Tripeptit X và tetrapeptit Y rất nhiều mạch hsinh hoạt. lúc tdiệt phân hoàn toàn hỗn hợp tất cả X cùng Y chỉ tạo nên một amino axit độc nhất bao gồm bí quyết H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y trong oxi dư, nhận được N2 và 36,3 gam tất cả hổn hợp gồm CO2, H2O. Đốt cháy 0,01 mol X vào oxi dư, đến thành phầm cháy vào dung dịch Ba(OH)2  dư, thu được m gam kết tủa. Biết những bội nghịch ứng những xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


+) Viết CTPT của tripeptit X cùng tetrapeptit Y

Tripeptit X là 3(Cn+1H2n+3O2N)-2H2O

Tetrapeptit Y là 4(Cn+1H2n+3O2N)-3H2O

+) Tính số mol CO2 với H2O theo n => tính n


Vì cách làm của amino axit là H2NCnH2nCOOH = Cn+1H2n+3O2N

Tripeptit X là 3(Cn+1H2n+3O2N)-2H2O = $C_3n + 3H_6n + 5N_3O_4$

Tetrapeptit Y là 4(Cn+1H2n+3O2N)-3H2O = $C_4n + 4H_8n + 6N_4O_5$

=> Đốt cháy 0,05 mol $C_4n + 4H_8n + 6N_4O_5$ thu được:

$n_CO_2 = 0,05.(4n + 4)$ mol cùng $n_H_2O = 0,05.(4n + 3)$ mol

$ lớn 0,05.(4n + 4).44 + 0,05.(4n + 3).18 = 36,3 lớn n = 2$

→ X là $C_9H_17N_3O_4$: 0,01 mol

Bảo toàn C: nCO2 = 9.nX = 0,09 mol

=> nBaCO3 = 0,09 mol => mkết tủa = 0,09.197 = 17,73 gam


Đáp án đề nghị chọn là: b


...

Bạn đang xem: Tripeptit x và tetrapeptit y đều mạch hở


các bài luyện tập gồm liên quan


Ôn tập cmùi hương 3 Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Công thức chung của amin no, solo chức, mạch hngơi nghỉ là


Số đồng phân amin bậc một, cất vòng benzen, bao gồm thuộc công thức phân tử C7H9N là


Tìm tuyên bố không nên.


Dãy các chất được sắp xếp theo hướng tăng nhiều nhiệt độ sôi là


Cho hàng các chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) (C6H5- là gốc phenyl). Dãy những hóa học bố trí theo máy trường đoản cú lực bazơ giảm dần là


Cho 10 gam amin 1-1 chức X làm phản ứng hoàn toàn cùng với HCl (dư), thu được 15 gam muối bột. Số đồng phân kết cấu của X là


Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đối kháng chức X, chiếm được 8,4 lkhông nhiều khí CO2, 1,4 lkhông nhiều khí N2 (các thể tích khí đo ngơi nghỉ đktc) với 10,125 gam H2O. Công thức phân tử của X là


Cho 2,1 gam hh X gồm 2 amin no, đơn chức, sau đó nhau vào hàng đồng đẳng bội phản ứng không còn với dd HCl (dư), chiếm được 3,925 gam hh muối. Công thức của 2 amin vào hh X là


Hỗn vừa lòng khí X gồm O2 và O3 có tỉ kân hận so với H2 là 22.Hỗn phù hợp khí Y tất cả metylamin và etylamin bao gồm tỉ khối hận đối với H2 là 17,833. Để đốt trọn vẹn V1 lkhông nhiều Y cần hoàn toản V2 lkhông nhiều X (biết thành phầm cháy bao gồm CO2, H2O và N2, các hóa học khí đo ở cùng ĐK nhiệt độ, áp suất). Tỉ lệ V1 : V2 là


Có 3 chất hữu cơ: H2N-CH2-COOH, CH3CH2-COOH, CH33-NH2. Để nhận biết dd của những đúng theo hóa học bên trên, chỉ cần cần sử dụng một dung dịch thử như thế nào sau đây?


Cho tía hỗn hợp tất cả thuộc mật độ mol: (1) H2NCH3COOH, (2) CH3COOH, (3) CH3CH2NH2. Dãy xếp theo lắp thêm tự pH tăng nhiều là:


Trong các dung dịch: CH3–CH2–NH2, H2N–CH2–COOH, H2N–CH2–CH(NH2)–COOH, HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH, số dung dịch làm xanh quỳ tím là


Chất hữu cơ X mạch hnghỉ ngơi tất cả dạng H2N-R-COOR" (R, R" là những cội hiđrocacbon) Tỷ Lệ cân nặng nitơ vào X là 15,73%. Cho m gam X bội nghịch ứng trọn vẹn cùng với dung dịch NaOH, toàn bộ lượng ancol có mặt đến chức năng hết với CuO (đun nóng) được anđehit Y (ancol chỉ bị oxi hoá thành anđehit). Cho toàn thể Y tác dụng với cùng 1 lượng dư dung dịch AgNO3 vào NH3, nhận được 12,96 gam Ag kết tủa. Giá trị của m là


α-aminoaxit X chứa một tổ –NH2. Cho 10,3 gam X tính năng với axit HCl (dư), thu được 13,95 gam muối bột khan. Công thức cấu trúc thu gọn gàng của X là


Cho 0,02 mol α-amino axit X chức năng đầy đủ với hỗn hợp đựng 0,04 mol NaOH. Mặt không giống 0,02 mol X công dụng toàn vẹn với hỗn hợp chứa 0,02 mol HCl, nhận được 3,67 gam muối. Công thức của X là


Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, chiếm được hỗn hợp X. Cho NaOH dư vào dung dịch X. Sau Lúc những bội nghịch ứng xảy ra trọn vẹn, số mol NaOH đã bội phản ứng là


Cho hóa học hữu cơ X bao gồm cách làm phân tử C2H8O3N2 tác dụng cùng với dung dịch NaOH, nhận được hóa học cơ học 1-1 chức Y cùng các hóa học vô cơ. Kăn năn lượng phân tử (theo đvC) của Y là


Cho hỗn hợp X có nhị hóa học cơ học có thuộc công thức phân tử C2H7NO2 công dụng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH cùng nấu nóng, thu được dung dịch Y và 4,48 lít hh Z (sinh hoạt đktc) tất cả hai khí (rất nhiều làm xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối tương đối của Z đối với H2 bằng 13,75. Cô cạn hỗn hợp Y thu được cân nặng muối khan là


Cho 8,9 gam một phù hợp chất cơ học X có công thức phân tử C3H7O2N làm phản ứng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau lúc làm phản ứng xẩy ra trọn vẹn, cô cạn hỗn hợp nhận được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu trúc thu gọn gàng của X là


Số links peptit gồm vào một phân tử Ala-Gly-Val-Gly-Ala là


Thuốc demo được dùng làm khác nhau Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là


Số đipeptit tối nhiều rất có thể tạo nên xuất phát từ một tất cả hổn hợp gồm alanin và glyxin là


Đun nóng chất H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong hỗn hợp HCl (dư), sau thời điểm những làm phản ứng chấm dứt thu được thành phầm là:


Tbỏ phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) chiếm được các thành phần hỗn hợp có 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala với 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là


Tbỏ phân trọn vẹn 1 mol pentapeptit X, thu được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) và 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không trọn vẹn X thu được đipeptit Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val mà lại không nhận được đipeptit Gly-Gly. Chất X gồm công thức là


Tdiệt phân hoàn toàn 60 gam các thành phần hỗn hợp nhị đipeptit chiếm được 63,6 gam hỗn hợp X bao gồm các amino axit (các amino axit chỉ bao gồm một nhóm amino với một đội nhóm cacboxyl vào phân tử). Nếu mang lại 1/10 hỗn hợp X công dụng cùng với hỗn hợp HCl (dư), cô cạn cảnh giác hỗn hợp, thì lượng muối khan nhận được là


Tripeptit X và tetrapeptit Y đầy đủ mạch hsống. khi thủy phân hoàn toàn các thành phần hỗn hợp tất cả X và Y chỉ tạo ra một amino axit độc nhất tất cả cách làm H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y vào oxi dư, thu được N2 và 36,3 gam hỗn hợp bao gồm CO2, H2O. Đốt cháy 0,01 mol X trong oxi dư, mang đến sản phẩm cháy vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư, nhận được m gam kết tủa. Biết các bội phản ứng phần đông xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là


Chất X (C6H16O4N2) là muối amoni của axit cacboxylic, chất Y (C6H15O3N3, mạch hở) là muối bột amoni của đipeptit. Cho các thành phần hỗn hợp E bao gồm X cùng Y tác dụng không còn với dung dịch NaOH nhận được hỗn hợp tất cả nhị amin no (đều có nhì nguim tử cacbon vào phân tử, không hẳn đồng phân của nhau) cùng hỗn hợp B chỉ chứa nhì muối (A với D). Cho các phát biểu sau:

(1) Chất X cùng Y phần đa tính năng với hỗn hợp NaOH theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 2.

(2) Thủy phân X thu được etylamin.

(3) Dung dịch B có chức năng tsi mê gia phản ứng tvậy bạc.

(4) Các A với D gồm cùng số nguyên tử cacbon.

Số nhận định đúng


Cho những phân phát biểu

(1) Trong tơ tằm gồm các cội α-amino axit.

(2) Dung dịch lysin có tác dụng quì tím hóa xanh.

(3) Hiện tượng riêu cua nổi lên khi nấu nướng canh cua là do sự đông tụ protein.

(4) Trong phân tử peptit (mạch hở) tất cả cất nhóm NH2 với COOH.

(5) Tơ nilon-6,6 với tơ lapsan đều phải có cùng yếu tắc nguim tố.

Xem thêm: Hợp Đồng Lump Sum Là Gì ? Tìm Hiểu Và Giải Đáp Ý Nhĩa Của Từ “Lump Sum”

Số tuyên bố đúng


Cho sơ đồ phản nghịch ứng sau:

(mathbfXleft( C_4H_9O_2N ight)xrightarrowNaOH,t^0mathbfX_mathbf1xrightarrowHCl(du)mathbfX_mathbf2xrightarrowCH_3OH,HCl(khan)mathbfX_mathbf3xrightarrowKOHH_2NCH_2COOK.)

Vậy X2 là:


Kết quả phân tích những dung dich X, Y, Z, T cùng với dung dịch test được ghi ngơi nghỉ bảng sau:

*

Dung dịch X, Y, Z, T theo thứ tự là


Cho dãy các chất sau: (1) CH3CH2NH2, (2) (CH3)2NH, (3) CH3COOH, (4) HCOOCH3. Tính hóa học của các chất được miêu tả nlỗi sau:

*

Chất X là


Hỗn vừa lòng X tất cả 2 hóa học gồm công thức phân tử là C3H12N2O3 và C2H8N2O3. Cho 3,40 gam X phản nghịch ứng vừa đủ với hỗn hợp NaOH (đun nóng), chiếm được hỗn hợp Y chỉ tất cả những hóa học vô cơ và 0,04 mol tất cả hổn hợp 2 hóa học hữu cơ đối kháng chức (gần như làm xanh giấy quỳ tím ẩm). Cô cạn Y, nhận được m gam muối bột khan. Giá trị của m là


Cho những đánh giá và nhận định sau:

(a) CH3NH2 là amin bậc 1.

(b) Cho lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 trong NaOH thấy xuất hiện màu sắc tím.

(c) Để rửa sạch sẽ ống thử gồm dính anilin, có thể sử dụng dung dịch NaOH.

(d) H2N-CH2-CH2-CONH-CH2-COOH là 1 trong đipeptit.

(e) Ở điều kiện thường xuyên H2NCH2COOH là hóa học rắn, dễ dàng chảy trong nước.

Số thừa nhận định đúng là


Cho các hóa học sau:

(1) ClH3NCH2COOH;(2) H2NCH(CH3)-CONH-CH2COOH;

(3) CH3-NH3NO3;(4) (HOOCCH2NH3)2SO4;

(5) ClH3NCH2-CONH-CH2-COOH;(6) CH3COOC6H5.

Số chất vào dãy lúc tính năng với hỗn hợp NaOH (dư, đun nóng) thu được dung dịch đựng nhị muối là


Cho các nhận định sau:

(a) Tại điều kiện thường xuyên, trimetylamin là chất lỏng, rã giỏi nội địa.

(b) Tại tâm trạng kết tinch, các amino axit lâu dài bên dưới dạng ion lưỡng rất.

(c) Polipeptit gồm những peptit tất cả trường đoản cú 2 đến 10 cội α - aminoaxit cùng là cửa hàng làm cho protein.

(d) Dung dịch anilin nội địa làm cho xanh quỳ tím.

Số thừa nhận định đúng là


*

Cơ quan lại công ty quản: Cửa Hàng chúng tôi Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phxay cung ứng dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GPhường – BTTTT vị Sở tin tức cùng Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *