Tdiệt phân không còn m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) chiếm được các thành phần hỗn hợp gồm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala với 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là

- Sản phẩm tdiệt phân bao gồm

- Bảo toàn gốc ala ta có: 

4nAla-Ala-Ala-Ala = nAla + 2nAla-Ala + 3nAla-Ala-Ala = 0,32 + 0,2.2 + 0,12.3 = 1,08

=> nAla-Ala-Ala-Ala = 0,27

=> mAla-Ala-Ala-Ala = 0,27.(89.4 - 18.3) = 81,54

 
*
*
*
*
*
*
*
*
 

Cho hàng những chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) (C6H5- là nơi bắt đầu phenyl). Dãy các hóa học bố trí theo sản phẩm tự lực bazơ giảm dần là

 

Cho 10 gam amin solo chức X làm phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), nhận được 15 gam muối. Số đồng phân cấu trúc của X là

 

Lúc đốt cháy trọn vẹn một amin đối chọi chức X, thu được 8,4 lít khí CO2, 1,4 lít khí N2 (các thể tích khí đo ngơi nghỉ đktc) cùng 10,125 gam H2O. Công thức phân tử của X là

 

Cho 2,1 gam hh X tất cả 2 amin no, đối kháng chức, kế tiếp nhau vào hàng đồng đẳng phản nghịch ứng hết cùng với dd HCl (dư), thu được 3,925 gam hh muối hạt. Công thức của 2 amin trong hh X là

 

Hỗn hòa hợp khí X gồm O2 và O3 bao gồm tỉ khối đối với H2 là 22.Hỗn phù hợp khí Y tất cả metylamin cùng etylamin có tỉ kân hận so với H2 là 17,833. Để đốt hoàn toàn V1 lkhông nhiều Y đề xuất trọn vẹn V2 lít X (biết thành phầm cháy bao gồm CO2, H2O cùng N2, những chất khí đo sinh sống thuộc điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tỉ lệ V1 : V2 là

 

Có 3 hóa học hữu cơ: H2N-CH2-COOH, CH3CH2-COOH, CH33-NH2. Để nhận thấy dd của các phù hợp hóa học bên trên, chỉ cần dùng một thuốc test làm sao sau đây?

 

Cho bố dung dịch có thuộc nồng độ mol: (1) H2NCH3COOH, (2) CH3COOH, (3) CH3CH2NH2. Dãy xếp theo trang bị tự pH tăng cao là:

 

Trong những dung dịch: CH3–CH2–NH2, H2N–CH2–COOH, H2N–CH2–CH(NH2)–COOH, HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH, số hỗn hợp làm xanh quỳ tím là

 

Chất hữu cơ X mạch hsinh hoạt bao gồm dạng H2N-R-COOR" (R, R" là các gốc hiđrocacbon) Xác Suất khối lượng nitơ trong X là 15,73%. Cho m gam X phản bội ứng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH, toàn thể lượng ancol sinh ra cho chức năng không còn cùng với CuO (đun nóng) được anđehit Y (ancol chỉ bị oxi hoá thành anđehit). Cho toàn cục Y công dụng với cùng 1 lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3, nhận được 12,96 gam Ag kết tủa. Giá trị của m là

 

α-aminoaxit X cất một nhóm –NH2. Cho 10,3 gam X tác dụng cùng với axit HCl (dư), chiếm được 13,95 gam muối bột khan. Công thức cấu tạo thu gọn gàng của X là

 

Cho 0,02 mol α-amino axit X tác dụng hoàn toản cùng với hỗn hợp chứa 0,04 mol NaOH. Mặt không giống 0,02 mol X công dụng hoàn toản với hỗn hợp chứa 0,02 mol HCl, chiếm được 3,67 gam muối. Công thức của X là

 

Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, nhận được dung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X. Sau Khi những bội phản ứng xẩy ra trọn vẹn, số mol NaOH đã phản ứng là

 

Cho hóa học cơ học X bao gồm cách làm phân tử C2H8O3N2 chức năng cùng với dung dịch NaOH, chiếm được hóa học hữu cơ 1-1 chức Y và những hóa học vô cơ. Kân hận lượng phân tử (theo đvC) của Y là

 

Cho hỗn hợp X tất cả hai chất hữu cơ tất cả cùng phương pháp phân tử C2H7NO2 tính năng toàn diện với hỗn hợp NaOH và nấu nóng, thu được hỗn hợp Y và 4,48 lkhông nhiều hh Z (ngơi nghỉ đktc) bao gồm nhị khí (phần đông làm cho xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ kăn năn tương đối của Z so với H2 bởi 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối hạt khan là

 

Cho 8,9 gam một thích hợp chất cơ học X gồm cách làm phân tử C3H7O2N phản ứng cùng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau Lúc phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp chiếm được 11,7 gam hóa học rắn. Công thức kết cấu thu gọn gàng của X là

 

Đun nóng chất H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong hỗn hợp HCl (dư), sau khi những làm phản ứng kết thúc thu được sản phẩm là:

 

Tbỏ phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) nhận được các thành phần hỗn hợp có 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala với 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là

 

Tdiệt phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) cùng 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân ko trọn vẹn X thu được đipeptit Val-Phe với tripeptit Gly-Ala-Val nhưng lại ko chiếm được đipeptit Gly-Gly. Chất X gồm công thức là

 

Tdiệt phân hoàn toàn 60 gam tất cả hổn hợp hai đipeptit chiếm được 63,6 gam hỗn hợp X bao gồm các amino axit (các amino axit chỉ tất cả một nhóm amino cùng một nhóm cacboxyl vào phân tử). Nếu mang lại 1/10 tất cả hổn hợp X chức năng cùng với hỗn hợp HCl (dư), cô cạn cảnh giác dung dịch, thì lượng muối bột khan thu được là

 

Tripeptit X với tetrapeptit Y phần đông mạch hlàm việc. Khi tbỏ phân hoàn toàn hỗn hợp bao gồm X cùng Y chỉ tạo ra một amino axit nhất tất cả phương pháp H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y vào oxi dư, thu được N2 với 36,3 gam tất cả hổn hợp có CO2, H2O. Đốt cháy 0,01 mol X trong oxi dư, đến thành phầm cháy vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư, chiếm được m gam kết tủa. Biết những bội phản ứng số đông xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

 

Chất X (C6H16O4N2) là muối bột amoni của axit cacboxylic, hóa học Y (C6H15O3N3, mạch hở) là muối hạt amoni của đipeptit. Cho hỗn hợp E tất cả X cùng Y tác dụng hết với dung dịch NaOH thu được tất cả hổn hợp tất cả nhị amin no (đều phải sở hữu nhì nguyên ổn tử cacbon vào phân tử, chưa phải đồng phân của nhau) với dung dịch B chỉ cất hai muối hạt (A với D). Cho các tuyên bố sau:

(1) Chất X với Y hầu hết chức năng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 2.

Bạn đang xem: Thủy phân hết m gam tetrapeptit ala-ala-ala-ala

(2) Tbỏ phân X thu được etylamin.

(3) Dung dịch B có khả năng tsay mê gia bội phản ứng trứa bạc.

(4) Các A và D có thuộc số nguim tử cacbon.

Số đánh giá và nhận định đúng

 

Cho các vạc biểu

(1) Trong tơ tằm bao gồm các cội α-amino axit.

(2) Dung dịch lysin có tác dụng quì tím hóa xanh.

(3) Hiện tượng riêu cua nổi lên khi nấu bếp canh cua là do sự đông tụ protein.

(4) Trong phân tử peptit (mạch hở) gồm cất team NH2 cùng COOH.

(5) Tơ nilon-6,6 và tơ lapsan đều sở hữu cùng nguyên tố ngulặng tố.

Số phát biểu đúng

 

Cho sơ vật dụng phản bội ứng sau:

\(\mathbfX\left( C_4H_9O_2N \right)\xrightarrowNaOH,t^0\mathbfX_\mathbf1\xrightarrowHCl(du)\mathbfX_\mathbf2\xrightarrowCH_3OH,HCl(khan)\mathbfX_\mathbf3\xrightarrowKOHH_2NCH_2COOK.\)

Vậy X2 là:

 

Kết quả thí điểm các dung dich X, Y, Z, T cùng với thuốc thử được ghi sinh sống bảng sau:

 

*

 

Dung dịch X, Y, Z, T theo lần lượt là

 

Cho hàng các hóa học sau: (1) CH3CH2NH2, (2) (CH3)2NH, (3) CH3COOH, (4) HCOOCH3. Tính chất của những chất được thể hiện nlỗi sau:

 

*

 

Chất X là

 

Hỗn vừa lòng X tất cả 2 chất gồm phương pháp phân tử là C3H12N2O3 cùng C2H8N2O3. Cho 3,40 gam X làm phản ứng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH (đun nóng), nhận được dung dịch Y chỉ bao gồm các hóa học vô sinh và 0,04 mol tất cả hổn hợp 2 chất hữu cơ solo chức (đa số làm xanh giấy quỳ tím ẩm). Cô cạn Y, thu được m gam muối hạt khan. Giá trị của m là

 

Cho những đánh giá sau:

(a) CH3NH2 là amin bậc 1.

Xem thêm: Cách Chứng Minh Hàm Số Đồng Biến Trên Khoảng (Pdf), Chứng Minh Hàm Số Đồng Biến Trên Khoảng

(b) Cho lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 trong NaOH thấy mở ra color tím.

(c) Để rửa sạch sẽ ống nghiệm bao gồm dính anilin, hoàn toàn có thể dùng dung dịch NaOH.

(d) H2N-CH2-CH2-CONH-CH2-COOH là một trong đipeptit.

(e) Tại ĐK thường H2NCH2COOH là chất rắn, dễ dàng chảy nội địa.

Số nhấn định đúng là

 

Cho những hóa học sau:

(1) ClH3NCH2COOH;(2) H2NCH(CH3)-CONH-CH2COOH;

(3) CH3-NH3NO3;(4) (HOOCCH2NH3)2SO4;

(5) ClH3NCH2-CONH-CH2-COOH;(6) CH3COOC6H5.

Số chất trong dãy Khi tính năng với dung dịch NaOH (dư, đun nóng) chiếm được dung dịch chứa nhì muối bột là

 

Cho những nhận định sau:

(a) Ở ĐK thường, trimetylamin là chất lỏng, rã giỏi trong nước.

(b) Ở tinh thần kết tinh, các amino axit tồn tại bên dưới dạng ion lưỡng rất.

(c) Polipeptit tất cả những peptit bao gồm từ 2 mang đến 10 nơi bắt đầu α - aminoaxit với là cơ sở tạo cho protein.

(d) Dung dịch anilin trong nước làm cho xanh quỳ tím.

Số thừa nhận định đúng là

 
*

Cơ quan liêu nhà quản: công ty chúng tôi Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát

 

Tel: 0247.300.0559

tin nhắn.com

 

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*
 

Giấy phnghiền cung ứng các dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GPhường – BTTTT vị Bộ tin tức với Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *