1.Đường tiệm cận đứng và con đường tiệm cận ngangĐỊNH NGHĨA 1 Đường trực tiếp $y = y_0$ được Gọi là mặt đường tiệm cận ngang (Hotline tắt là tiệm cận ngang) của đồ gia dụng thị hàm số $y = f(x)$. nếu $mathop lyên ổn limits_x o lớn + infty f(x) = y_0$ hoặc $mathop lyên ổn limits_x o lớn - infty f(x) = y_0$ĐỊNH NGHĨA 2 Đường thẳng $x = x_0$ được Call là đường tiệm cận đứng (Hotline tắt là tiệm cận đứng) của đồ dùng thị hàm số $y = f(x)$ giả dụ tối thiểu một trong những điêù kiện sau được chấp nhận $egingathered mathop lim limits_x o x_0^ - f(x) = + infty ;,,,mathop lyên limits_x khổng lồ x_0^ + f(x) = + infty ; \ mathop lim limits_x khổng lồ x_0^ - f(x) = - infty ;mathop lim limits_x o lớn x_0^ + f(x) = - infty ; \ endgathered $ VÍ DỤ Tìm tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của vật thi hàm số$y = frac2x - 1x + 2$Giải Hàm số đang mang lại bao gồm tập hòa hợp xác định $mathbbRackslash left - 2 ight$Vì $mathop lyên y=2limits_x o lớn +infty $ với $mathop lyên ổn y=2limits_x o -infty $ cần mặt đường thẳng $y=2$ là tiệm cận ngang của đồ vật thị (Khi $x ightarrow + infty $ và Khi $x ightarrow - infty $)Vì $mathop llặng y=- infty limits_x lớn (-2)^+ $ cùng $mathop lyên y=+ infty limits_x o (-2)^- $ phải mặt đường trực tiếp $y=2$ là tiệm cận đứng của đồ dùng thị (Lúc $x ightarrow (-2)^- $ và lúc $x ightarrow (-2)^+ $)
*
2. Đường tiệm cận xiênĐỊNH NGHĨA 3 Đường thẳng $y = extax + b,,(a e 0)$ được điện thoại tư vấn là con đường tiệm cận xiên ( Call tắt tiệm cận xiên) của thiết bị thị hàm số $y = f(x)$ nếu$mathop lim limits_x o + infty y = left< f(x) - ( extax + b) ight> = 0$hoặc $mathop llặng limits_x lớn - infty y = left< f(x) - ( extax + b) ight> = 0$Ví dụ: Đồ thị hàm số $f(x) = x + fracxx^2 - 1$ tất cả tiệm cận xiên ( Khi $x khổng lồ + infty ,và ,x o lớn - infty $) là con đường thẳng y=x bởi $mathop lim limits_x khổng lồ + infty fracxx^2 - 1 = 0,,,và ,,,mathop llặng limits_x khổng lồ - infty left< f(x) - x ight> = 0$
*
CHÚ Ý Để khẳng định các hệ số a,b trong phương trình của mặt đường tiệm cận xiên, ta rất có thể vận dụng những bí quyết sau: $a = mathop lyên ổn limits_x o + infty fracf(x)x;,,,,,,b = mathop lyên limits_x khổng lồ + infty left< f(x) - ax ight>$Hoặc $a = mathop lyên ổn limits_x o - infty fracf(x)x;,,,,,,b = mathop llặng limits_x lớn - infty left< f(x) - ax ight>$(Khi $a = 0$ thì ta có tiệm cận ngang)
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *