Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Thực hiện nay 2 thí nghiệm:

TN 1: Cho 3,84 gam Cu làm phản ứng cùng với 80ml dung dịch HNO3 1,0M bay ra a lkhông nhiều NO.

TN2: Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80ml hỗn hợp chứa HNO3 1,0M với H2SO4 0,5M bay b lkhông nhiều NO.

Biết NO là thành phầm khử duy nhất, những thể tích khí đo nghỉ ngơi thuộc điều kiện. Quan hệ giữa a cùng b là

A. b = a

B. b = 2a

C. 2b = 5a

D. 2b = 3a


*

(*) TN1 :

(*) TN2 :

→ b= 2a

Đáp án BThực hiện nhị thí nghiệm:

1) Cho 3,84 gam Cu phản ứng cùng với 80 ml dung dịch HNO3 1M bay ra V1 lít NO.

Bạn đang xem: Thực hiện 2 thí nghiệm 1 cho 3.84 gam cu

2) Cho 3,84 gam Cu bội phản ứng cùng với 80 ml hỗn hợp đựng HNO3 1M và H2SO4 0,5M thoát ra V2 lít NO.

Biết NO là sản phẩm khử tốt nhất, những thể tích lúc đo sống thuộc điều kiện. Quan hệ giữa V1 và V2 là

A. V2= V1

B. V2 = 2,5 V1

C. V2 = 2V1

D. V2 = 1,5V1


Biết N+2 là thành phầm khử duy nhất của N+5. So sánh thể tích NO cùng ĐK trong 2 nghiên cứu sau:

Thí nghiệm 1. Cho 6,4g Cu bội phản ứng với 120ml dung dịch HNO3 1M được a lít NO

Thí nghiệm 2. Cho 6,4g Cu bội phản ứng cùng với 120ml dung dịch HNO3 1M với H2SO4 0,5M được b lkhông nhiều NO

A. a = b

B. 2a = b

C. a = 2b

D. 2a = 3b


Cho 3,84g Cu phản nghịch ứng cùng với 80ml dung dịch cất HNO 3 1M với H 2 SO 4 0,5M thấy thoát ra V(l) NO ở (đktc) là sản phẩm khử tuyệt nhất. Tìm V ?

A. 0,448.

B. 0,896.

C. 1,792.

D. 1,344.


Có tía dung dịch riêng rẽ biệt: H2SO4 1M; KNO3 1M; HNO3 1M được đặt số bỗng nhiên là (1), (2), (3).

-Trộn 5 ml hỗn hợp (1) cùng với 5 ml dung dịch (2), thêm bột Cu dư thu được V1 lkhông nhiều khí NO

-Trộn 5 ml hỗn hợp (1) với 5 ml dung dịch (3), thêm bột Cu dư thu được 2V1 lkhông nhiều khí NO

-Trộn 5 ml hỗn hợp (2) với 5 ml dung dịch (3), thêm bột Cu dư thu được V2 lkhông nhiều khí NO

Biết các bội nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn, NO là sản phẩm khử tuyệt nhất, các thể tích khí đo sống cùng điều kiện. So sánh nào dưới đây đúng?

A. V2 = V1

B. V2 = 3V1

C. V2 = 2V1

D. 2V2 = V1


Lớp 11 Hóa học
1
0

Cho 39,84 gam hỗn hợp X1 gồm Fe3O4 và Cu vào hỗn hợp HNO3 đun nóng, nhận được 0,23 mol NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc), hỗn hợp Y1 cùng 3,84 gam Cu. Cho thong thả cho dư dung dịch NH3 vào dung dịch Y1, không có không khí, chiếm được m gam kết tủa. Biết các phản nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là:

A. 27 gam

B. 46,6 gam

C. 40,5 gam

D. 42,5 gam


Lớp 11 Hóa học tập
1
0

Thực hiện tại 2 thí nghiệm:

- Thí nghiệm 1: Cho 7,68 gam Cu phản bội ứng cùng với 160ml hỗn hợp có NaNO3 1M và HCl 1M, sau phản bội ứng ta thu được V1 lkhông nhiều khí NO.

Xem thêm:

- Thí nghiệm 2: Cho 7,68 gam Cu phản bội ứng với 160ml dung dịch có NaNO3 1M cùng H2SO4 1M, sau phản nghịch ứng nhận được V2 lkhông nhiều khí NO.

Mối liên hệ giữa V1 cùng V2 là:

A. V1 = V2

B.V2= 2,5V1

C.V2= 2V1

D.V2= 1,5V1


Lớp 11 Hóa học tập
1
0

Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng cùng với 100ml dung dịch các thành phần hỗn hợp bao gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau khi những phản ứng hoàn toàn sinh ra V lít khí NO (thành phầm khử độc nhất nghỉ ngơi đktc). Giá trị của V là:

A. 0,764

B. 0,448

C. 1,792

D. 0,672


Lớp 11 Hóa học
1
0

Tiến hành năng lượng điện phân dung dịch cất NaCl 0,4M và Cu(NO3)2 0,5M bằng điện rất trơ, màng ngăn xốp với độ mạnh mẫu năng lượng điện ko thay đổi I = 5 A trong thời hạn 8492 giây thì giới hạn điện phân, sinh sống anot bay ra 3,36 lít khí (đktc). Cho m gam bột Fe vào dung dịch sau điện phân, dứt bội phản ứng, thấy khí NO bay ra (thành phầm khử độc nhất vô nhị của N+5) cùng 0,8m gam rắn không tan. Giá trị của m là

A. 29,4 gam.

B. 25,2 gam.

C. 16,8 gam.

D. 19,6 gam


Lớp 11 Hóa học tập
1
0

Cho 6,6 gam một anđehit X đơn chức, mạch hsinh sống làm phản ứng cùng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, đun nóng. Lượng Ag hiện ra mang đến làm phản ứng hết với axit HNO3 loãng, thoát ra 2,24 lkhông nhiều khí NO (sản phẩm khử độc nhất, đo làm việc đktc). Công thức kết cấu thu gọn gàng của X là

A. CH3CHO.

B. HCHO.

C. CH3CH2CHO.

D. CH2 = CHCHO.


Lớp 11 Hóa học tập
1
0

Khoá học bên trên OLM của Đại học Sư phạm HN


Loading...

Khoá học bên trên OLM của Đại học Sư phạm HN


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *