Spring is a time when there are many festivals in our country. Among them, Hoa Ban Festival is the most beautiful & interesting và it takes place in Lai Chau. It is typical of the (1)_______ life of the bầu people. In the second lunar month of the year, when it (2) ________warmer và hoa ban - a kind of beautiful flower in the northwest mountainous area - blossoms, Hoa Ban Festival is (3)_______ This is a great time for everyone, (4) _______for boys and girls. The boy picks the most beautiful flower and gives it to his girlfriend. This is not only a time for love but also for the bầu people khổng lồ (5)__________ for good crops, for happiness, và express their special thanks to the Gods and ancestors. The festival is always full of songs và prayers.b


Câu 92776 Thông hiểu

It is typical of the (1) _______ life of the bầu people.

Bạn đang xem: Tết


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải


Kiến thức: từ bỏ vựng


Xem lời giải


Lời giải của GV bigbiglands.com


A. Minor (adj): nhỏ, trang bị yếu

B. Cultural (adj): ở trong văn hóa

C. Custom (n): phong tục, tục lệ

D. Festival (n): lễ hội

Dựa vào ngữ cảnh với phía sau vị trí yêu cầu điền là N bắt buộc ta yêu cầu một tính từ

It is typical of the (23) cultural life of the thai people.

Tạm dịch: Đó là nét đặc trưng trong đời sống văn hóa truyền thống của dân tộc Thái.


Đáp án đề nghị chọn là: b


Câu 92775 Nhận biết

In the second lunar month of the year, when it (2) _______warmer.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải


Kiến thức: từ vựng


Xem lời giải


Lời giải của GV bigbiglands.com


gets: được, gồm được

goes: đi

comes: đến

runs: chạy

In the second lunar month of the year, when it (2) gets warmer.

Tạm dịch: vào thời điểm tháng 2 âm lịch hàng năm, khi trời ấm hơn


Đáp án đề xuất chọn là: a


Câu 92774 Nhận biết

Hoa Ban Festival is (3) ___________.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải


Kiến thức: trường đoản cú vựng


Xem lời giải


Lời giải của GV bigbiglands.com


seen : được nhìn thấy

arranged: được sắp xếp

observed: được quan tiền sát

celebrated: được kỷ niệm

Dựa vào ngữ cảnh, câu trả lời D phù hợp nhất

=> Hoa Ban Festival is (3) celebrated.

Tạm dịch: liên hoan Hoa ban được tổ chức.


Đáp án đề nghị chọn là: d


Câu 92773 Thông hiểu

This is a great time for everyone, (4) _________ for boys and girls.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải


Kiến thức: từ vựng


Xem lời giải


Lời giải của GV bigbiglands.com


largely (adv): phần lớn

especially(adv): đặc biệt quan trọng là

generally (adv): nói chung

typically (adv): điển hình

Dựa vào ngưc cảnh câu, đáp án B tương xứng nhất

=> This is a great time for everyone,  especially for boys & girls.

Tạm dịch: Đây là khoảng thời gian tuyệt đối cho toàn bộ mọi người, nhất là đối với các nam đàn bà tú.


Đáp án đề xuất chọn là: b


Câu 92772 Nhận biết

This is not only a time for love but also for the thai people lớn (5) ________for good crops, for happiness, & express their special thanks khổng lồ the Gods và ancestors.

Xem thêm: Trong Các Dung Dịch Hno3 Nacl Na2So4, Ca(Oh)2, Khso4, Mg(No3)2


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải


Kiến thức: tự vựng


Xem lời giải


Lời giải của GV bigbiglands.com


ask for: đòi hỏi, yêu thương cầu

look for: search kiếm

pray for: nguyện cầu cho

call for: yêu thương cầu, đòi hỏi

Dựa vào ngữ cảnh, câu trả lời C cân xứng nhất

This is not only a time for love but also for the bầu people to (5) pray  for good crops, for happiness, và express their special thanks to the Gods & ancestors.

Tạm dịch: Đây không những là thời khắc cầu tình duyên mà người dân thái lan còn mong cho mùa màng tươi tốt, niềm hạnh phúc và tỏ bày lòng biết ơn đặc biệt quan trọng đến các vị thần, tổ tiên.


Đáp án cần chọn là: c


...

Bài tập tất cả liên quan


Review 1: Reading điền tự Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Read the following passage & choose the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

The Muong (1)________ ethnic roots with the Vietnamese people and their language is classified in the Vietnamese-Muong language branch. The Muong live in mountainous areas which have abundant land for (2)________wet rice.

In a Muong hamlet, stilt houses are located in the shade of big trees, huddle against the mountain, and look out on vast rice fields. A Muong house is designed lớn maximize convenient use & air ventilation to lớn counter the warm, humid mountain climate.

The Muong"s (3)________ is special. Men often wear a round-neck shirt which opens in the front và has two pockets. Their pants have large trouser legs. The Muong women wear a long, đen dress & a trắng or brown shirt with a line of buttons in the front và long sleeves. They wind a trắng or indigo headscarf around their head.

The Muong have diverse folk arts including folk songs and poems, sorcerer’s worshiping songs, tales, và riddle songs. The gong is the most popular musical instrument along with the flute, the (4)________ violin, the drum, và the panpipe.


Read the following passage và choose the best answer

Spring is a time when there are many festivals in our country. Among them, Hoa Ban Festival is the most beautiful và interesting and it takes place in Lai Chau. It is typical of the (1)_______ life of the bầu people. In the second lunar month of the year, when it (2) ________warmer & hoa ban - a kind of beautiful flower in the northwest mountainous area - blossoms, Hoa Ban Festival is (3)_______ This is a great time for everyone, (4) _______for boys and girls. The boy picks the most beautiful flower và gives it lớn his girlfriend. This is not only a time for love but also for the bầu people khổng lồ (5)__________ for good crops, for happiness, và express their special thanks to the Gods & ancestors. The festival is always full of songs and prayers.b


Read the following passage và Choose the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

It"s quite rare to lớn meet teenagers who don"t lượt thích sports. When you are young, you know how important (1)______ to vì physical exercise if you want lớn be healthy và strong, và for that reason you often concentrate on just one sport with so (2)______ enthusiasm that in the kết thúc you can"t live without it. The problem is, though, that as you grow up you have less & less spare time. At your age you have khổng lồ study harder if you want khổng lồ get good marks to go to lớn university, with perhaps only one afternoon a week to bởi vì any sport. This happens just when you are at the best (3)______ for many sports, such as gymnastics and swimming. By the time you finish all your studies you will probably be too old to be really good at sports like those, but if you spend enough time on (4)______ while you are young, then one day you will find that you are very good at your thể thao but too old lớn study, và you will find it (5)______ lớn get a good job. Somehow, it doesn"t seem fair.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *