NO3-: x + 3.(-2) = -1 ⇒ x = 5 ⇒ N tất cả số lão hóa là +5 trong hợp hóa học NO3-.Bạn đã xem: Số oxi hóa của nh4no3

SO42-: x + 4.(-2) = -2 ⇒ x = 6 ⇒ S tất cả số thoái hóa là +6.

Bạn đang xem: Số oxi hóa của nitơ trong nh4no3

CO32-: x + 3.(-2) = -2 ⇒ x = 4 ⇒ C gồm số oxi hóa là +4.

Br-: Br bao gồm số lão hóa là -1

NH4+: x + 4 = 1 ⇒ x = -3 ⇒ N bao gồm số thoái hóa là -3.

Xác định số oxi hóa:

Trong phân tử:

KMnO4: 1 + x + 4.(-2) = 0 ⇒ x = 7 ⇒ Mn tất cả số lão hóa +7 trong phân tử KMnO4

Na2Cr2O7: 2. 1 + 2. X + 7.(-2 ) = 0 ⇒ x = 6 ⇒ Cr có số thoái hóa + 6 trong phân tử Na2Cr2O7

KClO3: 1 + x + 3.(-2) = 0 ⇒ x = 5 ⇒ Cl bao gồm số thoái hóa +5 vào hợp chất KClO3

H3PO4: 3. 1 + x + 4.(-2) = 0 ⇒ x = 5 ⇒ p. Có số thoái hóa +5 trong hợp chất H3PO4

Xác định số oxi hóa của những nguyên tố trong các hợp chất, đơn chất và ion sau:Mn, MnCl2, MnO2, KMnO4.

O bao gồm số thoái hóa -2, H gồm số lão hóa +1 trong những hợp chất.

⇒ Số lão hóa của S trong những chất :

H2S: 1.2 + x = 0 ⇒ x = -2 ⇒ số oxi hóa của S là -2 vào H2S

S đơn chất có số lão hóa 0

H2SO3: 1.2 + x + 3.(-2) = 0 ⇒ x= 4 ⇒ S gồm số thoái hóa +4 vào H2SO3

H2SO4: 1.2 + x + 4.(-2) = 0 ⇒ x = 6 ⇒ S tất cả số oxi hóa +6 vào H2SO4

Hãy xác định chất oxi hóa, hóa học khử, sự oxi hóa và sự khử trong phản nghịch ứng lão hóa – khử sau:

H 2 + H g O → t ° H g + H 2 O

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong số phân tử cùng ion sau: CO2, H2O, SO3, NH3, NO, NO2, Na+, Cu2+, Fe2+, Fe3+, Al3+.

Xem thêm: Nerd Nghĩa Là Gì - Nerd Có Nghĩa Là Gì

O tất cả số thoái hóa -2, H gồm số oxi hóa + 1

⇒ Số oxi hóa của các nguyên tố trong số phân tử với ion là:

CO2: x + 2.(-2) = 0 ⇒ x = 4 ⇒ C tất cả số lão hóa +4 vào CO2

H2O: H gồm số thoái hóa +1, O có số oxi hóa -2.

SO3: x + 3.(-2) = 0 ⇒ x = 6 ⇒ S có số oxi hóa +6 vào SO3

NH3: x + 3.1 = 0 ⇒ x = -3 ⇒ N bao gồm số oxi hóa -3 trong NH3

NO: x + 1.(-2) = 0 ⇒ x = 2 ⇒ N tất cả số oxi hóa +2 vào NO

NO2: x + 2.(-2) = 0 ⇒ x = 4 ⇒ N gồm số thoái hóa +4 vào NO2

Cu2+có số thoái hóa là +2.

Na+có số oxi hóa là +1.

Fe2+có số lão hóa là +2.

Fe3+có số thoái hóa là +3.

Al3+có số thoái hóa là +3.

Đúng 0 bình luận (0) xác minh số lão hóa : nahco3 Lớp 10 chất hóa học Chương 4. Bội nghịch ứng oxy hóa - khử 1 1 gởi Hủy

Số oxi hóa của mãng cầu : +1

Số thoái hóa của H : +1

Số oxi hóa của C : +4

Số thoái hóa của O : -2

Đúng 1
bình luận (0)

1. Khẳng định điện hóa trị của những nguyên tố trong nhóm IA , IIA

2. Xác minh số P,N,E vào ion(|^24_12)Mg

3. Xác định cặp e dùng thông thường trong phân tử H(_2)O

4. Xác định cộng hóa trị vào phân tử C(_2)H(_6)

Help me!!!

Lớp 10 Hóa học bài 16: Luyện tập liên kết hóa học 1 1 gửi Hủy

1, Điện hóa trị của những nguyên tố team IA và IIA lần lượt là

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *