượt là:


Hỗn thích hợp X có Fe3O4, CuO, Al, trong các số đó oxi chỉ chiếm 25% trọng lượng. Cho 1,344 lít khí CO (đktc) trải qua m gam X (to), sau một thời hạn chiếm được hóa học rắn Y cùng các thành phần hỗn hợp khí Z có tỉ kăn năn so với H2 bằng 18. Hòa rã trọn vẹn Y vào hỗn hợp HNO3 loãng dư thu được dung dịch chứa 3,08m gam muối hạt và 0,896 lít khí NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Giá trị của m gần nhất với mức giá trị nào sau đây ?


Hòa tan hết a mol FeCO3 vào hỗn hợp HCl (rước dư 10% so với lượng buộc phải dùng) nhận được hỗn hợp X. Cho hỗn hợp AgNO3 dư vào dung dịch X thu được b gam kết tủa. Biết sản phẩm khử của N+5

là khí NO duy nhất, những phản bội ứng đa số xảy ra trọn vẹn. Biểu thức về mối quan hệ giữa a cùng b là

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *