Trộn 2 dung dịch AgNO3 0,42M cùng Pb(NO3)2 0,36M cùng với thể tích đều bằng nhau thu được hỗn hợp X. đến 0,81 gam Al vào 100 ml dung dịch X, người ta thu được hóa học rắn Y, trọng lượng của hóa học rắn Y là:

A.

Bạn đang xem: Trộn 2 dung dịch agno3 0 42m

5,81g.

B. 6,521g

C. 5,921g.

D. 6,291g.


*

Đáp án D

Vì trộn nhị dung dịch hoàn toàn có thể tích đều bằng nhau nên nồng độ chất tan trong hỗn hợp mới giảm đi một nửa.


Cho tất cả hổn hợp Y gồm 2,8 gam Fe và 0,81 gam Al vào 200ml dung dịch C cất AgNO3 cùng Cu(NO3)2. Khi phản ứng kết thúc, thu được dung dịch D và 8,12 gam hóa học rắn E gồm 3 kim loại. Cho hóa học rắn E công dụng với dung dịch HCl dư thì nhận được 0,672 lít khí H2 (đktc). Mật độ mol của AgNO3 với Cu(NO3)2 trong dung dịch C lần lượt là:

A. 0,15M và 0,25M

B.0,075M với 0,0125M.

C. 0,3M và 0,5M.

D.0,15M cùng 0,5M.


Cho 1,76 gam bột Cu vào 100 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp AgNO3 0,22M và Fe(NO3)3 0,165M mang lại phản ứng trọn vẹn thu được dung dịch X và chất rắn Y. Cân nặng của hóa học rắn Y

A. 2,838 gam

B. 2,684 gam

C. 2,904 gam

D. 2,948 gam.


Cho 13,9 gam tất cả hổn hợp X gồm Al, fe vào 500 ml dung dịch B cất Cu(NO3)2 với AgNO3. Sau bội phản ứng hoàn toàn thu được 36,3 gam hỗn hợp kim loại C với dung dịch D. Lọc dung dịch D, chia thành hai phần bởi nhau:

- Phẩn 1: công dụng với hỗn hợp NH3 dư. Lấy kết tủa nung trong không gian đến cân nặng không thay đổi thu được 8,55 gam chất rắn.

- Phần 2: tính năng với dung dịch NaOH dư. Mang kết tủa nung trong bầu không khí đến cân nặng không thay đổi thu được 6 gam chất rắn khan.

Nồng độ mol/lít của AgNO3 vào B là:

A. 0,2 M

B.

Xem thêm: Đường Biên Giới Trên Đất Liền Nước Ta Dài, Đặc Điểm Vị Trí Địa Lý Nước Ta

0,3 M

C. 0,4 M

D. 0,5 M


Lớp 12Hóa học
1
0

Cho 16,6 gam hỗn hợp X tất cả Al, fe (số mol của Al cùng Fe bằng nhau) vào 200 ml dung dịch Y bao gồm Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau khoản thời gian phản ứng kết thúc, thu được hóa học rắn Z gồm 3 kim loại. Hòa tan toàn bộ lượng hóa học rắn Z vào hỗn hợp HCl dư, thu được 2,24 lít khí (đktc) và còn sót lại 40,8 gam chất rắn T không tan. Nồng độ mol/lít của Cu(NO3)2 trong Y có quý giá là

A. 2,0.

B. 1,0.

C. 1,5.

D. 1,3.


Lớp 12Hóa học
1
0

Một các thành phần hỗn hợp X tất cả Al và Fe có cân nặng 8,3 gam. đến X vào 1 lít dung dịch A đựng AgNO3 0,1M với Cu(NO3)2 0,2M. Sau khi phản ứng kết thúc được rắn B với dung dịch C đã hết màu trả toàn. B hoàn toàn không tung trong dung dịch HCl. đem 8,3 gam các thành phần hỗn hợp X bỏ vào 1 lít hỗn hợp Y cất AgNO3 và Cu(NO3)2 thu được chất rắn D có khối lượng là 23,6 gam cùng dung dịch E (màu xanh đang nhạt). Thêm NaOH dư vào dung dịch E được kết tủa. Đem kết tủa nung trong không gian đến cân nặng không thay đổi được 24 gam chất rắn F. Những phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Mật độ mol của AgNO3 cùng Cu(NO3)2 trong dung dịch Y là:

A. 0,1M; 0,2M

B. 0,4M; 0,1M

C. 0,2M; 0,1M

D. 0,1M; 0,4M


Lớp 12Hóa học
1
0

Cho các thành phần hỗn hợp (Y) bao gồm 2,8 gam Fe và 0,81 gam Al vào 200ml hỗn hợp (C) đựng AgNO3 với Cu(NO3)2. Ngừng phản ứng thu được hỗn hợp (D) cùng 8,12 gam hóa học rắn (E) gồm cha kim loại. Mang đến (E) chức năng với dung dịch HCl dư, ta thu được 0,672 lít H2 (đktc). Tính độ đậm đặc mol/l AgNO3, Cu(NO3)2 trước khi phản ứng.

*

*

*

*


Lớp 12Hóa học
1
0

Cho 18,9 gam bột nhôm vào hỗn hợp X chứa hai muối hạt Cu(NO3)2 với AgNO3 sau khoản thời gian phản ứng hoàn toàn thu được 69,3 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn Y và dung dịch Z. Hiểu được dung dịch Z thiết yếu hòa chảy được sắt kim loại. Lọc hóa học rắn rồi cho lượng dư hỗn hợp NH3 vào dung dịch X thì chiếm được 31,2 gam gam kết tủa. Nếu cô cạn hỗn hợp X rồi nung đến cân nặng không đổi thì nhận được m gam rắn T. Quý giá của m là:

A. 68,4

B. 61,2

C. 98,4

D. 105,6


Lớp 12Hóa học
1
0

Cho các thành phần hỗn hợp X gồm 2,8 gam Fe cùng 0,81 gam Al vào 500ml hỗn hợp Y cất AgNO3 với Cu(NO3)2 đến lúc phản ứng kết thúc, thu được hỗn hợp Z với 8,12 gam hóa học rắn T có 3 kim loại. Mang đến T tính năng với HCl dư, nhận được 0,672 lít khí H2 (đktc). Mật độ mol của Cu(NO3)2 và AgNO3 vào Y theo lần lượt là:

A. 0,1 và 0,06

B. 0,2 cùng 0,3

C. 0,2 cùng 0,02

D. 0,1 với 0,03


Lớp 12Hóa học
1
0

Cho m gam bột sắt vào hỗn hợp X chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 mang đến khi các phản ứng xong thu được hóa học rắn Y và dung dịch Z. đến dung dịch Z tính năng hết với dung dịch NaOH dư, chiếm được a gam kết tủa T tất cả hai hiđroxit kim loại. Nung T trong không gian đến khối lượng không đổi thu được b gam chất rắn. Biểu thức contact giữa m, a, b có thể là

A. m = 9b - 6,5a

B.m = 8,4 - 3a

C.m = 8,255b - 7a

D.m = 8,575b - 7a


Lớp 12Hóa học
1
0

Khoá học trên Online Math (olm.vn)


Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *