Mẫu: (2 + 3 over 7 = 14 over 7 + 3 over 7 = 14 + 3 over 7 = 17 over 7)

a) (2 over 5 + 3) b) (4 + 2 over 3)

2.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 trang 38

Viết phân số thích hợp vào vị trí chấm:

a) (4 over 5 + 2 over 3 = 2 over 3 + ...;) (13 over 25 + 3 over 7 = 3 over 7 + ...)

b) (left( 2 over 3 + 3 over 4 ight) + 1 over 2 = 2 over 3 + left( 3 over 4 + ... ight))

(2 over 3 + left( 3 over 4 + 1 over 2 ight) = left( ...

Xem thêm: Cho Các Sơ Đồ Phản Ứng Theo Đúng Tỉ Lệ Mol : (1) X + 2Naoh, Cho Các Sơ Đồ Phản Ứng Xảy Ra Theo Đúng Tỉ Lệ Mol

+ 3 over 4 ight) + 1 over 2)

3. Tính bằng cách thuận luôn thể nhất:

a) (12 over 25 + 3 over 5 + 13 over 25)

b) (3 over 2 + 2 over 3 + 4 over 3)

c) (3 over 5 + 7 over 5 + 3 over 4)

4. Một mẫu tàu thủy giờ trước tiên chạy được (3 over 8) quãng đường, giờ máy hai chạy được (2 over 7) quãng đường, giờ đồng hồ thứ bố chạy được (1 over 4) quãng đường. Hỏi sau cha giờ chiếc tàu thủy kia chạy được từng nào phần quãng đường?

Bài giải

1.

a) (2 over 5 + 3 = 2 over 5 + 15 over 5 = 2 + 15 over 5 = 17 over 5)

b) (4 + 2 over 3 = 12 over 3 + 2 over 3 = 12 + 2 over 3 = 14 over 3)

2. 

a) (4 over 5 + 2 over 3 = 2 over 3 + 4 over 5) (13 over 25 + 3 over 7 = 3 over 7 + 13 over 25)

b) (left( 2 over 3 + 3 over 4 ight) + 1 over 2 = 2 over 3 + left( 3 over 4 + 1 over 2 ight))

(2 over 3 + left( 3 over 4 + 1 over 2 ight) = left( 2 over 3 + 3 over 4 ight) + 1 over 2)

3. 

a) (12 over 25 + 3 over 5 + 13 over 25 = left( 12 over 25 + 13 over 25 ight) + 3 over 5 = 25 over 35 + 3 over 5 = 1 + 3 over 5 = 5 + 3 over 5 = 8 over 5)

b) (3 over 2 + 2 over 3 + 4 over 3 = left( 2 over 3 + 4 over 3 ight) + 3 over 2 = 6 over 3 + 3 over 2 = 2 + 3 over 2 = 4 + 3 over 2)

c) (3 over 5 + 7 over 5 + 3 over 4 = left( 3 over 5 + 7 over 5 ight) + 3 over 4 = 10 over 5 + 3 over 4 = 2 + 3 over 4 = 8 + 3 over 4 = 11 over 4)

4. 

Tóm tắt

 

*

Bài giải

a) Sau tía giờ cái tàu thủy đó chạy được là:

(3 over 8 + 2 over 7 + 1 over 4) = (3.7over 56 + 2.8 over 56 + 14.1 over 56)

= (21 over 56 + 16 over 56 + 14 over 56 = 51 over 56) (quãng đường)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *