Choose the answer that is nearest in meaning to the printed before it. The meeting was put off because of the pressure of time.

Bạn đang xem: The meeting was put off because of pressure of time

A.The meeting lasted much longer than usual

B.People wanted to get away, so the meeting began early

C.The meeting is planned khổng lồ start in a short time

D.There was not enough time to lớn hold the meetingMark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to lớn each of the following questions.

The meeting was put off because of pressure of time.

A. There was not enough time to lớn hold the meeting.

B.The meeting was planned to lớn start late because of time pressure

C. The meeting started earlier because people wanted lớn leave early.

D.The meeting lasted much longer than usual.


*

Đáp án A

Buổi họp đã bị hoãn lại do áp lực nặng nề về khía cạnh thời gian.

= A. Đã không tồn tại đủ thời hạn để tổ chức buổi họp.

Các đáp án sót lại không phù hợp:

B. Buổi họp đã được dự kiến bắt đầu muộn hơn do áp lực về khía cạnh thời gian.

C. Buổi họp đã bước đầu sớm hơn vị mọi người ao ước tan sớm.

D. Cuộc họp đã kéo dài ra hơn nữa bình thường


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that is closest in meaning to lớn each of the following questions.

The meeting was put off because of pressure of time.

Xem thêm: Vợ Của Hoàng Tử Gọi Là Gì ? Cách Xưng Hô Thời Phong Kiến ( 3 )

A. There was not enough time lớn hold the meeting.

B. People wanted to get away, so the meeting began early.

C. The meeting is planned khổng lồ start in a short time.

D. The meeting lasted much longer than usual.


Đáp án A

Cuộc họp đã trở nên hoãn lại vì áp lực nặng nề về thời gian.

A. Không có đủ thời hạn để tổ chức triển khai cuộc họp.

B. đầy đủ người muốn thoát ra, vị vậy cuộc họp ban đầu sớm.

C. Cuộc họp được lên chiến lược để bắt đầu trong một thời gian ngắn.

D. Buổi họp kéo dài dài lâu bình thường.


IV. Circle sentence express the same idea as the above?

1. “I was not there at the time.” Which sentence express the same idea as the above?

A. He denied that there at the time. B. He denied being there at the time.

C. He denied not being there there at the time. D. He denied that he wasn’t there at the time.

2. I usually drive to lớn work, but today I go by bus.

A. Although I can drive to work, I go by bus today. B. Although I can go by bus, I drive to work today.

C. Instead of driving to lớn work, I go by bus today. D. Instead of going by bus , I drive lớn work today.

3. The train should be here any minute now.

A. We are expecting the train khổng lồ arrive soon. B. We are surprised that the train has not arrived yet.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *