– which: thay thế mang đến danh trường đoản cú chỉ tín đồ đứng trước nó; đóng vai trò nhà ngữ (which +V) hoặc tân ngữ (which + S + V) trong mệnh đề quan hệ giới tính.

– whose + danh từ: sửa chữa đến tính từ bỏ download vào mệnh đề quan hệ giới tính.

– who: sửa chữa mang đến danh tự chỉ fan đứng trước nó; nhập vai trò nhà ngữ (who + V) hoặc tân ngữ (who + S + V) trong mệnh đề quan hệ.

– what: nghi ngờ trường đoản cú, thua cuộc cồn từ

“people” là danh trường đoản cú chỉ bạn tiếp đến là động từ “have shown” => chọn “who”

Employers will generally look favorably on people (36) who have sầu shown an ability khổng lồ work as part of a team.

Tạm dịch: Người áp dụng lao hễ nhìn chung sẽ có vẻ dễ dàng cho tất cả những người đang diễn đạt tài năng làm cho

vấn đề (gồm trách nhiệm) nlỗi một phần của một tổ.

Chọn C

Dịch bài xích đọc:

Hiệu ứng knock–on của hoạt động tình nguyện đối với cuộc sống đời thường của các cá nhân rất có thể thâm thúy. Công bài toán tự nguyện giúp liên tưởng sự tự do cùng truyền đạt tài năng đối phó với những tình huống khác biệt, thường là xẩy ra cùng một lúc, vì thế dạy gần như bạn bí quyết làm việc Theo phong cách của họ trải qua những hệ thống khác biệt. Vì vậy, nó gửi phần nhiều tín đồ liên hệ cùng với nhân loại thực tế; và, vì vậy, sản phẩm mang đến sau này của họ.

Ban đầu, tkhô hanh niên độ tuổi thiếu hụt niên có vẻ như không có trình độ chuyên môn hoặc kiến thức và kỹ năng để truyền đạt cho tất cả những người khác, những người mà bảo rằng một thầy giáo hoặc một đơn vị nông nghiệp & trồng trọt hoặc y tá sẽ có (sự trình độ chuyên môn với kiến thức), dẫu vậy bọn họ có khá nhiều kỹ năng rất có thể giúp sức tín đồ khác. Và trong sự thiếu đi của ngẫu nhiên khả năng rõ ràng, tích điện và sự quan tâm của mình có thể được khai thác vị ích lợi của những tín đồ đồng một số loại, và sau cùng là thiết yếu họ. Từ toàn bộ mọi điều này, ích lợi cho bất kỳ xã hội nào cho dù có từng nào tình nguyện viên tmê mẩn gia, là vô lượng.

Bạn đang xem: The knock

Người thực hiện lao cồn nhìn bao quát sẽ sở hữu vẻ thuận tiện cho những người sẽ diễn đạt năng lực có tác dụng

vấn đề (tất cả trách nát nhiệm) như một trong những phần của một tổ. Nó biểu lộ sự sẵn lòng học hỏi với một tinc

thần độc lập, điều đã là phđộ ẩm hóa học ước muốn có ở bất kỳ nhân viên cấp dưới làm sao.


Read the following passage & mark the letter 1, B, C, or D on your answer sheer to lớn indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 32 lớn 36.

The knock–on effect of volunteering on the lives of individuals can be profound. Voluntary work helps foster independence và imparts the ability lớn khuyễn mãi giảm giá with different situations, often simultaneously, thus teaching people how to (32) _______ their way through different systems. It therefore brings people into touch with the real world, and hence, equips them for the future.

Initially, young adults in their late teens might not seem khổng lồ have the expertise or knowledge lớn impart to lớn athare that attencher or an ariculturacác mục or a nurse would have sầu, (33) ________ they bởi vì have many skills can help others. And in the absence of any particular talent, their energy & enthusiasm can be harmes the benefit (34) _______ their fellow human beings, & ultimately themselves. From all this, the gain khổng lồ any community no matter how many volunteers are involved is (35)_______ .

Employers will generally look favorably on people (36) _______have shown an ability lớn work as part of team. It demonstrates a willingness to lớn learn và an independent spirit, which would be desirable qualities in any employee.

Xem thêm: To Break Down Nghĩa Là Gì ? Giải Nghĩa Và Sử Dụng Cụm Từ “Break Down”

Điền ô số 32


Read the following passage and mark the letter 1, B, C, or D on your answer sheer lớn indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 32 to lớn 36.

The knock–on effect of volunteering on the lives of individuals can be profound. Voluntary work helps foster independence và imparts the ability to lớn giảm giá with different situations, often simultaneously, thus teaching people how lớn (32) _______ their way through different systems. It therefore brings people into lớn touch with the real world, & hence, equips them for the future.

Initially, young adults in their late teens might not seem to lớn have the expertise or knowledge khổng lồ impart khổng lồ athare that attencher or an ariculturadanh sách or a nurse would have sầu, (33) ________ they bởi vì have many skills can help others. And in the absence of any particular talent, their energy và enthusiasm can be harmes the benefit (34) _______ their fellow human beings, and ultimately themselves. From all this, the gain lớn any community no matter how many volunteers are involved is (35)_______ .

Employers will generally look favorably on people (36) _______have sầu shown an ability khổng lồ work as part of team. It demonstrates a willingness khổng lồ learn and an independent spirit, which would be desirable qualities in any employee.

Điền ô số 33


Read the following passage & mark the letter 1, B, C, or D on your answer sheer khổng lồ indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 32 lớn 36.

The knock–on effect of volunteering on the lives of individuals can be profound. Voluntary work helps foster independence và imparts the ability khổng lồ giảm giá khuyến mãi with different situations, often simultaneously, thus teaching people how to (32) _______ their way through different systems. It therefore brings people inlớn touch with the real world, và hence, equips them for the future.

Initially, young adults in their late teens might not seem khổng lồ have the expertise or knowledge to lớn impart lớn athare that attencher or an ariculturamenu or a nurse would have sầu, (33) ________ they bởi vì have sầu many skills can help others. And in the absence of any particular talent, their energy và enthusiasm can be harmes the benefit (34) _______ their fellow human beings, & ultimately themselves. From all this, the gain to any community no matter how many volunteers are involved is (35)_______ .

Employers will generally look favorably on people (36) _______have shown an ability to work as part of team. It demonstrates a willingness to learn & an independent spirit, which would be desirable qualities in any employee.

Điền ô số 35


Read the following passage & mark the letter 1, B, C, or D on your answer sheer to lớn indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 32 to 36.

The knock–on effect of volunteering on the lives of individuals can be profound. Voluntary work helps foster independence & imparts the ability to lớn giảm giá khuyến mãi with different situations, often simultaneously, thus teaching people how lớn (32) _______ their way through different systems. It therefore brings people inlớn touch with the real world, & hence, equips them for the future.

Initially, young adults in their late teens might not seem lớn have the expertise or knowledge khổng lồ impart to lớn athare that attencher or an ariculturadanh sách or a nurse would have, (33) ________ they vì have sầu many skills can help others. And in the absence of any particular talent, their energy & enthusiasm can be harmes the benefit (34) _______ their fellow human beings, and ultimately themselves. From all this, the gain lớn any community no matter how many volunteers are involved is (35)_______ .

Employers will generally look favorably on people (36) _______have shown an ability khổng lồ work as part of team. It demonstrates a willingness to lớn learn và an independent spirit, which would be desirable qualities in any employee.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *