toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

The demand was so great. They had lớn reprint the book immediately.

Bạn đang xem: The demand was so great that they had to reprint

A. So great was the demand that they had to reprint the book immediately.

B. The book would be reprinted immediately since the demand was great.

C. They demanded lớn reprint the book immediately.

D. They demanded that the book be reprinted immediately.The demand was so great. They had to lớn reprint the book immediately.

A. So great was the demand that they had to reprint the book immediately.

B. The book would be reprinted immediately since the demand was great.

C. They demanded to reprint the book immediately.

D. They demanded that the book be reprinted immediately.


*

The demand was so great. They had khổng lồ reprint the book immediately.

A. They demanded that the book be reprinted immediately.

B. So great was the demand that they had to reprint the book immediately.

C. The book would be reprinted immediately since the demand was great.

D. They demanded khổng lồ reprint the book immediately.


Đáp án B

Nhu cầu rất lớn. Họ đã nên tái bạn dạng cuốn sách tức thì lập tức.

= nhu yếu lớn tới cả họ đã phải tái bản cuốn sách ngay lập tức.

A. Bọn họ yêu ước cuốn sách nên tái bạn dạng ngay lập tức

C. Cuốn sách SẼ được tái bản ngay chớp nhoáng vì yêu cầu rất lớn

D. Họ có nhu cầu cuốn sách tái bạn dạng ngay lập tức


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to lớn each of the following questions.

The demand was so great that they had to lớn reprint the book immediately.

A. They had to lớn print the book immediately khổng lồ satisfy the increasing demand.

B. To meet the greater and greater demand, they had khổng lồ print the book immediately.

C. There was such a great demand that the book was printed immediately.

Xem thêm:

D. So great was the demand that they had lớn print the book immediately.


Lớp 0 giờ đồng hồ anh thử nghiệm
1
0
Gửi bỏ

Kiến thức: Cấu trúc “so… that”

Giải thích:

Cấu trúc “so…that”: S + be + so + adj + that + S + V …: vượt … mang lại nỗi nhưng …

Đảo ngữ: So + adj + be + S + that + S + V …

Cấu trúc “such…that”: S + V + such + (a/an) + adj + noun + that + S + V …

Tạm dịch: Nhu cầu lớn đến nỗi họ buộc phải in lại cuốn sách ngay lập tức.

A. Họ yêu cầu in sách ngay mau lẹ để đáp ứng nhu cầu nhu cầu càng ngày càng tăng.

B. Để đáp ứng nhu cầu nhu ước ngày càng khủng hơn, chúng ta đã đề xuất in sách ngay lập tức lập tức.

C. có một yêu cầu lớn cho nỗi cuốn sách đã được in ngay lập tức lập tức.

D. yêu cầu lớn mang đến nỗi họ cần in lại cuốn sách tức thì lập tức.

Câu A, B, C không đúng về nghĩa.

Chọn D


Đúng 0

bình luận (0)

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

The demand was so great. They had to reprint the book immediately

A. They demanded that the book be reprinted immediately

B. So great was the demand that they had lớn reprint the book immediately

C. The book would be reprinted immediately since the demand was great

D. They demanded to reprint the book immediately


Lớp 0 giờ đồng hồ anh thí điểm
1
0
Gửi bỏ

Đáp án B

Tạm dịch: nhu cầu quá lớn. Họ đề nghị tái phiên bản quyển sách ngay lập tức.

A.Họ yêu mong rằng quyển sách đề nghị được tái bạn dạng ngay lập tức.

B. Cấu tạo đảo ngữ : So + adj + noun + that S + V: quá...đến nỗi mà

Nhu cầu quá lớn đến nỗi mà họ phải tái phiên bản quyển sách ngay lập tức.

C. Quyển sách sẽ được tái bạn dạng ngay lập tức cũng chính vì nhu ước lớn.

D. Bọn họ yêu cầu tái bản quyển sách ngay lập tức


Đúng 0

bình luận (0)

Mark the letter A,B,C or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

The demand was so great. They had to lớn reprint the book immediately.

A. They demanded that the book be reprinted immediately.

B.So great was the demand that they had khổng lồ reprint the book immediately.

C.The book would be reprinted immediately since the demand was great.

D.They demanded khổng lồ reprint the book immediately


Lớp 0 giờ anh
1
0
Gửi diệt

Đáp án B

The demand was so great. They had to lớn reprint the book immediately.

nhu ước rất lớn. Họ đã yêu cầu tái bản cuốn sách tức thì lập tức.

= So great was the demand that they had to lớn reprint the book immediately.

nhu cầu lớn tới cả họ đã phải tái bản cuốn sách ngay lập tức.

A. Bọn họ yêu ước cuốn sách yêu cầu tái bản ngay lập tức

C. Cuốn sách SẼ được tái phiên bản ngay lập tức vì nhu cầu không hề nhỏ

D. Họ có nhu cầu cuốn sách tái bản ngay lập tức


Đúng 0

comment (0)

1.i really think you ought lớn take some exercises

it is high time.........................................................

2.The demand was so great that they had to lớn reprint the book immediately.

so great.........................................................................................................


Lớp 11 tiếng anh
1
0
Gửi diệt

1. Itis high time for you totake some exercises.

2. Sogreat was thedemandthat they had to lớn reprint the book immediately.


Đúng 0

bình luận (0)

1. Nothing will persuade me to lớn sleep in that hauted house" she saidShe flatly..2. The demand was so great that they had lớn reprint the book immediatelySo...3. When the minister was asked about the strike, he declined to lớn commentOn4. The authorities will proscute anyone they find trespassing on this landAnyone found..5. It wasn't necessary for them to call for help after allThey6. I'm absolutely sure that they weren't playing in this weatherThey can't..7. There was no need for you khổng lồ have gone to all that troubleYou8. I prefer going out for a meal lớn staying at homeI'd rather9. You won't find a more delicated worker anywhere than Mrs JonesNowhere.10. " I didn't steal the car" he said. " I just borrowed it "He denied .....but addmitted...

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *