*
*
*
*
*
*
*
*

Thủy phân hoàn toàn một lượng tristrearin trong hỗn hợp NaOH (vừa đủ), thu được một mol glyxerol và:


Đun glixerol với hỗn hợp những gồm n axit béo khác biệt (có xúc tác H2SO4) hoàn toàn có thể thu được từng nào loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?


Cho tất cả hổn hợp X gồm 2 axit phệ RCOOH và R’COOH tác dụng với glixerol. Số lượng chất phệ tối đa có thể thu được là bao nhiêu ?


Thủy phân 1 chất bự X trong môi trường axit, sau phản bội ứng chiếm được glixerol với 2 axit béo.

Xác định số đồng phân cấu tạo của X ?


Thủy phân hoàn toàn chất béo X trong môi trường xung quanh axit, thu được axit oleic cùng axit stearic có tỉ lệ mol khớp ứng 1 : 2. Cân nặng phân tử của X là:


Cho 0,1 mol tristearin (C17H35COO)3C3H5 công dụng hoàn toàn với H2O dư, đun nóng, tất cả xúc tác H2SO4 nhận được m gam glixerol. Giá trị của m là


Xà phòng hóa hoàn toàn trieste X bằng dd NaOH chiếm được 9,2g glixerol với 83,4g muối hạt của một axit no. Axit kia là


Xà chống hoá trọn vẹn 17,24 gam chất béo đề nghị vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau làm phản ứng thu được trọng lượng xà chống là


Đun nóng hóa học béo phải vừa đầy đủ 40 kg hỗn hợp NaOH 15%, đưa sử bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn. Cân nặng (kg) glixerol nhận được là


Một nhiều loại chất béo tất cả M tb = 792,8. Từ 10 kg chất lớn trên vẫn điều chế được m kg xà phòng natri bao gồm 28% chất phụ gia. M có giá trị


Đốt cháy trọn vẹn 1 mol chất béo, chiếm được CO2 với H2O hơn hèn nhau 7 mol. Mặt khác, a mol chất phệ trên chức năng tối nhiều với 800 ml dung dịch Br2 1M. Quý giá của a là


Cho những phát biểu sau:

(a) Chất phệ được gọi chung là triglixerit xuất xắc triaxylglixerol.

Bạn đang xem: Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm

(b) hóa học béo nhẹ nhàng hơn nước, ko tan trong nước tuy nhiên tan những trong dung môi hữu cơ.

(c) phản bội ứng thủy phân chất to trong môi trường axit là bội phản ứng thuận nghịch.

(d) Tristearin, triolein gồm công thức thứu tự là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Số tuyên bố đúng là


Cho dãy những chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong hỗn hợp NaOH (dư), đun nóng ra đời ancol là


Cho triolein lần lượt chức năng với Na, H2 (Ni, to), dung dịch NaOH (to), Cu(OH)2. Số ngôi trường hợp có phản ứng xẩy ra là:


Thủy phân trọn vẹn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH nhận được glixerol, natri stearate cùng natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X chiếm được H2O và 9,12 mol CO2. Ngoài ra m gam X tính năng hoàn toàn với H2 dư(xúc tác Ni, nung nóng) thu được chất mập Y. Đem toàn thể Y chức năng hoàn toàn với NaOH vừa đủ, thu lấy toàn bộ muối sau bội phản ứng đốt cháy trong oxi dư thì thu được buổi tối đa a gam H2O. Quý giá của a ngay sát nhất với giá trị nào sau đây ?


Cho 1 mol triglixerit X tính năng với hỗn hợp NaOH dư, thu được một mol glixerol, 1 mol natri panmitin với 2 mol natri oleat. Tuyên bố nào tiếp sau đây sai?


Hỗn hợp X gồm các triglixerit. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X, bắt buộc dùng toàn vẹn 3,75 mol O2 thì thu được H2O cùng 2,7 mol CO2. Mặt khác, xà phòng hóa hoàn toàn 50,4 gam X bởi dung dịch NaOH, nhận được glixerol với m gam muối. Quý giá của m là


Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X yêu cầu vừa đầy đủ 3,26 mol O2, chiếm được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam nước. Còn mặt khác thủy phân hoàn toàn a gam X trong hỗn hợp NaOH đun nóng, chiếm được dung dịch chứa b gam muối. Quý giá của b là


Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH, nhận được glixerol, natri stearat với natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X buộc phải vừa đủ 3,22 mol O2, thu được H2O cùng 2,28 mol CO2. Khía cạnh khác, m gam X tính năng tối đa với a mol Br2 vào dung dịch. Quý giá của a là


Thủy phân hoàn toàn a mol triglixerit X trong dung dịch NaOH vừa đủ, chiếm được glixerol và m gam các thành phần hỗn hợp muối. Đốt cháy trọn vẹn a mol X đề xuất vừa đầy đủ 7,75 mol O2 với thu được 5,5 mol CO2. Phương diện khác, a mol X công dụng tối nhiều với 0,2 mol Br2 trong dung dịch. Cực hiếm của m là


Câu 40. Triển khai thí nghiệm xà phòng hóa chất béo:

Bước 1: mang đến vào chén bát sứ khoảng tầm 3 gam mỡ lợn và 6 ml hỗn hợp NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp và thường xuyên khuấy bằng đũa thủy tinh khoảng tầm 30 phút, thỉnh phảng phất thêm vài giọt nước cho vào để giữ đến thể tích của hỗn hợp không đổi xong để nguội.

Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 9 – 12 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ rồi để yên láo lếu hợp.

Phát biểu nào tiếp sau đây sai?


Đốt cháy trọn vẹn một lượng chất béo X nên dùng hoàn toản 3,24 mol O2. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn lượng chất phệ trên bởi NaOH nhận được m gam tất cả hổn hợp hai muối bột của axit oleic với axit stearic. Biết lượng X trên có thể làm mất màu hỗn hợp chứa tối đa 0,04 mol Br2. Quý hiếm của m là


Xà chống hóa trọn vẹn m gam hỗn hợp E gồm những triglixerit bởi dung dịch NaOH, thu được glixerol và hỗn hợp X gồm tía muối C17HxCOONa, C15H31COONa, C17HyCOONa có tỉ lệ mol tương xứng là 3 : 4 : 5. Hiđro hóa trọn vẹn m gam E, thu được 68,96 gam tất cả hổn hợp Y. Trường hợp đốt cháy trọn vẹn m gam E thì nên cần vừa đủ 6,14 mol O2. Cực hiếm của m là


Thủy phân chất phệ triglixerit X trong dung dịch NaOH bạn ta nhận được xà phòng là hỗn hợp 2 muối natri oleat, natri panmitat theo tỉ lệ thành phần mol theo thứ tự là 2 : 1. Khi đốt cháy a mol X chiếm được b mol CO2 cùng c mol H2O. Contact giữa a, b, c là


Khi đun nóng 2,225 kilogam chất lớn Tristearin (có đựng 20% tạp hóa học trơ) với hỗn hợp NaOH dư. đưa sử công suất của phản nghịch ứng 100%. Khối lượng glixerol chiếm được là


Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X nên vừa đầy đủ 3,08 mol O2, nhận được CO2 và 2 mol H2O. Mang lại m gam X chức năng với dung dịch NaOH vừa đủ, nhận được glixerol với 35,36 gam muối. Phương diện khác, m gam X công dụng tối đa với a mol Br2 vào dung dịch. Giá trị của a là


Xà chống hóa hoàn toàn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH dư, nhận được glyxerol, natri oleat, natri stearat và natri panmitat. Phân tử khối của X là


Thủy phân trọn vẹn m gam triglixerit X đề nghị dùng toàn vẹn 300 ml hỗn hợp NaOH 1M, chiếm được glixerol và 91,8 gam muối của 1 axit béo. Quý hiếm của m là


Khi thuỷ phân chất mập X trong hỗn hợp NaOH, thu được các thành phần hỗn hợp hai muối C17H35COONa, C15H31COONa có khối lượng hơn kém nhau 1,817 lần cùng glixerol. Vào phân tử X có


Đốt cháy hoàn toàn 25,74 gam triglixerit X, thu được CO2 và 1,53 mol H2O. đến 25,74 gam X tác dụng với hỗn hợp NaOH vừa đủ, nhận được glixerol cùng m gam muối. Mặt khác, 25,74 gam X công dụng được tối đa cùng với 0,06 mol Br2 vào dung dịch. Quý hiếm của m là


Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X yêu cầu vừa đủ 7,8 mol O2 nhận được 5,5 mol CO2 với 5,2 mol H2O. Mặt khác cho a gam X bội phản ứng với vừa đủ dung dịch Br2. Số mol Br2 thâm nhập phản ứng là:


Cho 28,96 gam hỗn hợp X gồm chất bự Y cùng axit Z (trong kia Y được tạo từ glixerol cùng axit Z) tác dụng vừa đầy đủ với 0,1 mol NaOH thu được 1,84 gam glixerol. Phân tử khối của axit Z là:


Cho những sơ thiết bị phản ứng theo như đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 3H2O (undersett^ooversetH_2SO_4longleftrightarrow) X1 + X2 + X3 + X4

(b) X1 + 2H2 (xrightarrowNi,t^o) X2

Cho biết: X là triglixerit bao gồm số link π nhỏ tuổi hơn 6 và gồm 55 nguyên tử cacbon vào phân tử; X1, X2, X3, X4 là mọi hợp hóa học hữu cơ không giống nhau, X2 nhiều hơn X3 hai team CH2. Nhận định nào tiếp sau đây không đúng?


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đầy đủ 0,32 mol O2 chiếm được 0,228 mol CO2 với 0,208 mol H2O. Khía cạnh khác, đến a gam X vào 45 ml dung dịch hỗn hợp bao gồm NaOH 0,1M và KOH 0,1M sau làm phản ứng hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được hóa học rắn đựng m gam muối khan. Quý giá của m là


Hỗn đúng theo E có axit panmitic, axit stearic và triglixerit X. Cho m gam E tác dụng hoàn toàn với hỗn hợp NaOH dư, nhận được 86,76 gam hỗn hợp hai muối. Ví như đốt cháy không còn m gam E thì nên vừa đầy đủ 7,47 mol O2, nhận được H2O với 5,22 mol CO2. Trọng lượng của X vào m gam E là


Thực hiện tại xà phòng hóa m gam chất phệ X bằng KOH chiếm được 96,2 gam chất rắn với 9,2 gam glixerol. Cực hiếm m là:


Hỗn hòa hợp X gồm những triglixerit trong phân tử đều chứa axit stearic, axit oleic, axit linoleic.Đốt cháy hoàn toàn m gam X yêu cầu a mol O2 nhận được 0,285 mol CO2. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam X bởi dung dịch NaOH hoàn toản được m1 gam muối. Cực hiếm a cùng m1 thứu tự là


Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X cần vừa đầy đủ x mol O2, sau bội nghịch ứng nhận được CO2 và y mol H2O. Biết m = 78x - 103y. Nếu mang đến a mol X tính năng với hỗn hợp Br2 dư thì lượng Br2 làm phản ứng về tối đa là 0,45 mol. Quý giá của a là


 Tiến hành thí điểm xà phòng hóa chất béo:

Bước 1: mang lại vào chén sứ nhỏ khoảng 2 ml dầu dừa cùng 6 ml dung dịch NaOH 40%.

Xem thêm: Minas: Minas - Minas Đổi Tên Liệu Có May Mắn Hơn Ở Màu

Bước 2: Đun sôi vơi hỗn hợp, thường xuyên khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng chừng 30 phút với thỉnh thoảng thêm nước chứa để giữ mang đến thể tích các thành phần hỗn hợp không đổi xong để nguội láo hợp.

Bước 3: Rót thêm vào tất cả hổn hợp 7-10 ml hỗn hợp NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ rồi để yên hỗn hợp.

Cho các phát biểu sau:

(a) Sau bước 3, thấy bao gồm lớp hóa học rắn white color nổi lên là glixerol.

(b) Thêm dung dịch NaCl bão hòa nóng để triển khai tăng công suất phản ứng.

(c) Ở cách 2 còn nếu như không thêm nước cất, tất cả hổn hợp bị cạn thô thì phản nghịch ứng thủy phân không xảy ra.

(d) Trong phân tách này, có thể thay dầu dừa bởi dầu nhờn dung dịch trơn máy.

Số phạt biểu đúng là


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT bởi Bộ tin tức và Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *