Bạn vẫn xem: Tính Ph Của Dung Dịch Thu Được lúc Trộn Các Axit Mạnh Hoặc Trộn Các Bazơ Mạnh Tại bigbiglands.com

Contents

2 Phương pháp tính pH3 a. PH với axit, bazo mạnh4 b. PH cùng với axit, bazo yếu5 c. Bài toán thù về trộn loãng, trộn lẫn hỗn hợp những chất năng lượng điện ly nhằm giành được pH định trước.

Bạn đang xem: Tính ph của dung dịch thu được khi trộn


Chuim đề: Sự năng lượng điện li

Pmùi hương pháp tính pH

Lý ttiết và Phương pháp giải

a. PH với axit, bazo mạnh

Phương thơm pháp

– Tính số mol H+/OH– hoặc tổng số mol H+/OH–

– Tính nồng độ H+/OH–

– Áp dụng công thức tính pH: pH=-lg

– Nếu là dung dịch bazo ta tính nồng độ OH– ⇒ pOH ⇒ pH= 14 – pOH

các bài tập luyện vận dụng

Bài 1: Trộn 10g dung dịch HCl 7,3% với 20g dung dịch H2SO4 4,9% rồi thêm nmong để được 100ml dung dịch A. Tính pH của dung dịch A.

Đang xem: Tính ph của hỗn hợp nhận được Khi trộn

Hướng dẫn:

Số mol HCl là nHCl = (10.7,3)/(100.36,5) = 0,02 mol

Số mol H2SO4 là nH2SO4 = (trăng tròn.4,9)/(100.98) = 0,01 mol

Pmùi hương trình năng lượng điện ly: HCl → H+ + Cl–

0,02 → 0,02 mol

H2SO4 → 2H+ + SO42-

0,01 → 0,02 mol

Tổng số mol H+ là nH+ = 0,02 + 0,02 = 0,04 mol

CM(H+) = 0,04/0,1 = 0,4 M ⇒ pH = 0,4

Bài 2: Hoà tan 3,66 gam các thành phần hỗn hợp Na, Ba vào nước dư chiếm được 800ml hỗn hợp A cùng 0,896 lít H2 (đktc). Tính pH của hỗn hợp A

Hướng dẫn:

nH2 = 0,896/22,4 = 0,04 mol

call số mol của Na cùng Ba theo lần lượt là x, y mol. Ta có: 23x + 137y = 3,66 (1)

Na + H2O → NaOH + một nửa H2

x → x → x/2 mol

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

y → y → y mol

⇒ x/2 + y = 0,04 (2)

Từ (1), (2) ta có: x = 0,04 và y = 0,02

Phương trình điện ly: NaOH → Na+ + OH–

0,04 0,04 mol

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH–

0,02 0,04 mol

Tổng số mol OH– là: nOH– = 0,08 mol

CM(OH–) = 0,08/0,8 = 0,1 M ⇒ pOH = 1 ⇒ pH = 13

Bài 3: Hòa tung 4,9 mg H2SO4 vào nước thu dược 1 lkhông nhiều dd. pH của dd thu được là:


READ: Ethylene Glycol, C2H4(Oh)2 Is A Colorless Liquid Used, Is C2H4(Oh)2 Soluble

Hướng dẫn:

nH2SO4 = 4,9/98 = 0,05 mol ⇒ CM(H2SO4) = 5.10-5/1 = 5.10-5 M

⇒ = 10-4 M ⇒ pH = -log(10-4) = 4

Bài 4: Cho 15 ml hỗn hợp HNO3 tất cả pH = 2 dung hòa hết 10 ml hỗn hợp Ba(OH)2 gồm pH = a. Giá trị của a là:

Hướng dẫn:

nHNO3 = 1,5.10-2.10-2 = 1,5.10-4 ⇒ nBa(OH)2 = 7,5.10-5 mol

Bài 5: Hoà tung m gam Zn vào 100 ml hỗn hợp H2SO4 0,4M chiếm được 0,784 lkhông nhiều khí hiđro cùng hỗn hợp X. Tính pH của dung dịch X?

Hướng dẫn:

nH2 = 0,784/22,4 = 0,035 mol ⇒ mol axit H2SO4 phản bội ứng là 0,035 mol

Mol axit H2SO4 dư = 0,04 – 0,035 = 0,005 mol ⇒ = 0,1 ⇒ pH = 1

Bài 6: A là dung dịch HNO3 0,01M ; B là dung dịch H2SO4 0,005M. Trộn các thể tích bằng nhau của A và B được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X

Hướng dẫn:

Tổng mol H+ là 0,02 mol ⇒ = 0,01 ⇒ pH = 2

b. PH với axit, bazo yếu

Phương thơm pháp

Tương tự nlỗi axit mạnh.

Sử dụng kết hợp cách làm tính độ điện ly α, hằng số điện ly axit, bazo: Ka, Kb

-Độ điện li α của chất điện li là tỉ số giữa số phân tử phân li ra ion (n) và tổng số phân tử hòa rã (no)

*

-Hằng số phân li axit: HA ⇔ H+ + A–

*
 ( chỉ phụ thuộc vào bản chất axit và nhiệt độ)

-Hằng số phân li bazo: BOH ⇔ B+ + OH–

*
 ( chỉ phụ thuộc vào bản chất bazơ và nhiệt độ)

các bài tập luyện vận dụng

Bài 1: Hoà rã 1,07g NH4Cl vào nước được 2 lkhông nhiều dung dịch X.

a. Tính pH của dung dịch X biết hằng số phân li bazơ của NH3 là một trong những,8.10-5.

b. Nếu cung cấp hỗn hợp X 100 ml dd HCl 0,01M được dd Y. Tính pH của dd Y?

Hướng dẫn:

a. nNH4Cl= 1,07/53,5 = 0,02 ⇒ CM(NH4Cl) = 0,02/2 = 0,01 M

Phương trình điện ly:

NH4Cl → NH4+ + Cl–

0,01 …… 0,01

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

Ban đầu: 0,01

Điện ly: x …………………..x………x

Sau điện ly : 0,01-x……………x………. x

Kb = x2/(0,01-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 4,24.10-4 ⇒ pH = 3,37

b. Phương thơm trình năng lượng điện ly:

HCl → H+ + Cl–

0,001 0,001

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

Ban đầu: 0,01……………………….0,001

Điện ly: x………………….x………x

Sau điện ly: 0,01-x…………… x………x+0,001

Kb = x(x+0,001)/(0,01-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 3,69.10-4 ⇒ pH = 3,43


READ: Công Thức Phân Tử Của Triolein Là Gì, Công Thức Của Triolein Là:

Bài 2: Dung dịch A cất NH3 0,1M và NaOH 0,1M. Tính pH của dung dịch biết Kb của NH3 = 1,75.10-5.

Xem thêm: Đời Thăng Trầm Và Nỗi Đau Mất Con Của Nsưt Thanh Kim Huệ, Thanh Kim Huệ

Hướng dẫn:

NaOH → Na+ + OH–

0,1 0,1

NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH–

Ban đầu: 0,1 0,1

Điện ly: x x x

Sau năng lượng điện ly: 0,1- x x x+0,1

Kb = x(0,1+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-3 ⇒ pOH = 4,76 ⇒ pH = 9,24

Bài 3: Tính pH của dd NH3 0,1M, biết Kb của NH3 = 1,8.10-5 và bỏ qua mất sự phân li của nước

Hướng dẫn:

Kb = x2/(0,1-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 1,34.10-3 ⇒ pOH = 2,87

⇒ pH = 11,13

Bài 4: Tính pH của dd CH3COONa 0,5M; biết Kb của CH3COO– = 5,71.10-10 với bỏ qua mất sự phân li của nước

Hướng dẫn:

Ka = x2/(0,5-x) = 5,71.10-10 ⇒ x = 1,68.10-5 ⇒ pOH = 4,77

⇒ pH = 9,23

Bài 5: Cho dd hh X gồm HCl 0,01 M và CH3COOH 0,1M. Biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và bỏ lỡ sự phân li của nước. Giá trị pH của dd X là:

Hướng dẫn:

Ka = x(0,01+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-5 ⇒ pH = 1,99

Bài 6: Cho dd hh X tất cả CH3COOH 0,1M và CH3COONa 0,1M. Biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 với bỏ qua sự phân li của nước. Giá trị pH của dd X là:

Hướng dẫn:

Ka = x(0,1+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-5 ⇒ pH = 4,76

c. Bài toán thù về pha loãng, xáo trộn dung dịch những hóa học điện ly để giành được pH định trước.

Pmùi hương pháp

-Tính số mol axit, bazo

-Viết phương thơm trình điện li

-Tính tổng số mol H+, OH–

-Viết phương trình bội nghịch ứng trung hòa

-Xác định môi trường xung quanh của dung dịch phụ thuộc pH ⇒ Xem xét mol axit tuyệt bazơ dư ⇒ tìm các cực hiếm cơ mà bài bác toán thù trải nghiệm.

Chú ý: Vdd sau khoản thời gian trộn = Vaxit + Vbazo

Bài tập vận dụng

Bài 1: Trộn 3 hỗn hợp H2SO4 0,1M ; HNO3 0,2M ; HCl 0,3M cùng với thể tích đều bằng nhau thu được hỗn hợp A. Lấy 300 ml hỗn hợp A tác dụng cùng với hỗn hợp B có NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M. Tính thể tích dung dịch B nên dùng để sau khoản thời gian phản bội ứng ngừng nhận được dung dịch tất cả pH = 1. Coi Ba(OH)2 với H2SO4 phân li trọn vẹn ở cả hai mức.

Hướng dẫn:

Sau khi trộn 3 hỗn hợp axit hoàn toàn có thể tích đều nhau ta nhận được mật độ bắt đầu của 3 axit là: CM(HCl) = 0,1 M; CM(HNO3) = 0,2/3; CM(H2SO4)= 0,1/3. Trong 300 ml dung dịch A: nHCl = 0,03 mol; nH2SO4 = 0,01 mol; nHNO3 = 0,02 mol


Phương trình năng lượng điện ly:

H2SO4 → 2H+ + SO42-

0,01……. 0,02

HNO3 → H+ + NO3–

0,02 ….. 0,02

HCl → H+ + Cl–

0,03… 0,03

Tổng mol H+ là nH+ = 0,07 mol

điện thoại tư vấn x là thể tích của dung dịch B cần dung.

nNaOH = 0,2x; nBa(OH)2 = 0,1x

Pmùi hương trình năng lượng điện ly:

NaOH → Na+ + OH–

0,2x……………..0,2x

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH–

0,1x……………….0,2x

Tổng số mol OH– là: nOH– = 0,4x

Ta có: H+ + OH– → H2O (Sau phản ứng pH =1 ⇒ dư axit)

Ban đầu 0,07……0,4x

Pư 0,4x……0,4x

Sau pư 0,07-0,4x….0

(0,07-0,4x)/(x+0,3) = 0,1 ⇒ x= 0,08 lít

Bài 2: Trộn 100 ml dung dịch có pH =1 bao gồm HCl và HNO3 cùng với 100 ml hỗn hợp NaOH mật độ a(mol/l) thu được 200 ml hỗn hợp A tất cả pH = 12.

a. Tính a

b. Pha loãng dung dịch A bao nhiêu lần để thu được pH = 11

Hướng dẫn:

a. nH+ = 0,01 mol; nOH– = 0,1a mol

Ta có: H+ + OH– → H2O (Sau làm phản ứng pH =12 ⇒ dư bazo)

Ban đầu 0,01……0,1a

Pư 0,01……0,01

Sau pư 0….….0,01-0,1a

(0,01-0,1a)/(0,1+0,1) = 0,01 ⇒ a= 0,08 lít

b. số mol NaOH dư : nOH– = 0,002 mol

điện thoại tư vấn x là thể tích nước cấp dưỡng.

Dung dịch sau pha loãng gồm pH = 10 ⇒ 0,002/(0,2+x) = 0,001 ⇒ x = 1,8

Vậy cần được trộn loãng 10 lần.

Bài 3: Tính tỷ lệ thể tích Lúc dung dịch HCl bao gồm pH = 1 và dung dịch HCl pH = 4 bắt buộc dùng để xáo trộn thành dung dịch bao gồm pH = 3.

Hướng dẫn:

Đáp án: 1/110

Bài 4: Cho 100 ml dd hh gồm Ba(OH)2 0,1M với NaOH 0,1M với V ml dd hh bao gồm H2SO4 0,0375M cùng HCl 0,0125M nhận được dd gồm pH = 2 . Giá trị V là:

Hướng dẫn:

nOH- = 0,03 mol; nH+ = 0,0875 V

Dung dịch sau thời điểm trộn pH = 2 → môi trường thiên nhiên axit .

(0,0875V-0,03)/(0,1+V) = 10-2 → V = 0,4 lit

Bài 5: Trộn 300 ml dd hh bao gồm H2SO4 0,1M cùng HCl 0,15M cùng với V ml dd hh tất cả NaOH 0,3M và Ba(OH)2 0,1M, nhận được dd X tất cả pH = 12. Giá trị của V là:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *