toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Weatherandgeographyconditions may determine thetypeof transportationused in a region.

Bạn đang xem: Weather and geography conditions may determine the type of transportation used in a region

A. Weather

B. geography

C. type

D. used


*

Mark the letter A, B, C or D in your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Weather & geography conditions may determine the type of transportation used in a region.

A. Weather

B. geography

C. type

D. used


*

Kiến thức: kết cấu song hành

Giải thích: Ở đây yêu cầu một tính từ để ngã nghĩa mang lại danh từ“condition”. Geography => geographical

Tạm dịch: nhiệt độ và điều kiện địa lý hoàn toàn có thể xác định loại phương tiện giao thông được sử dụng trong quần thể vực.

Đáp án: B


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Weather và geography conditions may determine the type of transportation used in a region.

A. Weather

B. Geography

C. Type

D. Used


Đáp án B

Cấu trúc tuy nhiên hành

Ở đây bắt buộc một tính tự để bửa nghĩa mang đến danh từ “condition"

=> Đáp án B (geography => geographical)

Tam dịch: khí hậu và đk địa lý có thể quyết định các loại phương tiện giao thông được thực hiện trong quần thể vực.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Weather & geography conditions may determine the type of transportationused in a region

A.Weather

B.geography

C.type

D.used


Đáp án B

Giải thích: "Geography" là tên gọi một môn học, một cỗ môn nghiên cứu, vì thế nó cần yếu đứng trước danh tự "conditions" (các điều kiện) để tạo thành danh tự ghép. Bởi yếu tố địa lý là sệt điểm, thuộc tính của từ bỏ "conditions" vì thế nó cần là một trong tính từ ngã nghĩa cho danh từ.

Xem thêm: Thuật Ngữ Fyp Là Gì (2021) ✔️ Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️, Làm Sao Để Được Lọt Vào Danh Sách For You Page

Dịch nghĩa: Thời ngày tiết và những điều khiếu nại địa lý hoàn toàn có thể quyết định loại hình giao thông được sử dụng ở một vùng.

Sửa lỗi: geography => geographical

A. Weather (n) = Thời tiết

Từ “and” nối nhị từ có cùng chức năng, từ bỏ loại. Sau tự “and” là danh tự “conditions” buộc phải trước từ bỏ “and” sử dụng danh từ bỏ “weather” là thiết yếu xác.

C. Type (n) = loại, chủng loại

D. Used (v) = được sử dụng

Đây là cấu tạo mệnh đề quan hệ rút gọn, cồn từ mang tính chất chất bị động yêu cầu được rút gọn thành dạng phân từ.


Đúng 0
comment (0)

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question 45: Weather & geography conditions may determine the type of transportation used in a region.

A. Weather

B.geography

C. type

D.used


Lớp 0 tiếng anh thí điểm
1
0
Gửi hủy

Đáp án B

Cấu trúc song hành

Ở đây yêu cầu một tính tự để xẻ nghĩa mang đến danh trường đoản cú “condition"

=> Đáp án B (geography => geographical)

Tam dịch: nhiệt độ và điều kiện địa lý có thể quyết định các loại phương tiện giao thông vận tải được thực hiện trong quần thể vực.


Đúng 0

comment (0)

giúp mình

Weather and geography conditions may determine the type of trasportation used in a region.

tại sao câu bên trên lại ko đúng ỏ trường đoản cú type?

when you talk to lớn the old man,please remember khổng lồ speak out as he's hard of hearing

tại sao ai ở nhiều "to speak out"?


Lớp 8 giờ anh Unit 1: My friends
1
0
Gửi diệt

Weather và geography conditions may determine the type=> types of trasportation used in a region.

=> nhờ vào kiến thức thực tế, nên là những loại phương tiện giao thông vận tải vận chuyển vì 1 vùng cấp thiết chỉ có 1 loại được

when you talk lớn the old man,please remember to lớn speak out=>up/ louderly as he"s hard of hearing

=> Speak out là tuyên bố,bày tỏ quan điểm của bản thân mình trước đám đông, công chúng. Còn nếu còn muốn nói là nói to để ai nghe rõ hơn có thể nói rằng là “speak up” or “speak louderly”


Đúng 0
comment (0)

1. The reunion of the missing child with his family at the kết thúc of the movie makes everyone feel so.......

a, moving b, moves c, moved d, movement

2. She ....... Trang chủ late tonight because she has to lớn stay at school to finish the geography project with her classmates

a, will be coming b, has come c, comes d, came

3. In the future, solar energy ..... More in Vietnam and other countries as a very safe and clean sources of power

a,is used b,has been used c,was used d, will be used

4. At this time tomorrow, we ....... A serminar on the importance of the alternative sources of energy

a, attend b,will attend c,will be attending d,are attending

5. Look! This is my schoolbag & that is .....

a, her s b, hers bag c, her bag d, a& c


Lớp 7 giờ anh luyện tập tổng vừa lòng
1
0
Gửi diệt

1. The reunion of the missing child with his family at the kết thúc of the movie makes everyone feel so.......

a, moving b, moves c, moved d, movement

2. She ....... Trang chủ late tonight because she has lớn stay at school to lớn finish the geography project with her classmates

a, will be coming b, has come c, comes d, came

3. In the future, solar energy ..... More in Vietnam và other countries as a very safe & clean sources of power

a,is used b,has been used c,was used d, will be used

4. At this time tomorrow, we ....... A serminar on the importance of the alternative sources of energy

a, attend b,will attend c,will be attending d,are attending

5. Look! This is my schoolbag & that is .....

a, hers b, hers bag c, her bag d, a& c


Đúng 0
phản hồi (0)

Read the following passage và mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 25 to lớn 29.

The warming of the Pacific Ocean has created weather patterns (25) _______ strongly affect the world. When the water is warm, the amount of rainfall in Indonesia & the surrounding regions decreases. Nước australia could (26) _______ experience a drought in many parts. On the other hand, Chile (which borders the Pacific Ocean) is preparing for (27) _______ rainstorms. In Pakistan và northwestern India, the weather pattern makes the rainy season weaker & makes the area much drier.

This happening is called El Nino & is used by weather forecasters to make long-range weather predictions. They also know that El Nino will unusually bring heavy rains to lớn the southwestern part of the United States và make the central part of the country drier at the same time.

According to research, weather forecasters used to know about the coming weather with certainty. Now everything has become completely different.

El Nino itself used to lớn be (28) ________. It would occur every two to lớn seven years. But now, this weather pattern is becoming more frequent. We cannot say when and how often tornadoes or cyclones occur. Scientists are unsure of the reason for this (29) _______ on a global scale either.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *