*

*

*

Read the following passage & mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer to lớn each of the questions.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm unit 11 tiếng anh lớp 11 phần reading


The search for alternative sources of energy has led in various directions. Many communities are burning garbage và other biological waste products khổng lồ produce electricity. Converting waste products to lớn gases or oil is also an efficient way khổng lồ dispose of waste.
Experimental work is being done to derive synthetic fuels from coal, oil shale & coal tars. But to date, that process has proven expensive. Other experiments are underway to lớn harness - power with giant windmills. Geothermal power, heat from the earth, is also being tested.
Some experts expect utility companies lớn revive hydroelectric power derived from streams and rivers. Fifty years ago hydroelectric nguồn provided one third of the electricity used in the United States, but today it supplies only four percent. The oceans are another potential source of energy. Scientists are studying ways to convert the energy of ocean currents, tides, & waves khổng lồ electricity. Experiments are also underway to make use of the temperature differences in ocean water khổng lồ produce energy.

*

A. Efficient Ways of Disposing of Waste

B. The Use of Water Productions for Energy

C. The search for Alternative Sources of Energy

D. New Discoveries in Geothermal power nguồn


Đáp án C

Giải thích: thông tin nằm ở: “The search for alternative sources of energy has led in various directions”Dịch nghĩa: Đâu là title hay độc nhất của đoạn văn? A. Phương pháp xử lý hiệu quả chất thảiB. Sử dụng các sản phẩm nước mang đến năng lượngC. Search kiếm nguồn tích điện thay thếD. Các khám phá mới về năng lượng địa nhiệt


Câu 2. In the second paragraph, the phrase “synthetic fuels
” could best be replaced by which of the following?

Đáp án D

Giải thích: Artificial made fuels = các nhiên liệu nhân tạo (synthetic đồng nghĩa tương quan với artificial) Dịch nghĩa: trong đoạn vật dụng hai, cụm từ "nhiên liệu tổng hợp" có thể được cầm cố thế tốt nhất bằng đông đảo thứ sau đây? A. Nguyên nhiên liệu sinh họcB. Nguyên liệu đốt thấpC. Nguyên nhiên liệu đốt nhanhD. Nhiên liệu nhân tạo


Đáp án D

Giải thích: Thông tin ở chỗ sau: “Some experts expect utility companies ... In ocean water to lớn produce energy.” Dịch nghĩa: hồ hết điều sau đây KHÔNG được nhắc trong đoạn văn như 1 nguồn năng lượng thay thế? A. Đốt cháy rácB. Năng lượng địa nhiệtC. Nguyên nhiên liệu tổng hợpD. điện


Câu 4. According to lớn the author, the impracticability of using coal, oil shale và coal tars as sources of energy is due lớn ___________ .

A.

Xem thêm: Công Thức Tính Diện Tích Và Thể Tích Các Hình Vành Khăn Trong Toán Học

their being time consuming

B. their being money consuming

C. the scarcity of sources

D. the lack of giải pháp công nghệ their being money consuming


Đáp án B

Giải thích: Thông tin ở trong phần sau: “Experimental work is being done khổng lồ derive synthetic fuels from coal, oil shale và coal tars. But lớn date, that process has proven expensive. Other experiments are underway to harness - nguồn with giant windmills. Geothermal power, heat from the earth, is also being tested.” Dịch nghĩa: Theo tác giả, việc áp dụng than đá, đá phiến dầu với than đá làm cho nguồn tích điện là vì chưng ___________.A của họ đang được thời gian tiêu thụB là tiền của mình tiêu thụC sự khan thi thoảng nguồnD thiếu công nghệ là tiền của mình tiêu thụ


Đáp án C

Giải thích: thông tin nằm ở: “Fifty years ago hydroelectric power provided one third of the electricity used in the United States, but today it supplies only four percent.” “it” làm việc đây đó là “hydroelectric power” Dịch nghĩa: từ "it" ở chỗ cuối đề cập mang lại ____.A. Nguồn núm thếB. Hoa KỳC. Thủy điệnD. điện


A. Hydroelectric power nguồn will be the main source of energy

B. Synthetic fuels will be the principal source of alternative energy

C. Alternative energy will come from a variety of sources

D. All alterenative production of energy will be delivered from water.


Đáp án A

Giải thích: thông tin nằm tại vị trí sau rất có thể suy ra được: “Fifty years ago hydroelectric power nguồn provided one third of the electricity used in the United States, but today it supplies only four percent. The oceans are another potential source of energy.” Dịch nghĩa: Điều gì hoàn toàn có thể được tư duy từ đoạn cuối cùng? A. Tích điện thủy điện sẽ là nguồn năng lượng chínhB. Nguyên liệu tổng hợp vẫn là nguồn tích điện thay ráng chủ yếuC. Năng lượng thay vắt sẽ đến từ không ít nguồn không giống nhauD. Tất cả sản xuất tích điện thay thế sẽ tiến hành phân phối từ bỏ nước.


Đáp án B

Giải thích: convert (v) = transform (v) gửi đổiĐán án còn lại: A. Transmit (v) truyền điC. Use (v) sử dụngD. Make use of (v) tận dụngDịch nghĩa: trong đoạn cuối, tự "convert" rất có thể được vậy thế rất tốt bằng từ làm sao sau đây?


*


Liên hệ

bigbiglands.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *