*
*
*
*
*
*
*
*

Bạn đang xem: Tác dụng của cuộn cảm đối với dòng điện xoay chiều

Một mạch năng lượng điện xoay chiều bao gồm u là năng lượng điện áp lập tức ở hai đầu đoạn mạch cùng i là cường độ tức thời qua mạch. Chọn phát biểu đúng:


Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ bao gồm điện trở thuần R một điện áp luân phiên chiều có biểu thức u = U0cos(ωt) V thì cường độ mẫu điện chạy qua điện trở tất cả biểu thức i = I(sqrt 2 )cos(ωt+ $varphi $i) A, trong các số ấy I với $varphi $i được xác định bởi những hệ thức khớp ứng là


Đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều bao gồm hai điện trở thuần R1 = đôi mươi Ω với R2 = 40 Ω mắc thông liền với nhau. Đặt vào giữa hai đầu đoạn mạch một năng lượng điện áp luân chuyển chiều gồm biểu thức u = 120(sqrt 2 )cos100πt V. Kết luận nào sau đấy là không đúng ?


Mắc năng lượng điện trở (R = 55Omega )vào mạng điện xoay chiều có điện áp (u = 110cos left( 100pi t + pi /2 ight)(V)). Nhiệt độ lượng toả ra làm việc $R$ trong $10$ phút là:


Một cuộn dây thuần cảm có độ từ cảm L được mắc vào điện áp xoay chiều u gồm tần số f. Chọn phát biểu đúng:


Một mạch điện xoay chiều chỉ đựng cuộn cảm, $i$ là cường độ chiếc điện tức tốc qua mạch cùng $u$ là năng lượng điện áp tức thời. Lựa chọn câu đúng:


Cho L là độ từ bỏ cảm, f là tần số, T là chu kì, (omega ) là tần số góc. Biểu thức tính cảm phòng của cuộn cảm là:


Mạch điện xoay chiều chỉ bao gồm cuộn thuần cảm với độ từ cảm L. Đặt vào hai đầu cuộn thuần cảm một điện áp luân phiên chiều u = U(sqrt 2 )cos(ωt + (varphi )) V. Cường độ dòng điện cực đại của mạch được cho bởi công thức:


Đặt vào nhì đầu cuộn cảm (L = 1/pi ) H một năng lượng điện áp luân chuyển chiều $220V – 50Hz$. Cảm kháng của cuộn cảm là:


Đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều chỉ bao gồm cuộn cảm có hệ số tự cảm $L$. Điện áp tức thời với cường độ cái điện tức tốc của mạch là $u$ và $i$. Điện áp hiệu dụng với cường độ hiệu dụng là $U, I$. Biểu thức như thế nào sau đó là đúng?


Cho một quãng mạch điện xoay chiều chỉ bao gồm cuộn cảm thuần. Tại thời điểm t1 điện áp và chiếc điện qua cuộn cảm có mức giá trị lần lượt là 25 V; 0,3 A. Tại thời khắc t2 năng lượng điện áp và dòng điện qua cuộn cảm có mức giá trị lần lượt là 15 V; 0,5 A. Cảm chống của mạch có giá trị là:


Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện với điện dung C. Tần số của mẫu điện vào mạch là f, cách làm đúng để tính dung chống của mạch là


Đặt vào nhì đầu tụ năng lượng điện (C=dfrac10^ - 4pi )(F) một năng lượng điện áp chuyển phiên chiều (u = 141cos(100πt) V). Dung kháng của tụ điện có mức giá trị là:


Xem thêm:

Mạch điện xoay chiều chỉ bao gồm tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung C. Đặt vào hai đầu tụ điện một năng lượng điện áp u = U0cos(ωt + (varphi )) V. Cường độ cái điện hiệu dụng của mạch được cho vày công thức:


Mạch điện xoay chiều chỉ bao gồm tụ điện với năng lượng điện dung C. Đặt vào nhị đầu tụ điện một điện áp xoay chiều bao gồm biểu thức u = U0cos(ωt + (varphi )) V. Cường độ chiếc điện tức thời của mạch bao gồm biểu thức là


Cho đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều chỉ có tụ năng lượng điện với điện dung C = (dfrac10^ - 4pi )(F). Đặt điện áp chuyển phiên chiều gồm tần số $50 Hz$ vào hai đầu đoạn mạch. Tại thời khắc mà điện áp nhì đầu mạch có giá trị 100 (sqrt 10 ) V thì cường độ loại điện trong mạch là (sqrt 2 A). Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có mức giá trị là:


Cho đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều chỉ tất cả tụ năng lượng điện với điện dung C. Tại thời gian t1 năng lượng điện áp và mẫu điện qua tụ điện có mức giá trị theo lần lượt là 40 V; 1 A. Tại thời điểm t2 điện áp và mẫu điện qua tụ điện có giá trị lần lượt là 50 V ; 0,6 A. Dung chống của mạch có mức giá trị là


Đặt vào hai đầu cuộn cảm tất cả điện trở thuần một điện áp chuyển phiên chiều (u = 120cos 100pi tleft( V ight)). Biểu thức của cường độ dòng điện trong khúc mạch là (i = 3cos left( 100pi t - fracpi 6 ight) m A). Độ trường đoản cú cảm L của cuộn dây gân nhất với mức giá trị nào sau đây?


Một học viên mắc mạch điện như hình vẽ. Đặt vào A với B năng lượng điện áp luân phiên chiều

(u = Usqrt 2 cos left( 100pi t ight))

(U ko đổi). Lúc nối E, F với cùng 1 ampe kế thì số chỉ của ampe kế là 3,8A. Khi nối E, F với cùng 1 vôn kế thì số chỉ của vôn kế là 11,95V. Coi như hai cuộn dây thuần cảm cùng có thông số tự cảm bằng nhau. Độ trường đoản cú cảm cảu mỗi cuộn dây ngay gần nhấu với giá trị nào sau đây?

*


Đặt vào nhì đầu cuộn thuần cảm cùng với độ từ bỏ cảm (L = frac1pi H) một hiệu điện rứa xoay chiều (u = U_0.cos 100pi tleft( V ight).)Tại thời khắc t1có (u_1 = 200V,i_1; = 2A); tại thời điểm t2có (u_2 = 200sqrt 2 V,i_2 = 0). Biểu thức của hiệu điện cố và loại điện vào mạch là


Đặt năng lượng điện áp luân phiên chiều (u = U_0cos left( 100pi t-dfracpi 3 ight)V)vào nhị đầu một cuộn cảm thuần gồm độ tự cảm (L = dfrac12pi H). Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là (100sqrt 2 m V)thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 2A. Biểu thức của cường độ mẫu điện qua cuộn cảm là


Một mạch xấp xỉ LC lí tưởng bao gồm cuộn cảm thuần gồm độ tự cảm ko đổi, tụ điện gồm điện dung C thế đổi. Khi C = C1 thì tần số dao động riêng của mạch là 6MHz cùng khi C = C2 thì tần số xê dịch riêng của mạch là 8MHz. Ví như C = 2C1 + 3C2 thì tần số xê dịch riêng của mạch là


Đặt một năng lượng điện áp chuyển phiên chiều có (u = 120sqrt 2 cos 100pi t,V) vào nhì đầu một mạch điện tất cả một năng lượng điện trở R nối tiếp với một đèn điện 100 V – 100 W. Mong mỏi đèn sáng bình thường thì R có giá trị là bao nhiêu?


Đặt năng lượng điện áp luân phiên chiều có mức giá trị cực lớn là (220sqrt 2 V) vào nhị đầu một tụ năng lượng điện thì cường độ cái điện vào cuộn cảm bao gồm biểu thức (i = 5.cos 100pi t,,left( A ight)). Tại thời khắc điện áp bao gồm 220V với đang tăng thì cường độ cái điện là:


cho cường độ mẫu điện lập tức của đoạn mạch luân chuyển chiều là (i = 5cos left( 120pi t - dfracpi 3 ight)A). Khi đó


Đặt năng lượng điện áp (u = U_0cos left( omega t + dfracpi 3 ight)) vào nhì đầu cuộn cảm thuần tất cả độ tự cảm (L) thì cường độ chiếc điện qua cuộn cảm là


Điện áp (u = 200co msleft( 100pi t + fracpi 2 ight)left( V ight)) có giá trị hiệu dụng bằng


Một học sinh xác định điện dung của tụ điện bằng phương pháp đặt điện áp (u = U_0.cosomega t) (U0 không đổi, (omega = 314rad/s)) vào nhì đầu một đoạn mạch bao gồm tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với đổi mới trở R. Biết (dfrac1U^2 = dfrac2U_0^2 + dfrac2U_0^2omega ^2C^2.dfrac1R^2); trong số đó điện áp U thân hai đầu R được đo bằng đồng hồ thời trang đo điện đa-zi-năng hiện số. Dựa vào tác dụng thực nghiệm đo được trên hình vẽ, học sinh này tính được giá trị của C là:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *