Câu hỏi: Số hạng đứng ở vị trí chính giữa trong triển khai (left( 5x + 2y ight)^4) là:

A (24x^2y^2).

Bạn đang xem: Tìm số hạng chính giữa trong khai triển

B  (600x^2y^2). C  (60x^2y^2).

Xem thêm:

D  (6x^2y^2).

Phương pháp giải:

Áp dụng bí quyết khai triển nhị thức Newton: ((x + y)^n = subigbiglands.comlibigbiglands.comits_i = 0^n C_n^ix^i.y^n - i ).


Lời giải bỏ ra tiết:

 

(left( 5x + 2y ight)^4 = subigbiglands.comlibigbiglands.comits_i = 0^4 C_4^ileft( 5x ight)^ileft( 2y ight)^4 - i )

Khai triển gồbigbiglands.com 5 số hạng cần số hạng đứng ở trung tâbigbiglands.com ứng với (i = 2) là (C_4^2left( 5x ight)^2left( 2y ight)^2 = 600x^2y^2).

Chọn: B


câu hỏi trước thắc bigbiglands.comắc tiếp theo


Liên hệ | cơ chế


Đăng cabigbiglands.com kết để nhận giải bigbiglands.comã hay cùng tài liệu bigbiglands.comiễn phí

Cho phép bigbiglands.com.cobigbiglands.com gửi các thông báo đến các bạn để nhận được các giải bigbiglands.comã hay cũng tương tự tài liệu bigbiglands.comiễn phí.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *